Nesne Tabanlı Programlama Modül Soru ve Cevapları (370 Adet)

1- Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş

1. Aşağıdakilerden hangisi nesne tabanlı programlama yazılımı ortamında yeni proje
oluşturmak için kullanılmaz?
A) Ctrl+N
B) File-New Project
C) Recent Projects-Create-Project
D) File-New File

2. Aşağıdaki panellerden hangisi nesne tabanlı programlama yazılımı ortamında açık
olan proje ve projeye ait dosyaları görüntüler?
A) ToolBox
B) Start Page
C) Solution Explorer
D) Getting Started

3. Oluşturulan konsol uygulamasını çalıştırmak için aşağıdaki kısayol tuşlarından hangisi
kullanılabilir?
A) Ctrl+F2              B) Ctrl+F5             C) Ctrl+F6              D) Ctrl+Boşluk

4. Kod yazarken intellisense özelliğinden yararlanmak için hangi kısayol tuşu kullanılır?
A) Ctrl+Boşluk       B) F5                  C) Ctrl+F5                   D) Ctrl+F2

5. Ekrana mesaj olarak yazdırılmak istenen metinsel ifadeler hangi simgeler arasında
yazılmalıdır?
A)( )                B)” ”                C){ }                D)[ ]

6. “……….. nesneye dayalı, hiyerarşik ve birleşik, içinde çok sayıda sınıf, arayüz ve
yapı bulundurabilen kütüphaneler olarak tanımlanabilir.”
A) System
B) Namespace
C) Grafik arayüz
D) Konsol uygulamaları

7. Aşağıdakilerden hangisi bir kod satırının başına eklendiğinde kod satırını yorum
satırına dönüştürür?
A) { }               B) [ ]                  C) ” ”                 D) //

8. Aşağıdakilerden hangisi görsel tasarım yapılan grafiksel arayüz ifadesinin karşılığıdır?
A) Console Application
B) WCF Service Application
C) WPF Application
D) Class Library

9. Üzerinde, form tasarımında kullanılabilecek nesneleri bulunduran panel
aşağıdakilerden hangisidir?
A) ToolBox                B) Properties               C) Solution Explorer             D) Start Page

10. Form tasarımında kullanılan nesnelere ait özelliklerin değiştirildiği panel
aşağıdakilerden hangisidir?
A) ToolBox               B) Properties               C) Solution Explorer          D) Start Page

11. Form tasarımında kullanılan nesnelere ait kodlar aşağıdaki dosyalardan hangisinde
tutulur?
A) App.xaml                  B) Program.cs               C) App.xml                D) Window1.xaml.cs

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi parantez içerisinde yazılan metni ekranda ileti olarak
gösterir?
A) MsgBox.Show             B) MessageBox              C) MessageBox.Show              D) MsgBox

13. Aşağıdaki nesnelerden hangisinin “Click” özelliği vardır?
A) Label                 B) Button                C) TextBox               D) Form

14. ( ) Değişken tanımlarken, değişken adının başında olmamak şartıyla rakam kullanılabilir.

15. ( ) Herhangi bir değişken Veri_turleri şeklinde adlandırılabilir.

16. ( ) yuzde%adlı bir değişken tanımlanabilir.

17. ( ) Programda int adlı bir değişken tanımlanabilir.

18. ( ) int a = 30*5; şeklinde bir tanımlama yapılabilir.

19. ( ) Değer atanmamış herhangi bir değişken kodlar içerisinde kullanılabilir.

20. ( ) float sayac = textBox1.Text; ifadesi doğru bir tanımlamadır.

21. ( ) Int32.Parse ifadesi bir dize değerini int değerine dönüştürmeyi sağlar.

22. ( ) ToString ifadesi rakamsal bir değeri string değere dönüştürmek için kullanılır.

23. ( ) char tipi değişkenler 16 karaktere kadar veri saklayabilir.

24. Aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?
A) textBox1.Text*textBox2.Text
B) textBox1.Text+textBox2.Text
C) textBox1.Text-textBox2.Text
D) textBox1.Text/textBox2.Text

25. 6.0/3 ifadesinin sonucu hangi veri türünde elde edilir?
A) Int                 B) Char                 C) String               D) Double

26. 7 * 2 + 5 – 3 * 2 / 1=? İfadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A)15            B)18          C)13             D)21

27. Aşağıdakilerden hangisinde değişken önek azaltma şeklinde kullanılmıştır?
A) –i             B)sayac++           C)++dakika              D)miktar–

28. Aşağıdakilerden hangisinde ToString ifadesi doğru kullanılmıştır?
A)ToString.i              B)i.ToString()               C)ToString(i)                  D)(i).ToString

29. textBox1.Text = “13”; ve textBox2.Text = “2”; ise textBox1.Text+textBox2.Text ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)132           B)15            C)11             D)26

30. Üzerine buton, metin kutusu vb. nesneler yerleştirilen arabirime ne ad verilir?
A) Solution Explorer              B) Form               C) Properties                D) ToolBox

31. Buton, metinkutusu, label vb. nesnelerin özelliklerini değiştirmek için kullanılan panel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Solution Explorer            B) ToolBox               C) Properties             D) Form

32. Nesne tabanlı programlama yazılımı ortamında hazırladığımız uygulamayı çalıştırmak
için hangi kısayol tuşu kullanılır?
A) F7              B) F6               C) F3              D) F5

33. Form üzerine nesne yerleştirmek için hangi panel kullanılır?
A) Form           B) ToolBox             C) Properties             D) Solution Explorer

34. Label1.Content = “Adınız”; kod satırının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adınız yazısını mesaj penceresinde gösterir.
B) Adınız yazısını buton nesnesinde gösterir.
C) Adınız yazısını label nesnesinde gösterir.
D) Adınız yazısını TextBox nesnesinde gösterir.

35. messageBox.Show(a); kod satırının açıklaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) a değişkeninin değerini mesaj penceresinde görüntüler.
B) a değişkeninin değerini label nesnesinde görüntüler.
C) a ifadesini mesaj penceresinde görüntüler.
D) Çalışmaz hata verir.

36. c = a.ToString(); kod satırının açıklaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) a değişkeninin değerini string türüne dönüştürerek c değişkenine aktarır.
B) c değişkeninin değerini string türüne dönüştürerek a değişkenine aktarır.
C) a değişkeninin değerini integer türüne dönüştürerek c değişkenine aktarır.
D) c değişkeninin değerini integer türüne dönüştürerek a değişkenine aktarır.

37. Herhangi bir kod satırını yorum satırına dönüştürmek için hangi karakter kullanılır?
A) { }          B) ( )            C) //            D) “”

38. Program içerisinde farklı değerler alabilen ifadelere ne ad verilir?
A) Sabit            B) Sınıf             C) Değişken           D) Hiçbiri

39. sayac++; kod satırının işlevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) sayac değişkeninin değerini 2 artırır.
B) sayac değişkeninin değerini 1 artırır.
C) sayac değişkeninin değerini 2 azaltır.
D) sayac değişkeninin değerini azaltmadan önce kendisiyle toplar.

40. Matematiksel mod alma işlemi için hangi operatör kullanılır?
A) +           B) #               C) *                 D) %

41. Aşağıdakilerden hangisi veri türü değildir?
A) int        B) goto           C) string          D) bool

42. Aşağıdakilerden hangisi bool türü bir değişkenin değeri olabilir?
A) “No”      B) 132          C) &                D) False

43. 2(iki) sayısını hafızada saklamak üzere aşağıdaki veri türlerinden hangisi
kullanılamaz?
A) bool         B) int          C) string          D) char

44. İşlem önceliği kavramına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 7+14/7=3
B) 2+7*3=27
C) 12+3/3=13
D) 15-5/1=11

45. resimdeki nesne aşağıdakilerden hangisidir?
A) Label            B) textBox          C) Buton            D) ListBox

46. resimdeki nesne aşağıdakilerden hangisidir?
A) Label            B) textBox          C) Buton            D) ListBox

CEVAPLAR: 1-D          2-C          3-B          4-A          5-B          6-B          7-D          8-C          9-A          10-B           11-D          12-C          13-B          14-Doğru           15- Doğru          16-Yanlış          17-Yanlış          18- Doğru          19-Yanlış          20-Yanlış           21- Doğru          22- Doğru          23-Yanlış          24-B          25-D          26-C          27-A          28-B          29-A          30-B           31-C          32-D          33-B          34-C          35-A          36-A          37-C          38-C          39-B          40-D           41-B          42-D          43-A          44-C          45-C          46-A

2- Nesne Tabanlı Programlamada Metotlar

1. Aşağıdakilerden hangisi bir metot adı olamaz?
A) islem_1
B) Islem-1
C) IslemToplama
D) carpmaIslemi

2. Metotlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Birden çok parametre alabilir.
B) Program kodları içerisinde gereksiz tekrarları önler.
C) Bir metot içerisinde başka bir metot tanımlaması yapılabilir.
D) Bir metodun veri döndürmediği durumlarda void ifadesi tanımın başına eklenir.

