Mesleki Gelişim Modül Soru ve Cevapları (409 adet)

1- İletişim

1. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde iletişim öğesi değildir?
A) Kim            B) Mesaj             C) Gönderici          D) Alıcı

2. Gönderilen mesajların alıcıya ulaştıktan sonra aslına uygun olarak anlamlı bir şekilde yorumlanmasına ne denir?
A) Filtreleme                           B) Hedef
C) Kod çözme                          D) Geri bildirim

3. Aşağıdakilerden hangisi sosyopsikolojik engellerden kaynaklanan iletişim engelleri arasında yer almaz?
A) Cinsiyet                               B) Kültürel farklılıklar
C) Yanlış zamanlama               D) Düşünce yapıları

4. İletişim sürecinde “Kim” sorusuna karşılık gelen öğe aşağıda hangisidir?
A) Mesaj                B) Araç              C) Alıcı            D) Gönderici

5. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde mesajın taşıması gereken özelliklerden biri değildir?
A) Mesaj doğru zamanda iletilmelidir.
B) Mesaj kapalı olmalıdır.
C) Mesaj uygun kanalı izlemelidir.
D) Mesaj anlaşılır olmalıdır.

6. Aşağıdakilerden hangisi insan ilişkilerini düzenleyen kurallardan değildir?
A) Hukuk            B) Gelenek ve görenek            C) Eğitim          D) Dini kurallar

7. Tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere ne denir?
A) İnsan hakları                     B) Görgü kuralları
C) Hukuk kuralları                D) Ahlak kuralları

8. Uyulmadığı takdirde kamu gücü tarafından belirlenen yaptırımlarla karşılaşılan kurallar hangisidir?
A) Görgü kuralları                B) Ahlak kuralları
C) Hukuk kuralları                D) Din kuralları

9. Aşağıdakilerden hangisi örf ve âdet kuralı olarak kabul edilebilmesi için gerekli şartlardan biridir?
A) Kesinlik               B) Kurallı                C) Kolay             D) Hızlı

10. Aşağıdakilerden hangisi telefon konuşmalarında uyulması gereken görgü kurallarından biri değildir?
A) Telefon edenin karşıdakine kendini tanıtması
B) Nazik bir dil kullanılması
C) Sabah saat 10.00’dan önce telefon edilmemesi
D) Telefonda gizli konuların konuşulması

11. ( ) Huy, kişiliğin psikolojik alt yapısıdır.

12. ( ) Duygu, zihinsel becerilerin tümüdür.

13. ( ) Şuur, kişinin çevresinin farkında olmasıdır.

14. ( ) Kişi psikolojisi, bireylerin kendine özgü davranış, düşünce ve duygu biçimleriyle ilgilenen bilim dalıdır.

15. ( ) Merak, insanların anlamak ve öğrenmek için duydukları istektir

16. Aşağıdakilerden hangisi üye sayısı bakımından aile biçimlerindendir?
A) Ataerkil aile              B) Anne soyluluk
C) Tek eşlilik                 D) Çekirdek aile

17. Aşağıdakilerden hangisi statünün özelliklerinden biri değildir?
A) İnsanlar tek bir statüye sahip olabilir.
B) Statülerin bazıları doğuştan gelir, bazıları sonradan kazanılır.
C) Her statü belli kurallara bağlıdır.
D) Statüler arası ilişkiler ağı vardır.

18. Çalışan ve aynı eğitimi almış kişilerin iletişim ortamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arkadaş grupları          B) Meslek grupları
C) Oyun grupları               D) Okul grupları

19. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal grupların özelliklerinden değildir?
A) Toplumsal grup hem üyelerince hem de dışarıdaki kişilerce tanınabilir.
B) Her grubun kendine özgü bir toplumsal yapısı vardır.
C) Karşılıklı ilişki ve etkileşim önem taşır.
D) Grubun bir sürekliliği yoktur.

20. Toplumun bireyden statüsüne uygun olarak beklediği davranışlarına …………………….denir.

21. ………………………..statü, kişilerin kendi çabaları sonucu elde ettikleri statüdür.

22. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin ilkelerinden değildir?
A) Amaç birliği          B) Sorumluluk          C) Tüketim              D) Hiyerarşi

23. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin yönetim özelliklerinden biri değildir?
A) Yönetim tek kişilik bir faaliyetidir.
B) Yönetim bir uzmanlaşma faaliyetidir.
C) Yönetim bir yetki faaliyetidir.
D) Yönetim bir karar verme sürecidir.

24. Her aşamada sonuç ve sürecin takip edilerek değerlendirilmesi ve takip edilmesine ………………denir.

25. Üst yönetim tarafından belli bir yetkinin alt basamaklara devredilmesine ………………denir.

26. ………………kimin, nerede, nasıl, neyi ve kimlerle yapılacağının belirlenmesidir

27. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin öğelerinden değildir?
A) Mesaj             B) Kaynak                 C) Geridönüşüm            D) Alıcı

28. İletişim sürecini başlatan öğe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaynak         B) Alıcı                 C) Mesaj                D) Kod açma

29. Aşağıdakilerden hangisi mesajın taşıması gereken özelliklerden değildir?
A) Mesaj karmaşık olmalıdır.
B) Mesaj açık olmalıdır.
C) Mesaj doğru zamanda iletilmelidir.
D) Mesaj uygun kanalı izlemelidir.

30. Örf ve âdet kuralının anlam ve içeriği konusunda tartışma olmaması hangi ilke ile ilgilidir?
A) Süreklilik        B) Kesinlik       C) Genel inanç            D) Akla uygunluk

31. Aşağıdakilerden hangisi verilmiş bir statüdür?
A) Yaş                 B) Evli olmak               C) Meslek              D) Anne olmak

32. ( ) Ortak amaçlı kuruluşlar, üyelerinin ortak amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyette bulunan kuruluşlardır.

33. ( ) Eğitim hakkı, temel insan hakları içinde yer alır.

34. ( ) Kişilerin kendi çabaları sonucu elde ettikleri statüye verilmiş statü denir.

35. ( ) Koordinasyon, her aşamada sonuç ve sürecin takip edilerek değerlendirilmesi ve takip edilmesidir.

36. ( ) Komuta birliği, işletmelerin temel ilkelerindendir.

37. ……………, mesajın işaret hâline dönüşmesinde kullanılan simgelerin anlama dönüştürülmesidir

38. İletişim sürecinde mesajın kaynaktan alıcıya ulaşmasını sağlayan ortam, yöntem ve tekniklere …………….denir.

39. Bir iletişim sürecinde alıcıdan kaynağa yönelen tüm tepkilere ……………………..denir.

40. Bilişsel gücün belirli bir konu, nesne ya da durum üzerinde yoğunlaşabilmesi ve odaklaşabilme özelliğine ……………………denir.

41. Ortak menfaatler etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek için örgütlenmiş gruplara …………………………..denir.

CEVAPLAR: 1- A    2-C     3-B     4-D     5-B     6-C     7-A     8-C     9-A     10-D     11-Yanlış     12-Yanlış     13-Doğru     14-Doğru     15-Doğru     16-D     17-A     18-B     19-D     20-Rol     21-Kazanılmış     22-C     23-A     24-Denetim     25-Yetki Devri     26-Organizasyon     27-C     28-D     29-A     30-B     31-A     32-Doğru     33- Doğru       34-Yanlış    35-Yanlış     36-Doğru     37-Kod     38-Kanal     39-Geri Bildirimi    40-Dikkat    41-Baskı Grupları    

 

2- Bilgiye Ulaşma ve Veri Toplama

1. Bireyin olgunlaşma düzeyine göre yaşantıları aracılığıyla veya çevresiyle etkileşimi sonucunda yeni davranışlar kazanması ya da eski davranışlarını değiştirmesi sürecine ne denir?
A) Eğitim      B) Öğrenme               C) Büyüme              D) Davranış               E) Okuma

2. İnsanlar okuduklarının yüzde kaçını hatırlamaktadır?
A) %5          B) %15            C) %20               D) %10           E) %30

3. Kendi kendine okuyarak öğrenen kişi aşağıdaki öğrenme yöntemlerinden hangisini kullanmaktadır?
A) Görsel Öğrenme
B) İşitsel Öğrenme
C) Dokunsal Öğrenme
D) Kinestetik Öğrenme
E) Duyuşsal öğrenme

4. Yeni bilgiler (dışarıdan gelen her türlü mesaj) duyu organları yoluyla fark edilir ve …………………………………. hafızaya aktarılır.

5. Kısa süreli hafızadaki bilgilerden tekrar edilmeyenler unutulur. Tekrar edilenler ise …………………… ……………saklanmak üzere kaydedilir.

6. Aşağıdaki soruda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. Öğrenme basitten ……………, kolaydan …………….., somuttan …………………, yakın çevreden ………………….. doğru oluşur.

7. Bilgi edinmek amacıyla kullandığımız yayınlara, ya da bilgiye ulaşabileceğimiz kaynakların tümüne ne ad verilir?
A) İnternet
B) Bilgiye Ulaşma yolu
C) Bilgi kaynakları
D) Kütüphane
E) Kitap

8. Kişinin istediği bilgiye ulaşmak için bilgi toplama, veri tarama, sınıflama eylemleri, aranan ve istenilen bilgiye ulaşmak için izlediği yola ne denir?
A) Bilgi Erişimi
B) Bilgi Kaynakları
C) Okul
D) Bilgi Toplama
E) Hiçbiri

9. Herhangi bir konu hakkında herhangi bir grup ya da topluluğa bilgi vermek amacıyla gerçekleştirilen sözlü veya görsel iletişime ne ad verilir?
A) Bilgi Kaynakları
B) Sunum
C) Bilgi Erişimi
D) Rapor
E) Bilgi Toplama

 
10. ………………. toplumu, her şeyden önce bilgiye değer veren, onu kullanmasını bilen, bilgi üretebilen bir toplumdur.

11. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmaların amaçlarından biri değildir? A) Bir sorunu çözmek

A) Bir sorunu çözmek
B) Yeni bir ürün ortaya koymak
C) Yeni bir bilgi ortaya koymak
D) Faydalılık
E) Rapor Yazmak

12. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma türü değildir?
A) Deneysel Araştırma
B) Alan Araştırması
C) Piyasa Araştırması
D) Tanıtıcı Araştırma
E) İstatistiki Araştırma

13. Araştırılacak unsurların doğal ortamlarındaki yapılarının incelenmesi sonucu veri elde etme yöntemine ne ad verilir?
A) Gözlem      B) Anket          C) Deney               D) Görüşme       E) Literatür taraması

14. Herhangi bir düzenleme yapılmamış verilere ne ad verilir?
A) Mod
B) Değişken Aralığı
C) Aritmetik Ortalama
D) Yığın
E) Sıralı Dizi

15. Herhangi bir konuda kişilerin görüşlerini almak amacıyla hazırlanmış soruların ve muhtemel cevapların bulunduğu soru kâğıdına ne ad verilir?
A) Deney        B) Anket           C) Görüşme           D) Gözlem                   E) Varyans

16. Araştırma hakkında genel bilgilerin, amacının, kullanılan yöntemlerin ve elde edilen bulguların, kısa ve genel bir biçimde tanıtıldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Önsöz          B) Özet            C) Giriş            D) Metin Bölümü           E) Sonuç

17. Raporun birinci kısmında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) İçindekiler              B) Kapak         C) Anahtar Kelimeler          D) Kaynakça      E) Özet

18. Raporun metin kısmında aşağıdaki bölümlerden hangisi bulunur?
A) Giriş     B) Ek               C) Dizin                D) Önsöz           E) Kısaltmalar Ve Simgeler

19. Raporu düzenleyeceğimiz kâğıt ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A) A3       B) A5          C) A4           D) A1               E) A2

20. Aşağıdakilerden hangisi raporu düzenleyeceğimiz kâğıdın kenar boşluklarının doğru ölçüleridir?
A) Üst=1.5 cm → Alt=2.5 cm →Sağ=1.5 cm →Sol=2.5 cm
B) Üst=2 cm → Alt=1.5 cm →Sağ=1.5 cm →Sol=1.5 cm
C) Üst=2.5 cm → Alt=2.5 cm →Sağ=2.5 cm →Sol=2.5 cm
D) Üst=2.5 cm → Alt=1.5 cm →Sağ=2.5 cm →Sol=2.5 cm
E) Üst=2.5 cm → Alt=2.5 cm →Sağ=2.5 cm →Sol=3.5 cm

21. Sevinç, acı, korku, hayret, nefret, bunalma duygularını anlatan cümlelerin sonuna hangi noktalama işareti konur?
A) Nokta       B) Virgül           C) Ünlem           D) İki nokta              E) Kesme İşareti

22. Bir cümlenin sonunda açıklama yapılacaksa örnek verilecekse hangi noktalama işareti konur?
A) Nokta        B) Virgül              C) Ünlem               D) İki nokta           E) Kesme İşareti

23. İnceleme sayesinde elde edilen bulguların net bir şekilde anlatıldığı ya da varsa hipotezlerin ispatlandığı kısım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sonuç     B) Giriş           C) Anahtar Kelimeler            D) Kaynakça           E) Özet

24. Dipnot yöntemine göre kaynak olarak bir kitap gösterilecekse düzenleme ne şekilde yapılır?
A) Kitabın Adı, Yazarın Adı ve Soyadı, Yayınlandığı Şehir, Yayın Yılı, Sayfa numarası
B) Yayınlandığı Şehir, Yazarın Adı ve Soyadı, Kitabın Adı, Yayın Yılı, Sayfa numarası
C) Sayfa numarası, Yazarın Adı ve Soyadı, Kitabın Adı, Yayınlandığı Şehir, Yayın Yılı
D) Yazarın Adı ve Soyadı, Kitabın Adı, Yayın Yılı, Sayfa numarası, Yayınlandığı Şehir
E) Yazarın Adı ve Soyadı, Kitabın Adı, Yayınlandığı Şehir, Yayın Yılı, Sayfa numarası

25. Bir yerde geliştirilip bulunan fikir, bilgi ve tekniklerin başka bir yerde uygulanması sürecine ne denir?
A) Bilgi Üretimi
B) Bilgi Güncelleme
C) Bilgi Transferi
D) Bilgi Toplama
E) Bilgi Kaynakları

26. Bir mesajı iletmek amacıyla gerçekleştirilen sözlü ve/veya görsel iletişime ne denir?

A) Birikim    B) Yeni Bilgi Üretme      C) Bilgi Paylaşımı           D) Bilgi Güncelleme    E) Sunu

27. Bir bilginin hayatta kullanılabilmesi için aşağıdaki hangi hususlara dikkat edilmemelidir?

A) Bilginin nerede nasıl kullanılacağını bilerek öğrenilmelidir.
B) Bilginin maddi getirisi dikkate alınmalıdır
C) Bilginin günlük hayatta kullanılması, doğru bir alışkanlık haline getirilmelidir
D) Bir bilginin yaparak, uygulayarak kalıcı hale getirilmesi gereklidir.
E) Bir bilginin kullanacağı ortamı çok iyi bilip onunla ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.

28. İnsanların yaşam biçimlerini, davranışlarını, tepkileri, sevinçleri, acıları insanların deneyim ve birikimleri gibi konuları inceleyen araştırmalar ne denir?

A) Beşeri araştırmalar
B) Kütüphane Araştırması
C) Gözleme Dayalı Araştırma
D) Anket Araştırması
E) Laboratuvar Araştırması 

29. Araştırmacının oluşturduğu probleme cevap olabileceğini düşündüğü varsayımlara ne denir?

A) Problem       B) Konu         C) Araştırmanın Sınırlılıkları         D) Hipotez        E) Bilgi

30. Raporun kapağında aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz

A) Raporun adı
B) Raporun kısa açıklaması
C) Raporun yazıldığı yer ve yıl
D) Düzenleyenin adı
E) Raporun hazırlandığı kurumun adı

31. Rapor içeriğinin bir sıra dâhilinde ve sayfa numaralarına göre yer aldığı konu başlıkları ve alt başlıkların bir sıra ve düzen içerisinde gösterildiği kısmın adı nedir?

A) İçindekiler     B) Kaynakça      C) Özet          D) Önsöz    E) Tablo ve Grafikler

32. Özel isimlere getirilen ekleri ayırmak için kullanılan noktalama işareti hangisidir?

A) Virgül      B) Kısa Çizgi           C) Üç Nokta      D) Parantez     E) Kesme işareti

33. Şekil ve anlamca bağları bulunan cümleleri ayırmak için kullanılan noktalama işareti hangisidir?

A) Virgül        B) Nokta           C) Noktalı Virgül            D) İki Nokta              E) Ünlem

34. Gruplanmamış dizilerde en çok tekrar edilen değere ne denir?

A) Varyans       B) Aritmetik Ortalama       C) Yığın              D) Mod (Tepe Noktası)        E) Dizi

CEVAPLAR: 1-B    2-D     3-A     4-Kısa süreli hafıza     5- Uzun süreli hafıza 
6- Öğrenme basitten karmaşığa kolaydan zora, somuttan soyuta, yakın çevreden uzak çevreye doğru oluşur.      7-C     8-A    9-B     10-Bilgi     11-E     12-C     13-A    14-D     15-B    16-B     17-D     18-A     19-C     20-E    21-C     22-D    23-A     24-E     25-C    26-E     27-B     28-A     29-D     30-B    31-A     32-E     33-C       34-D

3- Girişimci Fikirler Üretme

1. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörü değildir? 
A)Doğal kaynaklar     B)Emek           C)Sermaye         D)İşletme

2.Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin kişisel özelliklerinden biri değildir? 
A) Sabırlı                B) Sorumluluk alan       C) Risk alamayan          D) Yaratıcı

3. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin dış çevresini oluşturur? 
A) Personel             B) Sermaye                C) Sendika         D) Yönetim

4.Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin işlevlerinden değildir? 
A) Yeniliklere açık ve yaratıcı olmak
B) Bilinen ürünleri daha da geliştirmek
C) Yeni pazarları keşfedebilmek
D) Tutarlı davranış gösterme

5.Üretilen mal ve hizmeti ihtiyaçları karşılamak için yararlanma işlemine ne ad verilir?
A) Üretim              B) Tüketim           C) İhtiyaç        D) Kararlılık

6. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa ve diğer yasalarımızda teminat altına alınan müteşebbisliğin temel haklarından biri değildir? 
A) Mülkiyet hakkı        B) Sözleşme yapma hakkı       C) Meslek seçme hakkı      D) Sermayesi

7. Yeni bir fikir ya da buluşun, ya da mevcut olan mal veya hizmetin daha da geliştirilerek kâr elde edilecek şekilde piyasaya sunma işine ne ad verilir? 
A) Özel Müteşebbis               B) Fırsat Müteşebbisliği
C)Yaratıcı Müteşebbislik       D) Kamu Müteşebbisliği

8. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir girişimcide bulunmaması gereken bir özelliktir? 
A) Gereksiz riske atılmaz.         B) Çok yönlüdür.
C) İleriyi görendir.                     D) Planlı hareket eder.

9.Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik unsurları arasında yer almaz? 
A)Kabul görmeme       B) Çaba harcama       C) Değer yaratma        D) Getiri elde etme
10. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik niteliklerinden biri değildir? 
A) Risk alma      B) Tetikte olma     C) Oyunun kuralını baştan yazma      D) İçe dönük olma

11. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilikle bağdaşmaz? 
A) Yeni işletme kurulması               B) Eskiye bağlılık)
C) Yenilikçilik ve yaratıcılık           D) Fırsat yaratma

12. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin özelliklerinden biridir? 
A) Risk üstlenmeme           B) Tutucu olma
C) Fırsatları görme             D) Duyarsız olma

13. Aşağıdakilerden hangisi girişimci düşüncenin bileşenlerinden biri değildir? 
A) Yenilikçi ve yaratıcı olma           B) Var olanla yetinme           C) Risk alma         D) Öncü olma

14. Girişimci için en zor işletme gelişim aşaması hangisidir? 
A) Başlangıç         B) Büyüme          C) Gelişme         D) Olgunluk

15.Aşağıdakilerden hangisi girişimci ile ilgili olarak yanlış bir yargıyı ifade eder? 
A) Girişimciler üretim girdilerini örgütleme yeteneğine sahip kişilerdir.
B) Girişimciler risk alma konusunda isteklidirler.
C) Girişimciler kaynakları kontrol etmeye çalışırlar.
D) Girişimciler para sahibi kişilerdir.
16. Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilik tanımıyla bağdaşmaz?

A) Sorumluluk üstlenilmesi
B) Yenilik yaratılması
C) Parasal anlamda kişisel kazanç elde edilmesi
D) Var olan vizyonun değiştirilmesi

17. Aşağıdakilerden hangisi işletmeler açısından iç girişimciliğin önemini arttıran faktörlerden biri değildir? 
A) Rakiplerin sayısının artması
B) Geleneksel işletme yönetim tekniklerinin yetersiz kalması
C) Verimliliğin ön plana çıkması
D) Emek yoğun üretim yapılması

18. Aşağıdakilerden hangisi girişimci ile iç girişimcinin ortak özelliklerinden biri değildir? 
A) Öncü ve yenilikçi olmaları             B) Fon yaratma kapasiteleri
C) Risk almaları                                        D) Kaynaklan etkili ve verimli kullanmaları

19. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa ve diğer yasalarımızda teminat altına alınan girişimcinin temel haklarından biri değildir? 
A) Mülkiyet hakkı                              B) Sözleşme yapma hakkı
C) Meslek seçme hakkı                      D) Sermayesi

 

20. Küreselleşme olgusuyla birlikte iş dünyasına hâkim olan temel düşünce yapısı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yenilikçi üretim                          B) Rekabetçi Pazar
C) Geleneksel üretim                       D) Maliyet etkinliği

21. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliği etkileyen girişimciye bağlı faktörlerden biri değildir? 
A) Risk alabilme yeteneği           B) Yetenek ve beceri           C) Mevzuat         D) Yaratıcı olma
22. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin ekonomiye katkılarından biri değildir?

A) İşsizlik ile etkin mücadele sağlar.
B) Gelir dağılımındaki adaletsizliği giderir.
C) Ekstra kırtasiyecilik ve bürokrasi getirir.
D) Vergi gelirlerinin artmasını sağlar.

23. Yığılca Spor Kulübü Yığılca’da yazın ücretsiz spor okulu acarsa bu girişimciliğin hangi sosyal rolüne örnektir? 
A) Müşterilerine                  B) Topluma
C) Çalışanlarına                   D) Çevreye

 

24. Aşağıdakilerden hangisi kendi işini kurmanın bir avantajı değildir? 
A) Bağımsızlık           B) Kar elde etme          C) Stres           D) Başarma hissi
25. Girişimciyi, henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretimin girdilerini ve hizmetlerini satın alan ve üreten kişi olarak tanımlayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Joseph A Schumpeter             B) Jean Baptise Say
C) Richard Cantillon                    D) Adam Smith

26.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde üretim faktörleri bir arada verilmiştir?

A) Emek-Sermaye-İhtiyaç-Tüketim           B) İhtiyaç-Üretim-Tüketim-Fayda
C) Fayda-Hizmet-Girişimci-Doğa              D) Emek-Sermaye-Doğa- Girişimci

27. Karşılandığında zevk ve rahatlık veren, karşılanmadığında kaygı ve üzüntü veren hisse ne denir?

A) İhtiyaç   B) Üretim     C) Fayda    D) Tüketim
28) Aşağıdakilerden hangisi bir girişimcilik türü değildir?

A) İç Girişimcilik                       B) Özel Girişimcilik
C) Erkek Girişimciliği               D) Yaratıcı Girişimcilik

29.“Pazardaki fırsatları görerek ya da potansiyel fırsatları sezinleyerek mevcut olan bir mal veya hizmetin pazara sunulmasıdır” tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile eşleşmektedir?

A) Yaratıcı Girişimcilik                B) Fırsat Girişimciliği
C) Yenilikçi girişimcilik               D) Kadın girişimciliği

30. Aşağıdakilerden hangisi girişimciye bağlı çevresel faktörlerden değildir?

A) Aile            B) Risk              C) Siyaset            D) Coğrafya

31) Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin destekleyicilik özelliği değildir?

A) Kişisel desteğini ifade etme                  B) Etkileme
C) Duyguları anlayabilme                          D) Büyük hedefler koyma

32. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir girişimcide bulunmaması gereken bir özelliktir?

A) Gereksiz riske atılmaz.                       B) Yöntemler konusunda katıdır.
C) İleriyi görendir.                                  D) Planlı hareket eder.

33. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin kişisel özelliklerinden biri değildir ?

A) Sabırlı            B) Sorumluluk alan            C) Risk alamayan       D) Başarı odaklı

 

34. “Bir kişi veya kişileri işe kabul etme, işsizleri iş sahibi yapma, iş alanı yaratma” olayına ne denir?

A) Müteşebbis   B) İstihdam           C) Girişimcilik         D) Teşebbüs

35. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin sosyal hayattaki önemlerinden değildir ?

A) Yaşamı kolaylaştırır.                  B) Huzur ve refahı artırır.
C) İşsizliği artırır.                            D) Gelir dağılımını iyileştirir.

36- Üretilen mal ve hizmetten ihtiyaçları karşılamak için yararlanma işlemine ne ad verilir?

  1. Üretim                B) Tüketim            C) İhtiyaç          D) Kararlılık

37. Yeni bir fikir ya da buluşun, ya da mevcut olan mal veya hizmetin daha da geliştirilerek kâr elde edilecek şekilde piyasaya sunma işlemi ne ad verilir?

A) Özel Müteşebbislik                         B) Fırsat Müteşebbisliği
C) Yaratıcı Müteşebbislik                    D) Kamu Müteşebbisliği

38. Girişimciyi yöneticiden ayıran temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Planlama yeteneği                           B) Organizasyon yeteneği
C) Problem çözme yeteneği                 D) Hayalci bakış açısı

39. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin işlevlerinden değildir?

A) Yeniliklere açık ve yaratıcı olmak                B) Bilinen ürünleri daha da geliştirmek
C) Yeni pazarları keşfedebilmek                       D) Tutarlı davranış gösterme
 
40.
(a) Çalışanlarına karşı adil olmalı.
(b) Doğanın dengesin bozmaktan kaçınmalı.
(c) Sivil toplum kuruluşlarında yer almalı.
(d) Müşterilerine her zaman kaliteli mal üretmeli.

Yukarıda verilen bilgiler sırası ile girişimciliğin hangi sosyal sorumluluklarındandır?

A) Çalışanlarına, müşterilerine, sivil toplum kuruluşlarına, çevreye
B) Çevreye, müşterilerine, çalışanlarına, bağlı olduğu odaya
C) Çalışanlarına, çevreye, sivil toplum kuruluşlarına, müşterilerine
D) Ailelere, çevreye, sivil toplum kuruluşlarına, çalışanlarına

41. Ekonomik girişimciliğin temel getirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal fayda        B) Kâr           C) İstikrar       D) Gelişme

42. Sosyal girişimcilik kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Sosyal girişimciliğin taklit edilmesi arzu edilir.
B) Sosyal girişimcilik kurumsal sosyal sorumluluktan farklı bir kavramdır.
C) Sosyal girişimciliğin getirisi sosyal faydadır.
D) Mikrokredi uygulaması bir sosyal girişimcilik örneğidir.
 
43. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin, desteklenmeleri sonucu yaratacakları faydalardan biri değildir?

A) Yeni iş ortamları yaratmaları
B) Yeni iş fırsatları yaratmaları
C) Ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmaları
D) Hukuksal altyapı oluşturmaları

44. Yeni girişimcilik kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yeni girişimcilik üst düzeyde inovasyon odaklıdır.
B) Yeni girişimciliğin istihdam yaratma potansiyeli yüksektir.
C) ABD, Çin ve Singapur yeni girişimcilikte öne çıkan ülkelerdendir.
D) Kıdemli girişimciler yeni girişimciliğe daha yatkındır.