3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir metodun döndüreceği değer int, string, ya da double olabilir.
B) Return ifadesi metot tanımının son satırında yer alır.
C) Metotlar her zaman parametre almak zorunda değildir.
D) Metodun döndüreceği veri türü bilinmiyorsa “var” ifadesi veri türü olarak kullanılabilir.

4. Metotlarda parametre belirtilen bölüm hangi karakterle sonlandırılır?
A) ]              B) )                C) }                 D) //

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Metodun aldığı parametre string türündeyse döndürdüğü değerde aynı türde
olmalıdır.
B) Metot tanımları Main metodu dışında yapılmalıdır.
C) Metot içerisinde değişken kullanmak zorunlu değildir.
D) Metot isimleri tanımlanırken değişken tanımlama kurallarına uyulmalıdır.

6. Tanımlanan islem adlı bir metoda, parametre gönderilmeden kullanılacaksa aşağıdaki
yazım şekillerinden hangisi doğrudur?
A) islem(null);              B) islem;                 C) islem(“”)              D) islem();

7. ( ) Aynı sınıf kapsamında birden fazla metot tanımlanamaz.

8. ( ) Overload yöntemi metotların işlevselliğini artırmak için kullanılır.

9. ( ) Overload yönetiminde metot isimlerinin aynı olması zorunlu değildir.

10. ( ) Bir metodun aşırı yüklenmesi geri döndürdüğü veri türüne bağlıdır.

11. ( ) Bir sınıf içerisinde tanımlanan değişken o sınıf içindeki tüm metotlarda kullanılabilir.

12. ( ) Bir programın çalışması tüm adımlarıyla izlenmek isteniyorsa hata ayıklama uygulaması kullanılabilir.

13. ( ) Hata ayıklama uygulamasındaki Step Out butonu tüm programı sonlandırmak için kullanılır.

14. ( ) Metotlar her zaman bir sınıf içerisinde yazılmak zorundadır.

15. ( ) Overload işlemi yapabilmek için tanımlanan metot isimleri aynı, metoda gönderilen veri türü ya da parametre sayıları farklı olmalıdır.

16. ( ) Tanımlanan metot adlarının aynı olması overload işlemi yapıldığı anlamına gelmez.

17. Aşağıdaki metot tanımlamalarından hangisi doğrudur?
A) int hesapla(int a,b)
B) void islem( )
C) int sonuc(int x; double y)
D) void (int x,y, bool a)

18. Metotların aşırı yüklenmesine ne ad verilir?
A) Local Variable
B) Global Variable
C) OverLoad
D) Step Over

19. Metotlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Overload işlemi tekrarlı kod satırlarını önleyebilir.
B) Main metodu içinde sınırsız sayıda metot çağrılabilir.
C) Metot eğer geriye bir değer döndürmüyorsa return kullanılmayabilir.
D) Metotların geri dönüş türü ayırt edici özelliklerdendir.

20. Değişkenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kapsam alanı dışındaki bir yerden değişkene ulaşılamaz.
B) Sınıf içinde tanımlanmış bir değişkene, metot içinde farklı bir veri türü atanabilir.
C) Local değişkenler yalnızca tanımlandıkları metot içinde kullanılabilir
D) Bir değişken birden çok yerde kullanılacaksa sınıf düzeyinde tanımlanmalıdır.

21. Aşağıdaki metot tanımlamalarından hangisinde değer döndürülmemiştir?
A) int deneme (int yas, string ad)
B) bool tercih (bool secim)
C) void toplam(int a, int b)
D) double bolme ( )

22. Aşağıdaki yazımlardan hangisi yanlıştır?
A) return(int a=0);
B) return a+b;
C) return a*b
D) return a;

23. Hata ayıklaması yapmadan (metodun içine girmeden) bir sonraki ifadenin
çalıştırılmasını sağlayan Debug seçeneği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Step Into               B) Step Over               C) Step Out               D) Step On

24. İki tanımlayıcı aynı isme sahipse ve aynı kapsam içinde bildirilirlerse aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Parametre sayıları farklı olmalıdır.
B) Parametre türleri farklı olmalıdır.
C) Geri dönüş türü farklı olmalıdır.
D) Overload yapılmış olabilir.

25. Bir sınıf kapsamında tanımlanmış değişkenlere ne ad verilir?
A) Field                B) Variable               C) Metot              D) Debug

26. Return ifadesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) return ifadesinin döndürdüğü veri türü ile metodun döndürdüğü veri türü aynı
olmalıdır.
B) return ifadesi metodun sonunda bulunmak zorundadır.
C) return ifadesinden sonra noktalı virgül konulmalıdır.
D) Her metoda return ifadesi bulunmak zorundadır.

CEVAPLAR: 1-B          2-C          3-D          4-B          5-A          6-B          7-Yanlış           8-Doğru          9- Yanlış          10- Yanlış           11- Doğru          12- Doğru          13- Yanlış          14- Doğru          15- Doğru          16- Yanlış          17-B          18-C          19-D          20-B           21-C          22-A          23-B          24-C          25-A          26-D

3- Nesne Tabanlı Programlamada Karar Ve Döngü Yapıları

1. islem = y + x * ( y – z ) / 2
Yukarıdaki formülde ilk önce hangi işlem uygulanır?
A) y + x               B) x * y             C) y – z               D) z / 2

2. islem = y + x * ( y – z ) / 2
Yukarıdaki formülde x = 2, y = 10 ve z = 6 ise “islem” değeri kaçtır?
A) 4              B) 14             C) 24              D) 34

3. islem = y + x * y – z / 2
Yukarıdaki formülde x = 2, y = 10 ve z = 6 ise “islem” değeri kaç olarak değişecektir?
(NOT: Dikkat edilirse 2. sorudaki formülün parantezi kaldırılmış hâlidir.)
A) 27          B) 17            C) 14            D) 7

4. Bir firma işe alacağı personelin tanımını şu şekilde yapmaktadır:
 Yaşı 26 – 33 aralığında (26 ve 33 hariç) olan evli erkek veya
 Yaşı 25 – 30 aralığında (25 yaş dahil, 30 yaş hariç) evli bayan
Buna göre bu koşulların birleşiminden “True” sonucunu elde etmek için aşağıdaki ifadede boşluklara gelmesi gerekenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Sonuc = (yas > 26 ….. yas < 33 ….. cinsiyet == “e”) ….. (yas >= 25 ….. yas < 30 ….. cinsiyet == “k”) ….. MedeniDurum = “evli”
(NOT: cinsiyet için “e” ya da “k”, medeni hâl için “evli” ya da “bekâr” ifadelerini kullanınız.)
A) &&, &&, ||, &&, ||, ||
B) ||, ||, &&, ||, ||, ||
C) &&, &&, ||, &&, &&, ||
D) &&, &&, ||, &&, &&, &&

5. (1=2 && 5!=7) && (“7” = 7 || “ali” != “salih”) || (7 < 12 && 6 <= 8) ifadesinin açıklaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir.
A) False && False || True  Sonuç False
B) True && True || True  Sonuç True
C) True && False || True  Sonuç True
D) True && False || False  Sonuç True

 

nesne tabanlı programlama sınav sorusu

Resim 2.16: Program kodları
6’dan 9.soruya kadar olan soruları yukarıdaki Resim 2.16‘da yer alan kodlamaya göre cevaplayınız.

6. textBox2 kontrolüne girilen değer -25 ve textBox1 kontrolü de boş bırakılıp button1 kontrolüne tıklanırsa sonuc değişkeninin son değeri aşağıdakilerden hangi olur?
A) 25             B) -25             C) 26                D) 24

7. Resim 2.16‘da yer alan kodlamaya göre
if (s1 < 0) s1 *= -1;
satırı ile yapılmak istenen aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
A) textBox1 kontrolüne girilen değeri, sayısal değere dönüştürür.
B) textBox1 kontrolüne veri girilmemişse -1 girilmiş gibi değerlendirir.
C) textBox1 kontrolüne girilen veriden 1 eksiltir.
D) textBox1 kontrolüne girilen değeri pozitif değere dönüştürür.