 

45. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilikle ilgili özel kişilik karakterlerinden biri değildir?

A) Başarı ihtiyacı         B) Risk üstlenme            C) Düşük kontrol yeteneği      D) Yenilikçilik

46. Girişimciler hangi nitelikleriyle tüm toplumların değişim ve gelişme süreçlerinde öncülük yapar?

A) Risk üstlenme ve yenilikçi olma niteliğiyle
B) Yönetim yetenekleriyle
C) Hukuksal düzenlemelerle
D) Finansal kaynak oluşturmalarıyla

47. Herhangi bir iş fikrini, işe dönüştüren süreçlere ne ad verilir?

A) Girişimcilik süreçleri          B) İdari süreçler          C) Operasyonel süreçler    D) Mali süreçler

48.Aşağıdakilerden hangisi ana girişimcilik süreçlerinden biri değildir?

A) İş fikrini uygulama                                  B) İş fikrini seçme
C) İş fikrini uygulamaya hazırlama              D) İş fikirlerini arama ve bulma

49. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık sürecine dahil değildir?

A) İlk kavrayış           B) Hazırlık               C) Araştırma          D) Kuluçka

50. Başarısı kanıtlanmış bir iş yapış şekli olarak nitelenen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş fikri       B) Müşteri değer önermesi           C) İş modeli             D) girişimcilik süreçleri

51. Aşağıdakilerden hangisi yapılabilirlik (fizibilite) çalışmaları kapsamında yürütülen araştırmalardan biri değildir? 
A) Pazar araştırmaları                     B) Teknolojik araştırmalar
C) Finansal araştırmalar                  D) Ticari araştırmalar

52. ( ) Yaratıcılık girişimcinin kişisel özelliğidir.

53. ( ) Girişimci, risk alarak yenilik yapan kişidir.

54. ( ) Sosyal beceriler girişimci için önemli değildir.

55. ( ) Başarılı girişimci ani ama doğru olmayan kararlar verir.

56. ( ) Girişimci aynı zamanda yönetici de olabilir.

57. ( ) Sosyal girişimcilik asla ticari kaygılar taşımaz.

58. ( ) Girişimciliğin ülke ekonomisine katkısı yoktur.

59. ( ) Girişimci, risk alarak yenilik yapan kişidir.

60. ( ) Sosyal beceriler girişimci için önemli değildir.

61. Kâr amacı güderek üretim faktörlerini sistemli bir şekilde bir araya getiren, mal ve hizmet üreten, pazarlayan ve bunların sonucunda doğabilecek riskleri göze alan kişiye ……………………………. denir.

62. Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu üretim faktörleri ……………….. , ……………….. , ………………….. ,

63. ………………….güdülerin etkisiyle eyleme geçme ve gerçekleştirme sürecidir.”

64. Girişimcilerin başarılı olabileceklerine inandıkları, yetenekleri, bilgi ve beceri düzeylerine uygun sahip olduğunu düşündükleri ve uygulamaya karar verdikleri fikirlere ……….. ……………denir.

65.…………….yeni olma durumu, eskimiş, zararlı olan şeyleri yararlı ve yeterli olan yenisi ile değiştirme demektir. Örneğin; cep telefonunda 3G sistemine geçilmesi.

66. Fikir üretme aşamasında, fikirlerin unutulmaması için yapılması gereken en doğru davranışlardan birisi de ortaya çıkan her fikrin ……………………..alınmasıdır.

67. Çoğu amaç için düşüncelerimizi hazırlama ve düzenleme yolu cümlelerle değil, listeler şeklinde olmaktadır. En uygun yol yaratıcı …………. ……………kullanmaktır.

68. Girişimci; ilk aşamada iş kurmayı…………… düzeyinde şekillendirir. Daha sonra bu düşüncenin uygulanabilir olup olmadığının araştırılması ve etüt edilmesi gerekir. Eğer düşünce düzeyinde işletme kurma fikri üzerinde durulmaya değer görülürse ……………….. ……………..hazırlama ile eyleme geçilir.

69.………….; direkt bilme, yüce yol göstericilik, aydınlanma olarak adlandırılır.

70.Bir ………. …………bulmak ve uygulamak girişimciliğin ilk adımıdır.

71. Aşağıdakilerden hangisi, iş fikrinin temel bazı özelliklerinden değildir? 
A) İş fikrinin hayata geçirilebilir olması
B) İnsan ihtiyacını karşılama özelliği taşıması)
C) Uzun vadeli bir yatırıma dönüştürülebilir olması
D) Güvenilir olması
72. Aşağıdakilerden hangisi iş fikri kaynaklarından değildir?

A) Tüketiciler                           B) Piyasada faaliyet gösteren işletmeler
C) Dağıtım kanalları                 D) Devletin üretime uyguladığı kotalar

73. Aşağıdakilerden hangisi, iş fikrinin ortaya çıkarılmasındaki yollardan biri değildir? 
A) Fayda               B) Atılım               C) Faydacılık               D) Yenilik

74. Beyin bilinçli veya bilinçaltında konuyu düşünürken, bir uyarı– aranan ilişkinin doğmasını sağlar.
Konu ve sorun hakkında yaratıcı sonuçlar ortaya çıkmaya başlamıştır.
Zaman zaman parlak düşünceler akla gelir.
Yukarıda verilen açıklama, fikir üretme aşamasının hangi aşamasıdır?

A) Kuluçka              B) Fikrin Doğması           C) Hazırlık           D) Fikrin kabul edilmesi

75. Aşağıdakilerden hangisi iş fikri geliştirmenin yollarından biri değildir?

A) Tüketici istek ve beklentileri
B) Girişimci adayı yeni bir fikir geliştirebilir.
C) Başkasının fikrini model alabilir veya değiştirerek kullanabilir
D) Başka birisinden iş fikri satın alabilir.

76. Bu kavram bir reklamcı olan Alex Osborn tarafından 1930 yılında ortaya atılmıştır. Çağrıştırma ve uyarma etkisi yaparak, grup halinde düşünce yaratan bu teknik zaman zaman değişik konjonktürlerde tartışılsa da tüm yaratıcı tekniklerin babası olarak kabul görmektedir.
Yukarıda verilen açıklama, Yaratıcı Fikir Geliştirme Tekniklerinden hangisine aittir?

A) Ters beyin fırtınası                    B) Beyin fırtınası
C) Zihin haritalama                        D) Odak grup görüşme tekniği

77. Aşağıdakilerden hangisi Beyin Fırtınası Tekniğinin uygulama alanlarından biri değildir?

A) Yeni ürün geliştirilmesi                   B) Reklamcılık
C) Problem çözmek                              D) Pazarlama yönetimi

78. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir beyin fırtınası için yapılmaması gerekenlerden değildir?

A) Takım üyeleri arasında hiyerarşiye yer verilmesi
B) Bir saat içinde 100 düşünce üretilmeye çalışılması
C) Takıma sadece alanıyla ilgili uzman kişilerin katılması
D) Toplantıların mutlaka dışarıda yapılması (otel, tatil köyü vb.)

79. Beynin tüm potansiyelini açığa çıkarmayı sağlayan güçlü bir grafik tekniğidir. Beynin korteksindeki tüm alanları- sözcükler, görüntüler, sayılar, mantık, ritim, renk ve uzamsal farkındalık- tek bir yöntemle güçlü bir biçimde devreye sokar. Bu sayede size, beyninizin sonsuz derinliklerinde özgürce dolaşma fırsatı sunar., ileri düzeyde öğrenmenin gerekeceği her alanda uygulanabilir.
Açıklaması verilen, fikir üretme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zihin haritası          B) Beyin fırtınası)                C) Yatay düşünme tekniği   D) Liste yöntemi

80.Farklı parçaları bir araya getirme yoluyla yenilikçi ve yaratıcı fikirler yaratmaya ne ad verilir?

A) Sorgulama               B) Gözlemleme                  C) Deneyler yapma                 D) İlişkilendirme

81. “Yapılan bir girişimin başarılı olduğunu görerek, aynı yerde, aynı tipte, benzer hizmetler veren bir şirket kurmak Türkiye’de eskiden beri gelen çok yaygın bir anlayıştır.”
Açıklaması verilen, fikir üretme ve geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sorgulama           B) Taklit                 C) Deneyler yapmak            D) Gözlemlemek

82. Bir problemle ilgili olarak çeşitli kimselerin bilgi, tecrübe ve düşüncelerini almak için yapılan soruşturmadır. Diğer bir ifadeyle, belli bir araştırmanın amacına uygun düzenlenmiş soru listesidir.
A) Anket          B) Gözlem yöntemi          C) Görüşme yöntemi            D) Telefonla görüşme

83Aşağıdakilerden hangisi veri kaynaklarından değildir? 
A) İnsanlar              B) Canlı, cansız öteki varlıklar ve kalıntılar          C) Belgeler   D) Masallar

84. İş fikrini gerçekleştirmek için, kendi işini kurmak amacı ile harekete geçen girişimci aşağıdaki çalışmalardan hangisini gerçekleştirmek zorunda değildir?
A) Araştırma        B) Planlama             C) Organizasyon            D) Uygulama

85. Bir amacı gerçekleştirmek için en iyi yolu seçme ve geliştirme özelliği olan bilinçli süreçtir.
A) Planlama         B) Plan                       C) İş planı                    D) Fizibilite etüdü

86. Tipik bir iş planı ortalama kaç sayfa aralığında olmalıdır?
A) 15–20              B) 20–30                      C) 50–60                     D) 0–5 sayfa

87. Aşağıdakilerden hangisi Bermuda Girişimcilik Üçgeninde yer almaz?
A) İş planı           B) İş modeli                 C) İş dosyası               D) İş fikri

88. Aşağıdakilerden hangisinin mali planda yer alması gerekmemektedir? 
A) Gerekli araçların sıralanması ve her birinin maliyeti
B) En az iki yıllık işin nakit (para) akışı tasarıları
C) Aynı yılın tasarlanan kâr ve zarar hesapları ve bilânçosu
D) Ürün veya hizmetlerinizi satış yöntemleriniz

89. Yeni kurulması düşünülen bir işletmeye ait iş planı aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmalıdır? 
A) Risk sermayedarı           B) Melek yatırımcılar           C) Girişimciler     D) Mali danışmanlar

90. Aşağıdakilerden hangisi iş planının kullanım amaçlarından biri değildir?
A) İletişim                          B) Planlama         C) Yönetim            D) Geçmişi analiz

91. Aşağıdakilerden hangisi iş planının girişimciye sağladığı faydalardan biri değildir? 
A) Girişimcinin işletmeyi eleştirel ve objektif bir bakış açısıyla görmesini sağlaması
B) Fon sağlayıcılara ve yatırımcılara pazar potansiyeli hakkında bilgiler vermesiyle birlikte pazar payının nasıl korunacağını planlaması
C) Girişimcinin işletmenin başarısı için yapacağı varsayımları dikkatli bir şekilde oluşturmasında yardımcı olması
D) Amaçların değerlendirilebilmesi için tahminlerin ve gerçek sonuçların karşılaştırılması konusunda da ölçütler oluşturması

92. Aşağıdakilerden hangisi iş planının hazırlanmasında yapılan hatalardan biridir? 
A) Başka bir iş planının varsayımlarının kullanılması
B) Planının kısa tutulması
C) Planın tüm riskleri yansıtması
D) Planın gelecekle uyumlaştırılması

 

93. İş planının etkin bir şekilde sunulması için en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kısa tutulması                                     B) Bütün haline getirilmesi
C) Çeşitlendirilmesi                                 D) Hedef pazarı göstermesi

94. Risk sermayedarlarının iş planını değerlendirmede üzerinde önemle durdukları konu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşletmenin içerisinde bulunduğu endüstrinin özellikleri
B) Sermaye yapısı
C) Girişimcinin kalitesi
D) Girişimin kendine özgü özelliği

95. Aşağıdakilerden hangisi iş planının hazırlanmasında yapılan hatalardan biri değildir? 
A) Gerçekçi olmayan hedeflerin plana konulması
B) Olası engellerin tahmin edilememesi
C) Kararlılık ya da taahhüt eksikliği
D) Planın güncel tutulması

96. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama planında yer alması gereken bilgilerden biri değildir?
A) Potansiyel müşteriler                 B) Rakiplerin durumu
C) Maliyetlerin yapısı                     D) Fiyatlama politikası

97. İş planı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) İş planı, kurulması düşünülen ya da var olan bir işletmenin detaylarını içeren yazılı belgedir.
B) İş planı işletmenin geleceğini değil, şu anki durumunu gösterir.
C) İş planında, işletmenin tüm unsurlarının tanımlanması gerekmektedir.
D) İş planı girişimcinin yatırım sürecine geçmesine yardımcı olan bir araçtır.

98. Bir piyasa analizinde finansal araştırma ile neler belirlenmeye çalışılır?
A) İşletme kapasitesinin tespiti
B) Makine ve teçhizatın seçimi
C) Arazi, bina ve inşaat ile ilgili çalışmaların yapılması
D) İşletmenin gelir ve gider tahminlerinin yapılması

99. “Bir fayda yaratmak için girişilen faaliyetler dizisi olarak tanımlanır.” ifadesi neyin tanımıdır?
A) İş planı           B) İş                        C) Doküman              D) Kredi

100. Yatırımcı veya faizle finans sağlayan kişi kurum veya kuruluşlara iş tasarısı hakkında bilgi veren dokümana ne ad verilir?
A) İş planı               B) Doküman                 C) İş              D) Kredi

101. İş planı aşağıdaki konulardan hangisini içermez?
A) Girişimcinin özelliklerini ve hedeflerini
B) Piyasa özelliklerini
C) İşletmenin yasal yapısını
D) İş kurmada rehber olmayı

102. Planlama, denetleme amacı ile kısa, orta ve uzun vadeli olarak yapılır ifadesi hangi sınıflandırma çeşididir?
A )Süreye göre sınıflandırma
B) İşleve göre sınıflandırma
C) Planına göre sınıflandırma
D) Faaliyet alanına göre sınıflandırma

 

103. Bir iş planında işin tanımı, pazarlama, organizasyon planı, finansman neyi içermektedir?
A) İş planı çeşitleridir.                           B) İş planı bölümleridir.
C) İş planı sınıflarıdır.                            D) İş planı türleridir.