8. Yukarıdaki Resim 2.16‘da yer alan kodlamayla ilgili aşağıdakilerden hangi veya hangileri yanlıştır?
I. textBox kontrollerine veri girilmediğinde program hata vermez.
II. Kodlamada mantıksal operatör kullanılmamıştır.
III. sonuc değişkeninin değeri textBox1 ile textBox2 kontrollerinin toplamıdır.
A) Yalnız I           B) Yalnız II              C) Yalnız III               D) II ve III

9. Switch yapısında her bir durum hangi komutla ifade edilir?
A) case                 B) break                   C) default                   D) else

10. Aşağıdaki veri türlerinden hangi veya hangileri ile tanımlanan bir değişken switch ifadesinde kontrol deyimi olarak kullanılabilir?
I. int
II. float
III. string
A) Yalnız I          B) I ve II           C) I ve III             D) II ve III

11. ( ) Switch ifadesinde case ile belirtilen durumlardaki kodlamaları sonlandıran komut “break”tir.

12. ( ) Switch ifadesindeki kontrol deyimi (switch(kontrol-deyimi)), durum ifadelerinden (case)hiçbiri ile uyuşmuyorsa else bölümündeki kodlar çalışır.

13. ( ) Resim 2-16’daki kodlamaya textBox2 kontrolü boş bırakılıp button1 kontrolüne
tıklanırsa s2 değişkeninin değeri 0 (sıfır) olur.

 

nesne tabanlı programlama sınav sorusu

Resim 3.15: Kodlama görüntüsü

 

nesne tabanlı programlama sınav sorusu

Resim 3.16: Ekran görüntüsü

14. Yukarıdaki Resim 3.15‘te görülen kodlama denetim değişkeni (sayaç) değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) x         B) s            C) s1               D) s2

15. Yukarıdaki Resim 3.15 ‘teki kodlamanın form görüntüsü Resim 3.16 ‘da görüldüğü gibi ise “Hesapla” butonuna tıklandığında sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) 25        B) 7           C) 10              D) 32

16. Yukarıdaki Resim 3.15 ‘teki kodlamanın form görüntüsü Resim 3.16‘da görüldüğü gibi ise “Hesapla” butonuna tıklandığında değişkeninin son değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4          B) 5           C) 6                D) 7

17. Döngülerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I. Kodlamalardaki şartlı işlemleri yerine getiren yapılardır.
II. Döngünün ilerlemesi ve sonlanması denetim değişkeniyle gerçekleşir.
III. For döngüsünde denetim değişkeni kullanılmamaktadır.
A) Yalnız I           B) Yalnız II              C) Yalnız III             D) I ve II

18. Başlangıç ve bitiş değeri bilinen tekrarlı işlemlerde kullanılması en uygun olan döngü aşağıdakilerden hangisidir?
A) while                 B) for                C) do                D) switch

19. Aşağıdaki döngülerden hangisi içine yazılan kodlar, en az bir kere mutlaka çalışır?
A) while                 B) for                 C) do                D) switch

20 ( ) “sonuc *=i” işlemi ile “sonuc = sonuc * i” işlemi denk işlemlerdir.

21 ( ) for döngüsünde, hem koşul hem de denetim değişkeni (koşul) döngünün başında yer almaktadır.

22 ( ) do döngüsünde denetim değişkeni döngünün içinde koşul ise döngünün başında kullanılmaktadır.

23 ( ) Yukarıdaki Resim 3.15’te yer alan kodlamadaki while satırı şu şekilde değiştirilmiştir:
while (x >= s2)
Bu değişiklikten sonra Resim 3.16‘da yer alan ekranı çalıştırıldığında sonuç 1 olur.
24. Aşağıdakilerden hangisi kodlamalarda denetimli ifade oluşturmak için kullanılır?
A) try                B) catch              C) throw              D) checked

25. Programcıya has özel durumlar oluşturmak için kullanılan ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
A) throw           B) checked             C) try                D) catch

26. Program içerisinde oluşan hataları yakalayarak bu hata ile ilgili bilgileri kullanıcıya
sunmak için kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) try                B) checked            C) catch             D) throw

27. (FormatException hata) şeklindeki tanımlamanın yapıldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) try               B) catch                 C) checked         D) throw

28. Programlardaki aritmetiksel işlemlerde meydana gelebilecek taşma hatalarına karşı kodumuzu korumak için kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) checked       B) try                     C) throw              D) catch

29. ( ) Kodlamalardaki özel durumları yakalamak için birden fazla catch bloku
kullanılabilir.

30. ( ) finally bloku, her try – catch ifadesinden sonra mutlaka kullanılmalıdır.

31. ( ) Try – catch bloku kullanıldığı bir programın çalışmasında hata meydana
geldiğinde bu hatanın görüntülenmesi için message özelliği kullanılır.
32. Boolean değişkenler tanımlamak için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır?
A) bool             B) boolean              C) switch               D) while

33. Aşağıdaki yapılardan hangisi veya hangileri kodlamalardaki tekrarlı işlemleri yapmak
için kullanılır?
I. if
II. for
III. switch
A) Yalnız I           B) Yalnız II              C) I ve II              D) I ve III

34. break komutuyla işlemlerin sonlandırılıp yapı dışına çıkılan şart ifadesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) for              B) if                C) do                   D) switch

35. İki şartın bulunduğu bir programda aşağıdaki yapılardan hangisi kesinlikle
kullanılmalıdır?
A) while           B) if               C) if – else           D) switch

36. Switch yapısında, programda meydana gelebilecek her bir durum hangi komutla
ayrılır?
A) break            B) case          C) continue         D) for

37. Bir programda kullanılan switch yapısındaki default ifadesi için hangisi doğrudur?
A) Her switch yapısında olması gereken bir ifadedir.
B) Kendinden önceki şartlar gerçekleşmediğinde çalışır.
C) switch yapısında, bütün durumlardan önce değerlendirilir.
D) Switch yapısından çıkmak için kullanılır.

38. Bir döngüdeki denetim değişkeni (sayaç) için aşağıdakilerden hangisi veya hangileri
kesinlikle doğrudur?
I. Her döngüde olmak zorunda değildir.
II. Bir döngünün ilerlemesini sağlar.
III. Döngünün bitiş değerinden küçük olmalıdır.
A) Yalnız I             B) Yalnız II             C) Yalnız III             D) II ve III

39. Nesne tabanlı programlama yazılımında oluşturulan projenin varsayılan özelliği
aritmetiksel işlemlerdeki taşmaları denetleyecek şekilde ayarlanmıştır. Bu projedeki
bir aritmetiksel işlemde taşmadan dolayı oluşacak hatayı denetim dışına çıkarmak için
hangi ifade kullanılır?
A) catch                B) throw            C) uncehecked             D) finally

40. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A) throw – şartlı ifadeler oluşturma
B) switch – tekrarlı işlemler gerçekleştirme
C) while – özel durumlar oluşturma
D) catch – özel durum yakalama

41. İf yapısı için aşağıda yazılanlardan hangisi doğrudur?
I. Her if yapısında mutlaka else ifadesi kullanılmalıdır.
II. İf yapısı içinde başka bir if yapısı kullanılabilir.
III. En az iki seçeneğin olduğu durumlarda kullanılan şart yapısıdır.
A) Yalnız I                B) Yalnız II                C) II, III                D) I, III

CEVAPLAR: 1-C          2-B          3-A          4-D          5-C          6-A          7-D          8-B          9-A          10-C           11-Doğru           12-Yanlış          13-Doğru          14-A          15-D          16-C          17-B          18-B          19-C          20- Doğru           21- Doğru          22- Yanlış          23- Doğru          24-D          25-A          26-C          27-B          28-A          29-Doğru           30-Yanlış           31-Doğru          32-A          33-B          34-D          35-C          36-B          37-B          38-B          39-C          40-D           41-C

 

4- Nesne Tabanlı Programlamada Sınıflar

1. …………… nesneleri oluşturmak için önceden oluşturulmuş bir kalıp veya ilk örnek (prototip) olarak da düşünülebilir.

2. Bir sınıftan nesne oluşturma işlemine ……………denir.

3. Sınıfların hangi özelliklere sahip olacağı yani hangi bilgileri saklayacağı sınıflar içerisinde tanımlanan…………… yardımıyla belirlenir.