104. Bir iş planında şu bilgilerden hangisi yer almaz?
A) İş yerine ait bilgiler                           B) Pazarlama stratejisi
C) İşçiye ait bilgiler                                D) Mali düzenlemeler

105. Binanın; büyüklüğünün, yerinin, planının, konumunun ve gerekli ticaret araçlarının tanımlanması ifadesi hangi bölüme ait bilgilerdir?
A) İş yerine ait bilgiler                           B) Pazarlama stratejilerine
C) İşe ait bilgiler                                     D) Mali düzenlemelere

106. İşletmelerin, amacına ulaşmak için ne gibi işlerin yapılması gerektiğini, bunların sırasını, zamanını, süresini, kimler tarafından ve hangi yollar izlenerek yapılacağını gösteren tasarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Plan        B) Araştırma              C) Örgütleme               D) Planlama

107Tutulacak yol davranış biçimidir.” ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koordinasyon               B) Araştırma               C) Plan          D) Planlama

108. Girişimciyi kendi işini kurma kararına getiren nedenler aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Kendi kendinin patronu olmak
B) Kendi geleceğine karar vermesi
C) İnsan ilişkilerini geliştirme isteği
D) İş fırsatlarını değerlendirme isteği

109. Öncelikle girişimci iş fikri belirlerken aşağıdaki kaynaklardan hangisinden yararlanmaz?
A) İş deneyimleri        B) Ortaklar                          C) Bilgi ve becerileri              D) Piyasadaki fırsatlar

110.Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin etkileşim içinde olduğu piyasalardan biri değildir?
A) Müşteri piyasası        B) Girdi piyasası          C) İş gücü piyasası     D) Ekonomi piyasası

111. “İş fikirlerinin başarılı olması için toplumsal verileri derlemek ve bunların başarılı bir şekilde yorumlamak zorundadır” ifadesi kimin özelliklerindendir?
A)Yönetici             B) Başkan                C) Girişimci         D) Ustabaşı

112. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin piyasadaki rakiplerini araştırırken göz önünde bulundurmaları gereken temel niteliklerden biri değildir?
A) Üretim kapasiteleri                             B) Yerleşim yeri ve özellikleri
C) İşletme sermayesi güçleri                    D) Ürün ve hizmet

113.Aşağıdakilerden hangisi ürün ve hizmetlerin hedef müşterilere sunumunda vurgulanacak özelliklerden biri değildir?
A) Ürün ya da hizmetin tanımlanması
B) Ürün ve hizmetlerin piyasadaki rakiplerin farkları
C) Rakiplerin güçlü ve zayıf yönleri
D) Müşterilerin ürün ve hizmetlerden hangi faydaları sağlayacağı

114. Yatırımcı veya kredi veren kişilerle iş tasarısı hakkında bilgi vermek amacıyla yapılan çalışmaların tümüne …. ……………….denir.
115. İş kurmada, üretime geçinceye kadar yapılacak harcamaları karşılayacak paralara……….denir.

 

116. Teknik araştırmalar, yasal araştırmalar, örgütsel araştırmalar ………………….. etüdünün bölümlerindendir.
117. Bir fikrin, bir düşüncenin tasarlanıp şekillenmesine ………………. denir.

 

118. Veriler, ” …………… ……………….” olarak araştırmanın temel dayanağını teşkil ederler ve işlenerek anlam çıkarmada, problemin çözümünü sağlayacak sonuçlara varmada kullanılırlar.

119. CAPI, bilgisayar yardımıyla yapılan …………….. anlamına gelmektedir.

120..…………., bir fayda yaratmak için girişilen beşeri faaliyetler dizisidir.

 

121. ( ) İş planı sermaye bulmaya yardımcı olur.
122. ( ) Planlama; “Yapılacak iş neden önemlidir? Ne zaman, nerede yapılacaktır? Nasıl finanse edilecektir? Hangi olanaklar kullanılacaktır?” gibi sorulara yanıt arar.
123. ( ) Fizibilite raporları işletmenin hangi büyüklükte ve nerede kurulacağını belirler.
124. ( ) Projelerin (iş fikirlerinin) uygulanabilir olması gerekmez.

 

125. SWOT kısaltmasının açılımı Strengths (üstünlükler), Weaknesses (zayıflıklar), Opportunities (fırsatlar), Threats (tehditler), Türkçe olarak ………… şeklinde kısaltılmaktadır.

126. ………….. analizi, örgütün faaliyette bulunduğu çevreyi anlamak ve yönetmek üzere topladığı bilgileri kullanarak sistematik olarak kendisini değerlendirmesi olarak tanımlanabilir.

127. İçsel yapının zayıf ve olumsuz yönlerinin (……… bölümü) tespit edilmesine yönelik sorular listelenir. Dışsal göstergeler ise “………” ile simgelenen potansiyel dışsal fırsatlar ve “T” ile simgelenen tehlikelerden oluşur.

128. İçsel güç ve başarı durumu SWOT Analizinde “……..” sembolü ile, içsel yapının zayıf ve olumsuz yönleri “…….” sembolü ile, dışsal fırsatlar “ ………..” sembolü ile ve Tehlikeler “……” sembolü ile belirtilmektedir.

129. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Zayıf yönler, kuruluşun zayıf yönlerini ortaya koyar.
B) Tehditler, rakiplerin ya da ilgili kuruluşların kurumun planlarını etkileyecek faaliyetlerini gösterir.
C) Güçlü yanlar, kuruluşun yönetsel, finansal, pazarlama ve diğer işletme fonksiyonlarının olumlu yönlerini gösterir.
D) Fırsatlar, sadece rakiplerin en zayıf olduğu yön ve zamanı gösterir.
E) SWOT, durum saptamasında yer alan değerlendirme sürecidir.

130.SWOT Analizinde yer alan Strength kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurumun olumlu ve güçlü olan özellikleri
B) Kurumun olumsuz veya zayıf olan özellikleri
C) Kurumun içte ve dışta sahip olduğu fırsatları
D) Kurumun etrafındaki olası tehlike, risk ve piyasa tehditleri

131. “Satış, pazarlama, ürün ya da hizmet kalitesi ve verimliliğimizde düşüklük var mı?” sorusu kurumun hangi durumunu analiz etmeye yöneliktir?
A) İçsel yapının zayıf ve olumsuz yönlerini
B) Potansiyel dış fırsatlar
D) Tehlikeler
D) İçsel güç ve başarı durumu

132. Fikir bulmada başarılı olabilmek için her şeye bakmaya hazır olmalısınız. Unutmayın, eğer birisi size yirmi yıl önce duvardaki bir delikten para çekebileceğini veya beş yıl önce size telefona konuştuğunuz dilin otomatik olarak aradığınız ülkenin diline tercüme edileceğini söylese idi, buna karşılık siz ne derdiniz? O halde, ………….. ………………..tamamen serbest bırakın yüzlerce fikir su yüzüne çıksın.

133. Bu strateji rakiplerle çarpışarak, mücadele ederek galip gelmek değil; çekişmesiz pazar yaratarak hiç kimsenin olmadığı pazarlara girerek rekabetten uzaklaşmayı temel alır. Buna ………… …………….stratejisi denmektedir.

134. Kâr amacı güderek üretim faktörlerini sistemli bir şekilde bir araya getiren, mal ve hizmet üreten, pazarlayan ve bunların sonucunda doğabilecek riskleri göze alan kişiye ……………………………. denir.

135. Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu üretim faktörleri ……………….. , ……………….. , ………………….. ,

136. “………………….güdülerin etkisiyle eyleme geçme ve gerçekleştirme sürecidir.”

137. ( ) Üretim için kullanılan üretim faktörleri sınırsızdır.

138 ( ) Çalışanlar ücret elde eder, girişimciler kâr elde eder.

139. ( ) Girişimci aynı zamanda yönetici de olabilir.

140. ( ) Sosyal girişimcilik asla ticari kaygılar taşımaz.

141. ( ) Ülkelerin kanunları girişimciliği etkileyen faktörlerdendir.

142. ( ) Girişimciliğin ülke ekonomisine katkısı yoktur.

143 ( ) Başarılı girişimci ani; ama, doğru olmayan kararlar verir.

144. ( ) Girişimcinin mesai saati sabah 8 , akşam 5’tir.

145. ( ) Girişimci her zaman başarıdan başarıya koşar.

146. ( ) Başarılı girişimciler, insanlardan saygı görürler.

 

147. Aşağıdakilerden hangisi iş fikirlerini arama ve bulma konusunda yöneticilerin ihtiyaç duyacağı tekniklerden biri değildir? 
A) GZFT analizi            B) Öngörü ve yol haritaları            C) Senaryo analizi           D) Süreç analizi

 

148.Aşağıdakilerden hangisi girişimcilikle ilgili mitlerden çıkartılan sonuçlardan biridir? 
A) İş kurup, başarılı olabilmek için sermaye yeterlidir.
B) Girişimcilikte başarının yolu taklitçilikten geçer.
C) Girişimciler okulda başarısız kişilerdir.
D) Her fikir sahibi aynı zamanda başarılı bir girişimcidir.

149. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın özelliklerinden biri değildir? 
A) Bir çok kişinin bu yeteneğe sahip olmaması
B) Bilinçli olmaması
C) Rasyonel olmaması
D) Yeni değişik fikirler olması

150. Aşağıdakilerden hangisi iş planının temel özelliklerinden biri değildir? 
A) Güçlü varsayımlara dayanması
B) Kanıtlarla desteklenmiş varsayımlar olması
C) Geniş kapsamlı olması
D) Girişimciye objektif ve eleştirel bakış sağlayan bir doküman olması

151.Aşağıdakilerden hangisi işletme kurulurken girişimcinin yapmış olduğu fizibilite etüdü (ön 
araştırma) aşamalarındandır? 
A) Yatırım kararını verme                     B) Yatırım projesi (kesin proje)
C) Ekonomik araştırmalar                      D) Deneme üretimi

152. Kurulması düşünülen işletmenin, devlet teşvikleri ve alınması gereken izinler (ruhsat, küşat vb.) araştırılması ne tür araştırmadır? 
A) Mali araştırmalar                              B) Teknik araştırmalar
C) Yasal araştırma                                 D) Ekonomik araştırmalar

153. İş fikri piyasa özellikleri araştırılırken aşağıdaki hangi piyasalardan söz etmek gerekir? 
A) Ham madde üreticile8. İş fikrinin bağlantıda olacağı piyasaların genel özelliklerinin belirlenmesinde aşağıdaki sorulardan hangisi yanlıştır? 
A) İşletme kuruluş aşamasında hangi kurum ve kuruluşlara karşı yükümlüdür?
B) İşletmenin girdi sağlayacağı piyasalar hangileridir ve belirgin özellikleri nelerdir?
C) Makine-donanım, araç gereçlerin sağlanacağı piyasalar hangileridir ve belirgin özellikleri nelerdir?
D) İş gücü sağlanacağı piyasaların temel özellikleri nelerdir?

154 Planlamada belirlenen işletme amaçlarına ve bunlara ulaşmak için seçilen işler, kişiler ve iş yerleri arasında yetki ilişkilerinin kurulması faaliyetlerinin tümü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Planlama            B) Organizasyon              C) Araştırma           D) Koordinasyon

155. Aşağıdakilerden hangisi iş planı hazırlanması için gerekli verilerden biri değildir? 
A) Maliyeye ait bilgiler                         B) İş yerine ait bilgiler
C) Pazarlama stratejileri                        C) İşe ait bilgiler

156. 
1- Üretim kapasitesini belirlemek
2- İş fikrini belirlemek
3- Üretime başlamak
4- Gerekli sermayeyi bulup temin etmek
Yukarıda belirtilen üretilecek bir ürünle ilgili aşamalar aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak sıraya dizilmiştir?
A) 1-2-3-4                B) 2-1-4-3                      C) 2-3-4-1           D) 4-2-1-3

157.Aşağıdakilerden hangisi zihin haritalarının kullanım alanlarından değildir? 
A) Hedef oluşturmak     B) Toplantı hazırlığı                  C) Sunum hazırlığı                  D) Reklamcılık

158. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir iş fikrini sıradan bir iş fikrinden ayıran özelliklerden biri değildir? 
A) Müşteriye fayda sağlar.                                           B) Rekabet avantajı getirir.
C) Paydaşlara ve işletmeye kazanç sağlar.                   D) İşletme tarafından arz edilir.
159. İş planı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) İş planı, kurulması düşünülen ya da var olan bir işletmenin detaylarını içeren yazılı bir belgedir.
B) İş planı işletmenin geleceğini değil, şu anki mevcut durumunu gösterir.
C) İş planında, işletmenin tüm unsurlarının tanımlanması gerekmektedir. D) İş planı, kurulması düşünülen işletmenin sahip olacağı vizyonun kâğıda dökülmesidir ri B) Pazarlamacılar C) Girdi piyasaları
D) Hepsi
160. İş fikrinin sektörel özelliklerini belirlemek için aşağıdaki sorulardan hangisini sormazsınız? 
A) Sektörün kurulduğu yerin özelliklerini
B) Kurulacak sektör/alt sektör altında yer almaktadır?
C) Sektörün büyüklüğü
D) Sektörün belirgin özellikleri nedir?