4. Sınıfların hangi davranışlara sahip olduğu ya da hangi işlevleri yerine getireceği sınıf tanımı içerisinde yazılan ……………ile belirlenir.

5. …………… sayesinde bir sınıfı kullanırken o sınıfın nasıl çalıştığı bilinmek zorunda kalınmaz.

6. Aşağıdakilerden hangisi sınıf kapsamı dışında yapılır?
A) Alan tanımlama
B) Metot tanımlama
C) Kurucu oluşturma
D) Sınıfı örnekleme (Sınıfın kurulması)

7. Aşağıda verilen sınıftan örneklenen bisikletin nesnesi için aşağıdakilerden hangisi
derleyici hatasına neden olur?
class Bisiklet
{
private int hiz = 0;
public int vites = 1;
int vitesSayisi = 6;
public Bisiklet()
{
vites = 2;
}
public void VitesDegistir(int yeniDeger)
{
vites = yeniDeger;
}
public void Hizlan(int artis)
{
hiz = hiz + artis;
}
}
A) bisikletim.VitesDegistir(3);               C) bisikletim.Hizlan(20);
B) bisikletim.vitesSayisi = 18;                D) bisikletim.vites = 5;

8. Tanımlanan sınıftan örneği oluşturulan bazı nesnelerin farklı durumlarda başlatılması
gerektiğinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Örnekleme                B) Aşırı yüklenmiş kurucu
C) Metot                        D) Alan

9. …………… metotları kullanmak için nesne oluşturmamıza gerek yoktur.

10. Statik alanlar o sınıftan oluşturulmuş bütün nesneler tarafından ……………

11. Uygulama içerisinde pek çok durumda işe yarayacak yararlı metot ve alanları bir arada tutmak için ………………………… kullanılır.

12. ………………………… içerisinde metot tanımı bulunduramaz ve sahip oldukları alanlara başlangıç değeri verilmek zorundadır.

13. ( ) Statik metotları kullanmak için nesnenin bir örneğini oluşturmak gerekir.

14. ( ) const anahtar cümlesi ile tanımlanmış bir alanın değeri değiştirilemez ve o alan static olur.

15. ( ) Static sınıflar, new anahtar kelimesi ile oluşturulur.

16. Aşağıdaki anahtar sözcüklerden hangisi sınıfın yeni bir örneğini oluşturmak için
kullanılır?
A) class          B) new           C) public           D) private

17. Aşağıdakilerden hangisi Oyun adlı bir sınıfın varsayılan kurucu tanımı olabilir?
A) public Oyun(int x, int y)                     B) public int Oyun()
C) public Oyun()                                     D) public void Oyun()

18. Oyun adında bir sınıftan aşağıdaki ifade ile bir nesne oluşturulurken aşağıdaki kuruculardan hangisi çalıştırılır?
Oyun yeniOyun = new Oyun(400, 500);
A) public Oyun(int x, int y)
B) public Oyun(double x, int y)
C) public Oyun(double x, double y)
D) public Oyun()

19. Aşağıdaki alan bildirimlerinden hangisi sınıf dışından erişilebilir bir alan tanımlar?
A) int a = 0;
B) private b;
C) int c;
D) public int d = 0;

20. Statik bir sınıf içerisine yazılan aşağıdaki tanımlamalardan hangisi derleyici hatasına neden olur?
A) private int b;
B) public const double PI = 3.14159;
C) public static BilgileriYaz();
D) public static a = 1;

CEVAPLAR: 1-Sınıf          2-Örnekleme          3-Alanlar          4-Metotlar          5-Kapsülleme          6-D          7-C          8-B          9-Static          10-Paylaşılır           11-Static sınıflar          12-Anonim Sınıflar          13-Yanlış          14-Doğru          15-Yanlış          16-B          17-C          18-A          19-D          20-A 

 

 

5- Nesne Tabanlı Programlamada Değerler Ve Başvurular 

1. …………… türü değişkeni başka bir değer türü değişkene kopyalandığında aynı değerin iki kopyası elde edilir. Ancak değişkenlerden birinin değeri değiştirildiğinde diğeri bundan etkilenmez.