161 . Aşağıda bir iş planı hazırlanırken dikkat edilecek kuralar verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlış verilmiştir? 
A) Bir iş planı yapılırken ana başlıklar belirlenip bunlar için ayrı dosyalar oluşturulmalıdır.
B) Bilgiler toplanıp incelendikçe pazar araştırması, maliyet, mali tasarılar gibi uygun başlıklar altında dosyalar düzenlenebilir.
C) İş planı yazılırken temel noktalar ile ele alınan araştırmadan çabuk ve doğru sonuçlar çıkarmak üzerinde durulmalıdır.
D) Çok fazla sözcük ile dolu raporlar etkileyici gözükecektir. Bu planın içeriğinden daha önemlidir.

162. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık sürecine dâhil değildir? 
A) İlk kavrayış     B) Hazırlık               C) Araştırma           D) Kuluçka

163. Başarısı kanıtlanmış bir iş yapış şekli olarak nitelenen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İş fikri              B) Müşteri değer önermesi             C) İş modeli                  D) Girişimcilik süreçleri

164. Herhangi bir iş fikrini, işe dönüştüren süreçlere ne ad verilir? 
A) Girişimcilik süreçleri        B) İdari süreçler           C) Operasyonel süreçler           D) Mali süreçler

165. Yeni girişimcilik kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Yeni girişimcilik üst düzeyde inovasyon odaklıdır.
B) Yeni girişimciliğin istihdam yaratma potansiyeli yüksektir.
C) ABD, Çin ve Singapur yeni girişimcilikte öne çıkan ülkelerdendir.
D) Kıdemli girişimciler yeni girişimciliğe daha yatkındır.

166. Sosyal girişimcilik kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Sosyal girişimciliğin taklit edilmesi arzu edilir.
B) Sosyal girişimcilik kurumsal sosyal sorumluluktan farklı bir kavramdır.
C) Sosyal girişimciliğin getirisi sosyal faydadır.
D) Mikrokredi uygulaması bir sosyal girişimcilik örneğidir.

167. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin kişisel özelliklerinden biri değildir ? 
A) Sabırlı            B) Sorumluluk alan            C) Risk alamayan    D) Başarı odaklı

168. Aşağıdakilerden hangisi iş fikri kaynaklarından değildir? 
A) Tüketiciler                              B) Piyasada faaliyet gösteren işletmeler
C) Dağıtım kanalları                    D) Devletin üretime uyguladığı kotalar

169- Küreselleşme olgusuyla birlikte iş dünyasına hâkim olan temel düşünce yapısı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yenilikçi üretim                B) Rekabetçi pazar           C) Geleneksel üretim       D) Maliyet etkinliği

170. Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilik tanımıyla bağdaşmaz? 
A) Sorumluluk üstlenilmesi                                              B) Yenilik yaratılması
C) Parasal anlamda kişisel kazanç elde edilmesi             D) Var olan vizyonun değiştirilmesi

171- Yeni bir fikir ya da buluşun ya da mevcut olan mal veya hizmetin daha da geliştirilerek kâr elde edilecek şekilde piyasaya sunma işine ne ad verilir? 
A) Özel müteşebbis                                B) Fırsat müteşebbisliği
C) Yaratıcı müteşebbislik                       D) Kamu müteşebbisliği

172- Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir girişimcide bulunmaması gereken bir özelliktir? 
A) Gereksiz riske atılmaz.                     B) Çok yönlüdür.
C) İleriyi görendir.                                 D) Planlı hareket eder.

173. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörü değildir? 
A) Doğal kaynaklar                   B) Emek                  C) Sermaye            D) İşletme

174. Bir problemle ilgili olarak çeşitli kimselerin bilgi, tecrübe ve düşüncelerini almak için yapılan soruşturmadır. Diğer bir ifadeyle, belli bir araştırmanın amacına uygun düzenlenmiş soru listesidir. Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 
A) Anket           B) Gözlem yöntemi      C) Görüşme yöntemi            D) Telefonla görüşme

175. Aşağıdakilerden hangisi veri kaynaklarından değildir? 
A) İnsanlar           B) Canlı, cansız öteki varlıklar ve kalıntılar            C) Belgeler         D) Masallar

CEVAPLAR: 1-D     2-C     3-C     4-D     5-B     6-D     7-C     8-A     9-A     10-D     11-B   12-C     13-B     14-A     15-D    16-C     17-D     18-B    19-D    20-A    21-C   22-C    23-B   24-C   25-B  26-D   27-A    28-C    29-B     30-B    31-D   32-B    33-C     34-C     35- C    36-B     37-C    38-D    39-D     40-C     41-B     42-D     43-D     44-D     45-C   46-A    47-A     48-C    49-C     50-C     51-D    52-Doğru    53- Doğru     54-Yanlış     55- Yanlış     56- Doğru  57- Doğru     58- Yanlış     59- Doğru   60- Yanlış    61-Girişimci    62-Toprak,sermaye,emek    63-motivasyon  64-iş fikri   65- yenilikçilik 66- not   67- zihin haritası       68- düşünce- fizibilete etütü  69-Sezgi     70-İş fikri     71-D     72-D     73-C      74-B     75-A     76-B     77-D     78-B     79-A     80-D    81-B     82-A     83-D     84-D     85-A     86-A     87-C     88-D    89-C    90-D    91-B    92-A     93-B     94-C     95-D    96-D     97-B     98-D    99-C    100-A     101-C     102-A     103-B     104-C     105-A     106-A     107-C     108-C     109-B      110-D     111-C     112-D     113-C     114-İş planı    115-Fon     116-Fizibilite    117-İş fikri     118-İşlenmemiş kanıtlar     119-anket     120-İş    121-Doğru     122-Doğru     123-Yanlış     124-Yanlış     125-FÜTZ     126-SWOT     127-Weaknesses-güçsüz yanlar) opportunities –olanaklar   128- s-w-o-t     129-D   130-A     131-A   132- Hayal gücünüz  133- mavi okyanus      134- girişimcilik  135- toprak, sermaye, emek     136- motivasyon 137-Yanlış     138-Doğru     139- Doğru    140- Doğru     141-Doğru  142- Yanlış     143- Yanlış     144- Yanlış     145- Yanlış    146- Yanlış      147-C   148-B      149-A      150-B    151-C     152-C  153-C    154-A     155-B      156-D      157-D      158-D      159-B      160-A    161-D    162-C    163-C      164-A      165-D       166-B        167-C    168-D      169-A     170-C      171-D    172-A      173-D
174-A    175-D

 

4- Girişimci Fikirleri Geliştirme

1. İktisadi açıdan alıcı ve satıcıların birbirleri ile karşılıklı iletişim içinde oldukları ve mübadelenin meydana geldiği yer olarak tanımlanır terimaşağıdakilerden hangisidir?
A) Piyasa
B) Pazar
C) Fırsat
D) Strateji
E) Marka

2. Marka kavramı için aşağıdakilerden hangisi rakiplerden ayıran öğelerden değildir?
A) İsim
B) Sembol
C) Dizayn
D) Firmanın sunduğu ürün
E) Satış

3. Aşağıdakilerden hangisi tüketiciye verilen hizmet türlerinden biri değildir?
A) Piyasa
B) Pazar
C) Fırsat
D) Strateji
E) Marka

4. Aşağıdakilerden hangisi reklam stratejisi hazırlanırken etkili olan faktörlerdendir?
A) Fiyat
B) İçinde bulunan durum
C) Ürün veya hizmetin taşıdığı önem
D) Ürün veya hizmetin farklılığı
E) Hepsi

5. Fizibilite teriminin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Proje
B)Yapılabilirlik
C)Fırsat
D) Strateji
E)Marka

6. Aşağıdakilerden hangisi üretim çeşitlerindendeğildir?
A) Siparişe göre üretim
B) Seri üretim
C) Devamlı üretim
D) Aralıklı üretim
E)Satış

7. Aşağıdakilerden hangi eşleştirme yanlış verilmiştir?
A) Personel ne yapıyor? (fikir )
B)Personel işi nasıl yapıyor? (yöntem ve teknikler)
C) Hangi çıktılar elde ediliyor? (üretilen mal ve hizmet)
D) İşler hangi koşullarda yapılıyor? (çevresel faktörler)
E) Ne çeşit yardımcı aracılar gerekiyor? (makineler, aletler, donanım)

8. Ürünlerde Türk Standardı olduğunu gösteren harfler aşağıdakilerden hangisidir?
A)EN
B)CENELEC
C)TS
D) IEC
E)ISO

9. Aşağıdakilerden hangisi “sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına alınan hak” tanımının karşılığıdır?
A)Fikri mülkiyet
B)Sınaî mülkiyet
C) Proje
D) Fikir
E)Parola
10. Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye ne denir?
A) İşveren
B)İşveren vekili
C) Çırak
D) Stajyer
E)İşçi

11. Aşağıdakilerden hangisi cv çeşitlerinden değildir?
A)İşlevsel CV
B) Hedefe Yönelik CV
C) Devamlı CV
D) Kronolojik CV
E) Performans CV

12. Aşağıdakilerden hangi Organizasyon şemasının kurulma nedenlerindendir?
A) Ön tasarımın hazırlanması ve değerlendirilmesi
B)Organizasyon ilkelerinin ışığında mevcut durumun değerlendirilmesi
C) İş ve görevlerin tanımlanması, ilişkilerin belirtilmesi
D) İş ve görevler konusundaki uyarıların incelenmesi ve karşılaştırılması
E) Hepsi

13. İş hukuku günümüzde işçiyi koruma amacına dayanmaktadır. Bu kapsamda çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değildir?
A)İş sağlığı
B)İş güvenliği
C)Sosyal güvenlik hukuku
D) İşsizlik sigortası
E) Sermaye kredileri

14. Aşağıdakilerden hangisi CV tanımının karşılığıdır?
A)Özgeçmiş
B) Mülkiyet
C) Proje
D) Fikir
E)Parola
15. Giderler ve gelirlerineşit olması hangi kavram ile ifade edilir?
A)Sıfır kâr noktası
B)Ölü nokta
C)Kâra geçiş noktası
D) Başa baş noktası
E)Hepsi

16. Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel satış tahmini yöntemlerinden değildir?
A) Siparişe göre üretim
B)Trend yöntemi
C) Simülasyon
D)Korelasyon yöntemi
E) Regresyon yöntemi

17. Aşağıdakilerden hangisideğişken gider değildir?
A) Tamir ve bakım
B)Depolama
C)Nakliye
D)İşçilik
E) Amortisman gideri

18. Aşağıdakilerden hangisi girişimciye destek veren diğer kuruluşlardan değildir?
A)Invest in Turkey
B)Teknonet
C) Girişimcilik Ağı
D) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
E) Eti Maden İşletmeleri

19. Aşağıdakilerden hangisi satış tahmin yöntemlerindendeğildir?
A)Yargısal yöntemler
B)Özel amaçlı yöntemler
C) Proje yöntemleri
D) İstatistiksel yöntemler
E) Birleşik yönteml

20. Malların taşıma esnasında kaza veya çalınması ile zarar görmesi ya da yok olması riski hangisiile ifade edilir?
A) Alıcı riski
B) Banka riski
C) Banka riski
D) Mala ilişkin risk
E) Taşıma riski

21. Aşağıdakilerden hangisi mala ilişkin risklerdendir?
A) Alıcı riski
B) Trend riski
C) Simülasyon
D) İşçilik riski
E) Amortisman riski
22. Aşağıdakilerden hangisi alıcının bulunduğu ülkenin istikrarsız bir bölgede bulunması, kanun ve kararların değişebilmesi, iç karışıklık çıkması, sivil ayaklanmalar, etrafındaki ülkelerde savaş çıkması, abluka altına alınması, diğer ülkelerce ambargo uygulanması ile oluşan risktir?
A) Kur riski
B) Banka riski
C) Proje riski
D) Ülke riski
E) Birleşik risk

23. Aşağıdakilerden hangisi yurtdışından gelen dövizleri zamanında haber vermemesi ile oluşabilecek risktir?
A) Banka riski
B) Kur riski
C) Uluslararası risk
D) Taşıma riski
E) Birleşik risk

24. Aşağıdakilerden hangisi bir şirketin mali yapısının piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalar veya piyasalardaki zıt yöndeki fiyat hareketlerinden dolayı karşılaşabileceği riski ifade eder?
A) Taşıma riski
B) Banka riski
C) Piyasa riski
D) Birleşik risk
E) Ülke riski

25. Girişimci, pazarın tümünü veya belli bir bölümünü kendisine hedef pazar olarak seçmede aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
A) Destek kredileri
B) İş fikrini
C) Riskler
D) Ödeyeceği ücretleri
E) Rakiplerin rekabet güçlerini

26. Aşağıdakilerden hangisi marka değeri taşımaya uygun değildir?
A) İsim
B) Çeşitli kombinasyonları
C) İşçilik
D) Tasarım
E) Sembol

27. Aşağıdakilerden hangisi firmanın bütün ürünlerinin firma adını taşıdığı strateji olarak tanımlanmaktadır?
A) Bütünleştirici ürün grubu adı stratejisi
B) Kişisel marka adı stratejisi
C) Ürün grubunda ayrı ayrı marka adı stratejisi
D) Kişisel ürün adı stratejisi
E) Amortisman adı stratejisi

28. Aşağıdakilerden hangisi işletme imajında rol oynayan bir etken değildir?
A) Çalışanlarla müşteriler arası yüz yüze görüşmeler
B) Medya yayınları
C) Proje yöntemleri
D) Bir örgütü etkileyen meseleler
E) Kadro değişiklikleri
29. Aşağıdakilerden hangisi reklam stratejisi hazırlanırken etkili olan faktörlerdendir?
A) Fiyat
B) İçinde bulunan durum
C) Ürün veya hizmetin taşıdığı önem
D) Ürün veya hizmetin farklılığı
E) Hepsi

30. Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesini tanımlar?
A) Maliyet muhasebesi daha çok işletme içi süreçler ve ürün maliyeti üzerinde yoğunlaşır.
B) Maliyet bilgilerinin sağlanması
C) Çeşitli pazarlama kararlarının başarı denetimi için uygun olup olmadığını araştırmaktadır.
D) Maliyet bilgilerinin hazır bulundurulması
E) Sıfır kâr noktasını hesaplamak

31. Aşağıdakilerden hangisi iş yeri açımında doğalfaktörlerdendir?
A) İklim
B) Arazi yapısı
C) Hepsi
D) Arazinin durumu
E) Rüzgâr durumu

32. Aşağıdakilerden hangisi süreçlerin temel unsurları arasında yer alan faktör değildir?
A) Süreç ekibi
B) Süreç sorumlusu
C) Müşteri gereksinim ve beklentileri
D) Proje yöntemleri
E) Tedarikçiler

33. Aşağıdakilerden hangisi üretim planlamasının tanımı arasında yer almaz?
A) İşletmelerde iş gücü
B) Fiziksel araç ve olanakların verimli bir şekilde kullanılması
C) Ürünün ne miktarda üretileceği
D) Sıfır kâr noktasını hesaplamak E) Ürünün hangi yöntemle üretileceği

CEVAPLAR:1-A    2-E     3-D     4-E    5-B   6-A    7-E    8- A    9- C   10-B    11- E   12-C   13-E    14-E   15-A    16-E  17-A   18-E   19-E   20-C   21-E     22-A   23- D     24-A    25-C    26- E   27-C    28- E    29-C    30-  E  31-A    32-C    33-E

 

5- İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

1. İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir?
A) İş güvenliği                   B) İş
C) İşçi çalışması                D) İşçi
E) Tesisatçı

2. Aşağıdakilerden hangisi atölyede bulunan el aletlerini kapsamaz?
A) Vurma aletleri                B) Markalama aletleri
C) Kesici aletler                  D) İlk yardım aletleri
E) Gözlük

3. Öğrenci Ahmet boya atölyesinde boya yaparken koruyucu araç kullanmadığı için bir süre sonra nefes almakta zorlanmış ve hastalanmıştır.
Ahmet bu işi yaparken hangi iş güvenliği kuralını yerine getirmemiştir?
A) Gözlük takmamıştır.                       B) Eldiven giymemiştir .
C) Maske takmamıştır .                       D) Baret takmamıştır.
E) Markalama aletlerini kullanmamıştır.

4. Öğrenci Kemal atölyede iş yaparken tezgâh üzerinde duran iş parçasını ayağının üzerine düşürmüş ve parmaklarını yaralamıştır.
Kemal bu işi yaparken hangi iş güvenliği kuralını yerine getirmemiştir?
A) Ayakkabı giymemiştir.                     B) İşçi tulumu giymemiştir.
C) Baret takmamıştır.                            D) Koruyuculu ayakkabı giymemiştir.
E) Gözlük takmamıştır.

5. Aşağıdakilerden hangisi binalarda güvenliği tehdit edici unsurlardan değildir?
A) Sıhhi tesisatlar                     B) Elektrik tesisatları
C) Isıtma tesisatları                  D) Çevre düzenlemesi
E) İlk yardım aletleri

6. Sigortalının, çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhî arıza hâllerine ne denir?
A)Meslek hastalığı              B)Sigortalılık
C)İşçi sağlığı                       D)İş güvenliği
E)Hiçbiri

7. Meslek hastalığını tanımlayan yasa aşağıdakilerden hangisidir?
A)506 sayılı SSK Yasası                      B)605 sayılı Emekli Sandığı Yasası
C)405 sayılı Bağ- Kur Yasası              D)155 sayılı SSK Yasası
E) SSK Yasası 135. Madde

8. Öğrenci Mustafa iş yeri doktoruna giderek meslek hastalıklarından korunmada hangi yöntemlerden faydalanabileceğini sordu. Aşağıda verilen şıklardan hangisi doktorun Mustafa’ya önerdiği meslek hastalıklarından korunma yöntemlerinden birisi değildir?
A)Yer değiştirme              C)Havalandırma
B)Ayırma                          D)Gezinme
E) Sigortalılık

9. Meslek hastalıklarının sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)Kimyasal kaynaklı                     B)Fiziksel kaynaklı
C)Biyolojik kaynaklı                     D)Matematik kaynaklı                   E) Ağır metaller
10. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal kaynaklı meslek hastalıklarının içinde yer almaz?
A)Ağır metaller            C)Gazlar
B)Tozlar                       D)Çözücüler             E)Gezinme

11. Olayların planlandığı akışta yürümemesi, kişilerin yaralanmaları, sakat kalmaları ve ölümlerine sebebiyet veren olaya ne denir?
A)Hastalık                    B)Kaza
C)Sakatlık                    D)Yaralanma
E) Kişisel kusurlar

12. Aşağıdakilerden hangisi kaza zinciri içinde yer alan faktörlerden değildir?
A)İnsanın doğal yapısı                       B)Kişisel kusurlar
C)Kaza olayı                                      D)Kişinin boyunun uzunluğu
E) Sakatlık

13. 1999–2003 yılları arasında iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu ölüm oranlarında ne gibi bir basamak oluşmuştur?
A)Artmıştır.                 B)Aynı kalmıştır.
C)Azalmıştır.               D)Hiç olmamıştır.
E)Eşittir.

14. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerden birinci sırada yer almaktadır?
A)Güvensiz hareketler             C)Güvensiz şartlar
B)Tecrübesizlik                        D)Nedeni bulunamayan sebepler
E) Hastalık

15. İş kazalarının % kaçı önlenebilir kazalardır?
A)%98          C)%60
B)%2             D)%30
E)%45

16. Bir yanma olayının oluşa bilmesi için aşağıdakilerden hangilerinin bir arada olması gerekir?
A) Yanıcı madde, oksijen, sıcaklık          B) Oksijen, hava, ateş
C) Sıcaklık, ateş, kibrit                            D) Hava, yakacak, su
E) Köpük

17. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden değildir?
A) Su                             C) Kuru kimyevi toz
B) Köpük                      D)Hava
E) Hiçbiri
18. Aşağıdakilerden hangisi ev ve iş yerlerinde yangına karşı alınacak güvenlik önlemlerinden değildir?
A) Bacalar devamlı temizlenmelidir.                   B) Tavan arası temiz tutulmalıdır.
C) Yanıcı maddeler iyi saklanmalıdır.                 D) Ev ve iş yerleri havalandırılmalıdır.
C) İtfaiyeye telefon ediniz.

19. Yangın kapınızı çalarsa aşağıdaki hangi güvenlik önlemini almanız gerekmez?
A) Hemen yangın yerinden kaçınız.                 B) İtfaiyeye telefon ediniz.
C) Yangını çevrenizdekilere duyurunuz.          D) Telaşlanmayınız.
E) Yanıcı maddeler iyi saklayınız.

20. Aşağıdakilerden hangisi “Yangına karşı gerekli önlemler alındığı hâlde bazı insanlar çeşitli amaç ve kazanç uğruna kasıtlı olarak kişi ve topluma ait bina ve tesisleri yakarak can ve mal kaybına neden olabilir.” yangın çeşidinin içine girer?
A)Sıçrama               B)Kazalar           D )İhmal
C)Doğa Olayları      E) Sabotaj

21. Öğrenci Hasan iş yerinde iş kazası geçirmiştir. Kurum doktoru Hasan’a ilk müdahaleyi yaparken idari personelin ne yapması gerekmektedir?
A) Kazayı soruşturmalıdır.                      B) Kazayı derhâl işverene bildirmelidir.
C) Kazayı SSK’ya bildirmelidir.            D) Ambulans çağırmalıdır.
E) Tazminat ödemelidir.

22. Meydana gelen iş kazasını işveren SSK’ya en geç kaç gün içinde bildirmelidir?
A) 7 gün içinde bildirmelidir.                 B) 3 gün içinde bildirmelidir.
C) 2 gün içinde bildirmelidir.                 D) 5 gün içinde bildirmelidir.
E) 10 gün içinde bildirmelidir.

23. Aşağıda verilen şıklardan hangisi iş kazası sonunda işçiye maddi yardım gerektiren başlıca ödeme şekillerinden birisi değildir?
A) İlaç yardımı                       B) Tedavi giderlerini ödeme
C) Tazminat ödemesi             D) İzin vermek
E) Kazayı soruşturma

24. Meydana gelen iş kazalarının sonuçlarına ilişkin hükümler hangi Kanun kapsamındadır?
A)SSK                      B)MEB
C)KOSGEB             D)MEGEP
E)YARGI

25. İş kazasının iş yerinde idare ve iş güvenliği bürosu arasındaki bildirim aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tazminatlar               B) İç bildirimi
C) Cenaze masrafı         D) Çalışılmayan süre için ücret
E) Hiçbiri

26. Aşağıda verilen şıklardan hangisi işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasaları içermez?
A) T.C Anayasası                            B) 4857 sayılı İş Kanunu
C) 506 sayılı SSK Kanunu              D) MEB Kanunları
E) 4947 sayılı Kanun

27. Aşağıda verilen kanunlardan hangisi Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu’dur?
A) 3308 sayılı Kanun                 B) 4857 sayılı Kanun
C) 506 sayılı Kanun                   D) 4947 sayılı Kanun
E) T.C. Anayasası

28. İş yerinde çalışan Ayşe Hanım yeni doğan çocuğunu emzirmek ve bakımı ile ilgili işleri yapmak için her gün belli saatlerde izinli sayılmaktadır. Ayşe Hanım bu izni hangi kanunun hangi maddesine dayanarak kullanmaktadır?
A) 506 sayılı Kanun’un 5. maddesi                      B) 4857 sayılı Kanun’un 88. maddesi
C) 4947 sayılı Kanun’un 15. maddesi                  D) 2821 sayılı Kanun’un 29. maddesi
E) Hiçbiri

29. “ …….ilgili kuruluşları da kanunlar gereği meslek hastalıkları ve işçi sağlığı konularında çalışma yapmakla görevlendirilmişlerdir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)Sağlık Bakanlığının                D) Türk Tabipler Birliği Kanunu
B)Çevre Mevzuatı                       E) Hıfzıssıhha Kanunu
C)Sendikalar Kanunu

30. “…………, iş güvenliği konusunda her düzeyde (işçi, teknisyen ve mühendis) yaygın olarak seminerler düzenleyen, yayın ve döküm an hazırlayan kuruluşlardandır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Çevre Mevzuatı                                  B) Milli Prodüktivite Merkezi
C) Türk Tabipler Birliği Kanunu            D) Hıfzıssıhha Kanunu
E) Çevre Mevzuatı
31. Bütün mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en üst düzeyde sürdürmek, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hâle getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş olan tıp dalına ne denir?
A) İş güvenliği                B) İşçi sağlığı
C) İşçi                             D) İş yeri sağlığı
E) Hiçbiri

32. İşçi Ramazan iş yerinde çalışırken kafasına sivri bir cisim düşmüş ve Ramazan iş kazası geçirmiştir. Bu tür kazaların olmaması için Ramazan’ın hangi iş güvenlik önlemini alması gerekmektedir?
A) Baret kullanmalıdır.                               B) Eldiven takmalıdır.
C) Koruyucu gözlük kullanmalıdır.            D) İş önlüğü giymelidir.
E) Üretim kayıplarını önlemelidir.

33. Binalarda havalandırma tesisatları iyi çalışmaz ve yüksek sıcaklık olursa aşağıda verilen şıklardan hangisi gerçekleşmez?
A) Nabız yükselir.                    B) Terleme artar.
C) Dikkat azalır.                       D) Verimlilik artar.
E) Baş dönmesi yaşanır.

34. Öğrencilere işçi sağlığı ve iş güvenliği konularını anlatan öğretmen, meslek hastalıklarının sınıflandırılması konusunu anlatırken aşağıda verilen şıklardan hangisini saymamalıdır?
A) Kimyasal kaynaklı meslek hastalığını                B) Matematiksel kaynaklı meslek hastalığını
C) Biyolojik kaynaklı meslek hastalığını                 D) Psikolojik kaynaklı meslek hastalığını

35. İş kazalarının ℅ kaçı önlenemez kazalardır?
A) ℅ 98’i              B) ℅ 50’si
C) ℅ 2’si               D) ℅ 8’i
E) %13’ü

36.Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden değildir?
A) Hava               B) Kuru kimyevi toz
C) Köpük             D) Su                 E) Hiçbiri
37. Meydana gelen iş kazasını işveren SSK’ya iki iş günü içinde bildirmelidir. Bunu işveren hangi kanunun hangi maddesi gereğince yapmaktadır?
A) 3308 sayılı Kanun’un 19. maddesi              B) 4857 sayılı Kanun’un 77. maddesi
C) 506 sayılı Kanun’un 11. maddesi               D) 2416 sayılı Kanun’un 8. maddesi
E) 1212 sayılı Kanun’un 9. maddesi

38.Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği ile ilgili kuruluşlardan birisi değildir?
A) İşçi Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü              B) Çalışma Genel Müdürlüğü
C) Personel Genel Müdürlüğü                                        D) SSK Genel Müdürlüğü
E) MEB

39.Aşağıdakilerden hangisi gözlerin korunmasında kullanılan kişisel koruyucu araçtır?
A) Maskeler              B) Koruyucu gözlük
C) Baret                     D) Eldiven
E) Şapka

40.Aşağıda verilen şıklardan hangisi iş kazalarında görülmeyen (dolaylı) zararlardan birisi değildir?
A) Kaybolan iş günü                B) Üretim kayıpları
C) Seri imalat kaybı                 D) Kaybolan iş gücü
E) Kanun ihlali

 

CEVAPLAR

1-A            11-B            21- B             31-B
2-D            12-D            22-C              32-A
3-C            13-C            23-D              33- D
4-D            14-A            24-A              34-B
5-D            15-A            25-B              35-C
6-A            16-A            26-D              36-A
7-A            17-D            27-A              37-B
8-D           18-D             28-B              38-C
9-D           19-A             29-E              39-B
10-B          20-E            30-B              40-C

 

6- İş Kurma ve Geliştirme

1.Yasalar açısından işletmeleri gruplandığınızda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A)Tek kişi işletmeleri     B) Şirketler     C) Kamu işletmeleri     D) Kooperatifler

2. Sanatkâr, esnaf, sanayici ve serbest meslek erbabının oluşturduğu tek kişilik şirketler ile ilgi aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Sermayenin tamamı işletme sahibine aittir.                   B) Yönetim ortaklara aittir.
C) Kâr ve zararın tamamı işletme sahibine aittir.                D) İşletme yönetimi, sermayesi işletme sahibine aittir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan sermaye şirketlerinden biri değildir? 
A) Kolektif şirket                 B) Limitet
C) Anonim                           D) Sermaye payları bölünmüş komandit şirket

4. Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketidir? 
A) Anonim              B) Kolektif
C) Limitet                D) Kooperatif

5. “Bir unvana sahip, esas sermayesi belirli, payları bölünmüş ve borçlarından dolayı yalnız sermayesi ile sorumlu olan şirkettir.” tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 
A) Limitet                         B) Anonim
C) Adi komandit              D) Kooperatifler

6. Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerin kuruluşlarındaki kurallardan biri değildir? 
A) Kooperatife giriş ve çıkış serbest değildir.
B) Kooperatif üyelerinin payları ne olursa olsun ancak bir oya sahiptirler.
C) Kâr ortaklara kooperatifle yaptıkları iş oranında dağıtılır.
D) Sermaye karşılığı verilecek faiz sınırlıdır (Faiz oranı düşüktür.)

7. Aşağıdakilerden hangisi belediye sınırları içinde faaliyet gösteren tacirlerin belediyeye karşı sorumluluklarında biri değildir? 
A) İş yeri açma, çalışma ruhsatı alma ve harç ödeme          B) İlan ve reklam vergisi ödeme
C) Çevre temizlik vergisi ödeme                                          D) Isınma ve elektrik ödeme

8. Kendi adına bağımsız çalışanların işe başladıktan sonra zorunlu veya kendilerinin başvurdukları sosyal güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) BAĞ-KUR                 B) Emekli Sandığı
C) SSK                            D) Hepsi

9. Aşağıdaki cümlenin tanımı seçeneklerden hangisidir? 
Faaliyet sonuçlarının planlarla karşılaştırılması ve sapmalar tespit edildikçe gereken düzeltici önlemlerin alınmasıdır.

  1. Denetim       B) Komuta        C) Emir        D) Yöneltme

10. Aşağıdakilerden hangisi denetimin çeşitlerinden değildir? 
A) Gözlem       B) Finansal denetim         C) İç kontrol         D) Dış denetim

11. Aşağıdakilerden hangisi kalite denetiminin özelliğidir? 
A) Ölçütlerin oluşturulmasını sağlar.
B) Teorik performansları belirler.
C) Performans standartlarını belirtmez.
D) Kalite iyileştirme ile ilgili özel projeler tanımlanmaz.

12. Aşağıdakilerden hangisi denetim özelliklerinden değildir? 
A) Yanlış veya hatalı yapılan bir işin düzeltilmesini sağlar.
B) Yöntemlere uyulup uyulmadığı öğrenilir.
C) Akılcı bir çalışma yapılıp yapılmadığı belirlenir.
D) Zaman, para ve emek savurganlığı önlenemez.

Bir kurum içinde mal ve hizmet sunumunda kaliteyi hedef alan; kurumun bütün üyelerinin katılımını sağlayan; gerek kurum içerisinde görev yapanların, gerekse kendisine hizmet sunulanların beklentisini ön planda tutan; aynı zamanda ileriye yönelik ihtiyaçlarının karşılanmasını da hedefleyen; ekip çalışmasını öngören; tüm süreçlerin kısa aralıklarla gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan; kurumun bütün üyelerine ve topluma maksimum yarar sağlayan yönetim anlayışıdır.
13. Yukarıdaki cümlenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Denetim        B) Kalite         C) Toplam kalite yönetimi         D) Yöneltme

14. Kalite yönetimi sistemi, sosyal ve teknik sistemler için bütünleştirici rolünü aşağıdaki hangi yönetim işlevi aracılığıyla yerine getirir? 
A) Planlama             B) Denetim        C) Organizasyon           D) Stratejik yönetim

15. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin ilkelerinden değildir?
A) İş başında eğitimin verilmemesi
B) Verimlilik artışı metot geliştirerek sağlanmalıdır.
C) Rakamsal hedef koyan uygulamalardan vazgeçilmelidir.
D) Kalite analiz ve incelemelerinde istatistiki teknikler kullanılmalıdır.
E) Zaman, para ve emek savurganlığı önlenemez.

16. Aşağıdakilerden hangisi işletmeyi geliştirme aşamalarından değildir?
A) Kendi ayakları üzerinde durur hale getirme               B) Kullanılan kapasiteyi yükseltmek
C) İşletmeye yeni kapasiteler eklemek                            D) İşletmeyi kurmak

17. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde kapasite seçimi faktörlerinden biri değildir?
A) Talep                 B) Finansal kaynaklar
C) Risk                   D) Maliyetler

18. İşletmelerinin kurulduktan sonra kendi ayakları üzerinde durur hale geldikleri ilk dönemde girişimciler minimum …………almalıdırlar.
A) Risk                   B) İş gücü
C) Kapasite            D) Sermaye

19. İşletme gelişme planının başarısı ve hızı girişimcinin ne kadar doğru işletmecilik yaptığına ne kadar başarılı bir………………..olduğuna ve ne kadar doğru bir sistem kurduğuna bağlıdır.
A) İş gücü                             B) Kapasitesi
C) İşletme yöneticisi            D) Makine-donanımı

20. İşletmenin üretim kapasitesini artırmak belirli bir süre içerisinde, mevcut işgücü,……….ve teknoloji gibi üretim faktörlerini rasyonel biçimde kullanarak meydana getirebileceği üretim miktarının artırılmasıdır.
A) Makine              B) Kapasite
C) Üretim               D) Kaynak

21. İş fikri piyasa özellikleri araştırılırken aşağıdaki hangi piyasalardan söz etmek gerekir?
A) Ham madde üreticileri         B) Pazarlamacılar
C) Girdi piyasaları                     D) Hepsi

22. İş fikrinin bağlantıda olacağı piyasaların genel özelliklerini belirlenmesinde aşağıdaki sorulardan hangisi yanlıştır?
A) İşletme kuruluş aşamasında hangi kurum ve kuruluşlara karşı yükümlüdür?
B) İşletmenin girdi sağlayacağı piyasalar hangileridir ve belirgin özellikleri nelerdir?
C) Makine-donanım, araç gereçlerin sağlanacağı piyasalar hangileridir ve belirgin özellikleri nelerdir? D) İş gücü sağlanacak piyasaların temel özellikleri nelerdir?

23. Sermaye, emek, iş bölümü isteyen, büyük hedeflerin gerçekleştirilmesi için kurulan şirketler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kolektif                        B) Ortaklıklar
C) Sermaye şirketleri        D) Şahıs şirketleri

24. Kamu iktisadi teşebbüsleri, katma bütçeli işletmeler, döner sermayeli işletmeler aşağıdaki hangi işletme türüne girmektedir?
A) Özel işletmeler             B)Karma işletmeler
C)Kamu işletmeleri           D) Hiçbiri

25. Planlamada belirlenen işletme amaçlarına ve bunlara ulaşmak için seçilen işler, kişiler ve iş yerleri arasında yetki ilişkilerinin kurulması faaliyetlerinin tümü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Planlama                B) Organizasyon
C) Araştırma               D) Koordinasyon

CEVAPLAR

1-A                     11-A              21-D
2-B                     12-D              22-A
3-C                     13-C              23-C
4-B                     14-D              24-C
5-C                     15-A              25-B
6-A                     16-D
7-D                     17-C
8-A                     18-A
9-A                     19-C
10-D                   20-A

 

7- Çevre Koruma

1. Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulundukları, birbirini etkiledikleri ve birbirinden etkilendikleri ortama ne denir?
A) Ekosistem
B) Çevre
C) Ekolojik denge
D) Yaşam kalitesi
E) Sürdürülebilir kalkınma

2. Çeşitli türdeki canlıların çevreleri ile uyumlu olarak nasıl yaşamlarını sürdürdüklerini veya bu canlı varlıkların hangi şartlar altında besinlerini ve ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve çeşitli fonksiyonların ne tür bir canlı topluluğu içinde yürütüldüğünü inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekoloji              B) Jeoloji            C) Zooloji         D) Çevre bilimi E) Biyoloji

3. Çevrenin doğal yapısının ve bileşiminin bozulmasına, değişmesine ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesine ne denir?
A) Ekolojik denge   B) Atık        C) Ekosistem        D) Çevre kirliliği           E) Sürdürülebilir kalkınma

4. Çevresel değerlerin ve ekolojikdengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasınıönlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaların bütününe ne denir?
A) Çevre hakkı
B) Sürdürülebilir kalkınma
C) Çevre koruma
D) Çevre
E) Ekosistem
5. Çevre hakkı çevrenin korunması ve geliştirilmesidir. Aşağıdakilerden hangisi çevre hakkının konusu olan ögeler arasında yer almaz?
A) İnsan
B) Hayvanlar ve bitkiler
C) Cansız varlıkların ilişkilerini düzenleyen ekoloji
D) İnsan ve diğer canlılarla etkileşim içinde bulunan cansız varlıklar
E) Canlı ve cansız varlıkların ilişkilerini düzenleyen ekosistem
6.Aşağıdakilerden hangisi havanın içerisinde bulunan temel maddeler arasında değildir?
A) Azot         B) Oksijen        C) Karbondioksit        D) Demir        E) Ozon
7. Güneş ışınlarının içerisine girmesine izin vererek ve ısının dışarıya kaçmasına sınırlayarak, iç ortamın dış ortama göre daha sıcak olmasını sağlayan sisteme ne denir?
A) Sera          B) Gaz         C) Bileşik            D) Ekosistem                E) Mikroorganizma

8. Kömürle çalışan santrallerden çıkan kükürtdioksit (SO2) gazının atmosferde girdiği reaksiyonlar sonucu oluşan sülfirikasitin (H2SO4) yağmur suyu ile yıkanması sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Azot          B) Karbonmonoksit       C) Asit yağmurları       D) Sera etkisi        E) Sera gazı

9. Gerek içten, gerekse dıştan yanmalı motorlarda kullanılan benzin ve mazot (motorin) gibi yakıtlarda motorda yandıktan sonra egzozlardan dışarı atık gazlar çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu gazlardan değildir?
A) Hidrokarbonlar     B) Argon      C) Azotoksitler     D) Kurşunoksitler            E) Kükürtdioksitler

10. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A) Eğitime ağırlık verilmelidir.
B) Kaliteli yakıt kullanımı teşvik edilmelidir.
C) Yalnızca fosil yakıtlar kullanılmalıdır.
D) Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmelidir.
E) Isınmada doğal gaza ağırlık verilmelidir.

11. Suyun fiziksel özelliklerinin tayininde ve ölçümünde aşağıdaki unsurlardan hangisi dikkate alınmaz?
A) Renk          B) Tat ve koku            C) Bulanıklık         D) Sıcaklık           E) Ph değeri

12. Aşağıdakilerden hangisi tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan su kirliliği sebeplerinden değildir?
A) Korrazyon        B) Pestisid       C) Herbisit                 D) Erozyon      E) Gübre ve arıtma çamuru

13. İnsan yaşamıyla ilgili (antropojenik) kaynaklardan kanalizasyon sistemine verilen suların toplamına ne denir?
A) Arıtma suları
B) Kanalizasyon suları
C) Atık sular
D) Arıtma çamuru
E) Sert sular

14. Her endüstriyel proses (üretim), doğal su sistemine zararlı olabilecek atıklar verir. Aşağıdakilerden hangisi sanayide, kullanım alanlarına göre su atık gruplarından değildir?
A) Üretim işlemleri atıkları
B) Soğutma suları
C) Çalışanların temizliği ile ilgili atıklar
D) Sıcak sular
E) Sıhhi kullanımla ilgili atıklar

15. Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğini önlemeye yönelik tedbirler arasında yer almaz?
Fabrikalara filtre ve arıtma tesisleri konulmalıdır.
A) Üretimde doğaya zarar vermeyecek maddeler kullanılmalıdır.
B) Birey olarak çevremizdekileri daha az kirletme konusunda uyarmalıyız.
C) Alıcı ortamların durumu iyileştirilmelidir.
D) Alıcı su ortamlarının seyreltme potansiyelleri kullanılmamalıdır.

16. Toprağın özelliklerinin incelendiği gruplar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Renk            B) Bünye           C) Yapı         D) Kıvam                  E) Soygazlar

17. Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğinin insan ve çevreye etkileri arasında yer almaz?
A) Erozyon
B) Yaşlılık ve çoraklık
C) Taşlık ve kayalık
D) Organik maddeler
E) Gübre ve gübreleme

18. Üzerinde ve içinde geniş bir canlı topluluğunu barındıran, bitkilerin durak yeri ve besin kaynağı olan ve belirli oranda katı, sıvı ve gaz içeren maddeler topluluğunun genel adına ne denir?
A) Yeryüzü            B) Yerkabuğu          C) Toprak         D) Atmosfer                  E) Yaşam alanı

19. Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğinin nedenleri arasında yoktur?
A) Kimyasal gübre     B) Egzoz gazları         C) Erozyon        D) Sanayi atık suları        E) Suni yem

20. Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğini önlemeye yönelik tedbirler arasında yer almaz?
A) Orman alanları korunmalıdır.
B) Tarımsal araziler amaç dışı kullanılmamalıdır.
C) Sanayi bölgelerinde kimyasal katı ve sıvı atıklar akarsulara boşaltılmalıdır.
D) Belediyeler şehir çöpleri için geri dönüşüm üniteleri kurmalıdır.
E) Sanayi bölgelerinde kimyasal katı ve sıvı atıklar toprağa bırakılmamalıdır.

21.İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?
A) Ses              B) Gürültü                     C) Su                   D) Enerji                       E) Hava

22. Ses şiddetinin ölçüm birimine ne denir?
A) Desibel        B) Parametre                   C) Histogram                  D) Sismograf            E) Debi

23. Aşağıdakilerden hangisi yapı dışı gürültü sınıfı değildir?
A) Ulaşım gürültüleri
B) Endüstri gürültüleri
C) Yapım gürültüleri
D) Reaksiyon gürültüleri
E) Su altı gürültüleri

24. Aşağıdakilerden hangisi gürültünün, insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?
A) İşitme bozukluğu
B) Stres
C) Uykusuzluk
D) Konsantrasyon artması
E) Nabız yükselmesi

25.Aşağıdakilerden hangisi gürültü kirliliğini önlemeye yönelik tedbirler arasında yer almaz?
A) Teknik tedbirler ve kanuni (yasal) tedbirler alınmalıdır.
B) Gürültü kirliliğine neden olacak yapıların ses yalıtımlarını arttırıcı önlemler alınmalıdır.
C) Gürültü kirliliğine neden olacak yapıların duvarları kalın olmalıdır.
D) Taşıtların gürültüsünün önlenmesi için uygun susturucunun tasarımı ve imalatı yapılmalıdır.
E) Trafik gürültüsünü önlemek için hız kontrolü ve sinyalizasyon tedbirleri

26. Maddelerin yapısında var olan çeşitli şekillerde (yanma, düşme, sürtünme, hareket etme vb.) açığa çıkan güce ne denir?
A) Kinetik                  B) Potansiyel                 C) Baraj                D) Atom            E) Enerji

27. Aşağıdakilerden hangisi dışa bağımlı olduğumuz enerji çeşitlerinden biridir?
A) Doğal gaz             B) Kömür           C) Rüzgâr                  D) Güneş                 E) Jeotermal enerji

28. Aşağıdakilerden hangisi temiz enerji kaynaklarından biri değildir?
A) Jeotermal enerji
B) Biyogaz enerjisi
C) Kömür
D) Güneş enerjisi
E) Rüzgâr enerjisi

29. Aşağıda verilen enerji çeşitlerinden hangisi elektrik üretiminde kullanılmaz?
A) Kömür santralleri
B) Odun
C) Nükleer santraller
D) Biyogaz
E) Hidrolik santraller

30. Asit yağmurlarına neden olan enerji çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Petrol           B) Jeotermal       C) Biyogaz                D) Güneş enerjisi            E) Rüzgâr enerjisi

CEVAPLAR: 1-B     2- A    3-D     4-C     5- C    6-D     7-A     8-C     9-B     10-C     11-E     12-A     13- C    14-D     15- E    16-E     17-D     18-C     19-E     20-C     21-B     22-A     23-E     24-D     25-C    26-E     27-A     28-C     29-B     30-A

8- Problem Çözme

1. “Bilgi ve çözümlerin sebep-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirilip yorumlanması” cümlesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A) Muhakeme             B) Düşünme               C) Algılama            D) Yetenek            E) Bilgi

2. “Gerek iç gerekse dış dünyadan edinilen bilgilerin yorumlanması ve düzenlenmesidir.” Yukarıda açıklamasıyapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhakeme                B) Düşünme              C) Algılama           D) Yetenek      E) Çözümleme

3. Muhakeme kavramının tanımıaşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Gerek iç gerekse dış dünyadan edinilen bilgilerin yorumlanması ve düzenlenmesidir.
B) Yaşanılanları, öğrenilenleri ve algılananları, geçmişve gelecekle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücüdür.
C) Bilgiyi belirli bir anlam çıkarma ve sonuca varma amacıyla kullanabilme yeteneğidir.
D) Bilgi ve çözümlerin sebep-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirilip yorumlanmasıdır.
E)e) bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin, simgeler kullanılarak iletilmesidir

4. Aşağıdakilerden hangisi hedef belirlemede yardımcıolacak unsurlardan değildir?
A) Kendini mümkün olduğunca iyi tanımak
B) Gelişme arzusu içinde olmak
C) Olumlu düşüncelerden hareket etmek
D) Zaman ve kaynaklarıdikkate almamak
E) İlgi ve yeteneklerin farkında olmak

5. İnsanın psikolojik ve fiziksel açıdan kendinde olanları bilmesi, kendinde olanların farkında olması ve bunları doğru değerlendirmesi aşağıdakilerin hangisiyle ilgilidir?
A) Kendini tanıma         B) Düşünme            C) Algılama             D) Yetenek         E) Çözümleme

6. Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi bireyin zihinsel özellikleriyle ilgili değildir?
A) Anlama ve yorumlama ile ilgili niteliklerdir.
B) Zaman içerisinde gelişir ve olgunlaşır.
C) Hem kişisel hem de çevre faktörlerinden etkilenir.
D) Refleks hareketlerden oluşur.
E) Hiçbir

7. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir?
A) Her birey farklı ilgi ve yeteneklere sahiptir.
B) Her meslek aynı yetenekleri gerektirir.
C) Arzu edilmeyen bir uğraşta, insan süreklilik gösteremez.
D) Meslek seçiminde ve mesleğinde ilerlemesinde bu kavramı önemsememelidir.
E) Kişilik yapınıza uygun meslek ya da meslekleri belirlemenin bir önemi yoktur.

8. Aşağıda sıralanan şıklardan hangisi ekibin tanımıdır?
A) Kişinin birlikte çalıştığı iş arkadaşlarıdır.
B) Motivasyondur.
C) Kişinin yaşam amacıdır.
D) Bilgi, tecrübe, kontrol ve inancın tam adıdır.
E) Mesleki becerileri geliştirmedir.

9. Sonuç kalitesi olarak müşteri dileklerini yerine getirme başarısını örnek verebileceğimiz durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ürün / hizmet kalitesini geliştirme
B) Eğitim faaliyetlerine katılma
C) Mesleki yayınları izleme
D) İşe uyum
E) Motivasyon

10. Kişinin birlikte çalıştığı iş arkadaşlarına ne denir?
A) İş hayatı          B) Motivatör   C) Ekip      D) Toplumsal ihtiyaçlar         E) Kişisel Gelişim

11. Meslek seçiminde dikkat edilecek noktalar arasında en öncelikle gelmektedir?
A) Kişinin kendi yeteneklerini tanıması
B) Meslekte ilerleme yolları bilmesi
C) Kişisel gelişim
D) İş hayatını bilmesi
E) İşe uyumu olmalı

12. Problem çözme yöntemi hangi aşamaya ile başlar?
A)Problemin tanımlanması
B)Hipotezlerin oluşturulması
C)En uygun hipotezin seçilmesi
D)Problemin fark edilmesi
E)Genel bir sonuca varılması

13. Aşağıdakilerden hangisi problem çözücülerinden kaynaklanan çözüm engellerinden biri değildir?
A) Fiziksel çevre      B) Algılama eksikliği       C) İfade edememe         D) Duygular         E) Zekâ

14. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi beyin fırtınası tekniğinin kurallarından biri değildir?
A) Katılan her kişiye eşit söz hakkı verilir.
B) Zaman limiti oluşturulmamalıdır.
C) Konuşmacıya müdahale edilmemelidir.
D) Konuşmacılar eleştirilmemelidir.
E) Uygulama esnasında değerlendirme yapılmamalıdır.

15. Herhangi bir problemi doğuran ya da etkileyen sebep ve faktörleri belirlemek amacıyla kullanılan ve Japon Endüstri Standartları (JIS) kalite kontrol terminolojisine dâhil edilmiş problem çözme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağaç Diyagramı
B) Beyin Fırtınası
C) Balık Kılçığı Diyagramı
D) Pareto Analizi
E) İlişki Diyagramı  

16. Belirli bir hedefe ulaşmak amacıyla yapılması gereken işlerin bir haritasını çıkarmaya yarayan, neden ve nasıl sorularının haritasının çıkarıldığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlişki diyagramı
B) Balık kılçığı
C) Nominal grup tekniği
D) Kuvvet alan analizi
E) Problem Ağacı

17. Aşağıdakilerden hangisi ‘proje işlerinin üretildiği, bir başka ifade ile planın eyleme dönüştüğü süreçtir’ ifadesinin karşılığıdır?
A) Yürütme süreci
B) Sonlandırma süreci
C) İzleme ve kontrol süreci
D) Başlatma süreci
E) Sonlandırma süreci

18. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir planlama sayesinde kazanılır?
A) Projenin bütünü hakkında açık fikir edinilebilir.
B) Kaynakların ne zaman ve nasıl harcanması gerektiği bilinir.
C) İşlerin birbirine bağlılığı, darboğazlar ve çözüm yollarının bulunması imkânı bulunur.
D) Planlananlar ile gerçekleştirilenler arasında karşılaştırma yapma ve düzeltme fırsatı bulunur.
E) Projenin izleme süreci değerlendirilir.

19. Planlamanın her adımında dikkate alınması gerekenler arasında proje ekibi ve yönetiminde bulunması gereken özelliklerden değildir?
A) Proje koordinatörü
B) Proje ekibinin iletişim yöntemleri
C) Dış çevrelerle iletişim stratejisi ve buna ilişkin uygulamalar
D) Ortakların kapasite ve yapabilirliklerinin analizi
E) Proje sonlandırma analizi

20. Projenin yazılması aşamasında bölümler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kapak sayfası           B) İçindekiler sayfası             C) Ön söz              D) Özet           E) Koşullar

21. Projenin yazılması aşamasında çzette aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Sorunun ortaya konması,
B) Proje hedefleri,
C) Kapak sayfası
D) Belli başlı proje etkinlikleri
E) Toplam proje bütçesi

22. Yaşanılanları, öğrenilenleri ve algılananları, geçmişve gelecekle ilişkisini, bilinçli olarak zihinde saklama gücü olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhakeme         B) Düşünme             C) Algılama              D) Yetenek              E) Bellek

23. Aşağıdaki sorulardan hangisi kendini geliştirme çabasıiçinde olan birisi için gereksizdir?
A) Ne yapmalı?
B) Neyi değiştirmeli?
C) Neye ulaşmalı?
D) Çabalamak neye yarar?
E) Hedef belirlemelidir.

24. Aşağıdakilerden hangisi performansı geliştirmenin içinde yer almaz?
A)Zamanı verimli kullanma
B)Stresle başa çıkma
C)Motivasyon
D)Meslek seçimi
E)İşe uyum

25. İşe alıştırma süresi yapılan işin niteliği, pozisyon ve deneyime göre bağlı arasında değişebilmektedir?
A) 3 ay ila 1 yıl
B) 3 gün ile 1 ay
C) 1 hafta kadar
D) 1- 3 hafta
E) İşe uyum sağladığı zaman sona erer.

26. Kurumların en önemli yatırım olarak değerlendirmeleri gereken şey nedir?
A) Ekip çalışması                B) İşe uyum      C) Stresle başa çıkma     D) Eğitim    E) Motivasyon

27. Problem çözmeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Problem çözmenin ilk aşaması bilgi problemi hissetmektir.
B) Problem çözmede grup çalışması yapmak faydalıdır.
C) Her problem büyük ya da küçük olmasına bakılmaksızın çözülmelidir.
D) Problem çözümünden bahsetmek için en az uygulanabilir iki alternatif olması gerekir.
E) Problem çözümünde kaynak taraması yapılabilir.

28. Problemi tanımlamaya çalışırken sorduğumuz “ne zaman” sorusu aşağıdakilerden hangisine yanıt bulmak içindir?
A) Problemi ne zaman çözeceğiz.
B) Problem ilk ne zaman ortaya çıktı ve yoğunlaştı.
C) Toplantı ne zaman?
D) Ne zaman çözüm yoluna karar vereceğiz?
E) Ne zaman sonuçlandıracağız?

29. Bir grup fikir arasında mantık ilişkileri kurarak, sebeplerin ve sonuçların anlaşılmasını sağlayan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlişki Diyagramı
B) Kuvvet Alan Analizi
C) Çoklu Oylama
D) Beyin Fırtınası
E) Pareto Analizi

30. Aşağıdakilerden hangisi balık kılçığı yöntemi için söylenemez?
A) Problemin nedenlerini ortaya koyar.
B) Alt nedenler belirtilir.
C) Problem en sağa yazılır.
D) Problemin çözümünü gösterir.
E) Kılçıklar alt kılçıklara ayrılabilir.

 

31. Aşağıdakilerden hangisi, gerekliliğini ortaya koymak üzere, projenin çözmeye çalışacağı sorunu anlatan bölümdür?
A) Sorunun ortaya konması
B) Öncelikli ihtiyaçlar
C) Önerilen yaklaşım
D) Uygulayıcı kuruluş
E) Güvenlik işlemleri

32. Aşağıdakilerden hangisi, etkinlikleri ve kaynak tahsisini olabildiğince ayrıntılı biçimde anlatan bölümdür?
A) Hedef Kitle
B) Bütçe
C) Projenin Amaçları
D) Proje Uygulaması
E) Önerilen Yaklaşım

33. Aşağıdakilerden hangisinde, önceden belirlenen performans kriterlerine göre projenin uygulaması ve kontrolü yapılır?
A) Projenin Yazılması
B) Uygulama, kontrol ve izleme
C) Sonlandırma Süreci
D) Başlatma Süreci
E) Yürütme süreci

34. ( ) Beyin fırtınası yapılırken saçma fikirler öne sürenlere 2. kez söz verilmez.

35. ( ) Beyin fırtınasında kişi sayısının 20 ile 40 arasında olmalıdır.

36. Takım üyeleri arasında görüş birliği sağlamak için kullanılan puanlama tekniği ………………….………. dır. Ortaya çıkan fikirlere gruptakiler puan verir ve en çok puanı alan fikirler öne çıkar.

 

CEVAPLAR: 1-B     2-C     3-C     4-D     5-A     6-E     7-A     8-D     9-A     10-C     11-A     12-D     13-A     14-B     15-C    16-E     17-A     18-E     19-D     20-C     21-C    22-E     23-D     24-D     25-B     26-D     27-C     28-B     29- A    30-D     31-A     32-D    33-B    34-Yanlış     35-Doğru    36- NOMİNAL GRUP TEKNİĞİ