2. …………… türü bir değişken tanımladığınızda derleyici (belirlediğiniz türün değerini tutacak) bir bellek bloğunun adresini tutacak kadar küçük bir bellek alanı ayırır.

3. Programlama dilinde tanımlanan bütün …………… başvuru türüdür.

4. Programlama dilinde tüm …………… türü değişkenler boş değer alabilir.

5. Programlama dilinde bir değişkenin değeri boş ise bu değişkenin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Void           B) 0           C) null            D) -1

6. Aşağıdaki karakterlerden hangisi C# programlama dilinde değer türünün boş olabileceğini göstermek için kullanılır?
A) *           B) ?             C) //             D) /*

7. Aşağıdaki kod parçasının kaçıncı satırı derleyici hatasına sebep olur?

int? x = null; // 1. Satır 
int y = 15; // 2. Satır 
x = 16; // 3. Satır 
x = y; // 4. Satır 
y = x; // 5. Satır 
A) 2           B) 3            C) 4           D) 5

8. Yöntem bildirimde kullanılan ilk değeri atandığı bilinen bir parametrenin adının önüne …………… yazılırsa parametre değişkenin kopyası olmak yerine onun diğer adı olur.

9. Yöntem parametreleri ve yerel değişkenleri her zaman …………… üzerinde oluşturulur.

10. new anahtar sözcüğünü kullanarak bir nesne (sınıf örneği) yaratıldığında, nesneyi oluşturmak için gerekli bellek her zaman …………… üzerinde oluşturulur.

11. ( ) Tüm değer türleri yığın üzerinde yaratılır.

12. ( ) Tüm başvuru türleri (nesneler) yığın üzerinde yaratılır (başvurunun kendisi de yığın üzerinde olduğu hâlde).

13. Öğenin yığından öbeğe otomatik kopyalanmasına …………… adı verilir.

14. Kutulanmış değeri elde etmek için …………… olarak bilinen ve bir türü diğerine dönüştüren işlem kullanılır.

15. Değişken türünün istenilen türde olduğunu doğrulamak için …………… işleci kullanılabilir.

16. Değişken türünün hangi türde olduğunu …………… anlatmak için as işleci kullanılabilir.

17. Kutulanmış değeri elde etmek için ………………. olarak bilinen ve bir türü diğerine dönüştüren işlem kullanılır.
18. Aşağıdakilerden hangisi bir başvuru türüdür?
A) double            B) int           C) int?              D) float

19. Aşağıdaki kod parçasında boşluk yerine hangisi yazılmalıdır?

int a = 15; 
object o = a; 
if (o is int) 

a = (___)o; 

A) is              B) as            C) object              D) int

20. Aşağıdaki kod parçası ekrana hangisini yazar?

static void DegerArtir(ref int y) 

y++; 

static void Main() 

int x = 15; 
DegerArtir(ref x); 
Console.WriteLine(x); 

A) 15           B) 16           C) 14           D) 0

21. Aşağıdaki kod parçası ekrana hangisini yazar?

int a = 42; 
object o = a; 
a++; 
Console.Write(o.ToString()); 
A) 0           B) 41           C) 42             D) 43

22. ( ) Değişken türünün istediğiniz türde olduğunu doğrulamak için as işleci kullanılır.

23. ( ) Değişkeni bir ref parametresine aktarırken değişkenin önüne de ref yazılmalıdır.

24. ( ) Bir değişkene null değeri atandığında, bu o değişkenin bellekte hiçbir nesneye başvurmadığı anlamına gelir.

25. ( ) new anahtar sözcüğü kullanılarak bir nesne (sınıf örneği) yaratıldığında, nesne oluşturmak için gerekli bellek her zaman yığın(stack) üzerinde oluşturulur.

26. ( ) Öğenin yığından öbeğe otomatik kopyalanmasına kutulama (boxing) adı verilir.

27. ( ) int a = null; geçerli bir ifadedir.

CEVAPLAR: 1-Değer/Veri          2-Başvuru          3-Sınıflar          4-başvuru          5-C          6-B          7-D          8-ref          9-yığın          10-öbek           11-Doğru          12-Yanlış          13-kutulama/boxing          14-casting          15-is          16-derleyiciye          17-casting          18-C          19-D          20-B           21-C          22-Yanlış           23-Doğru          24-Doğru          25-Yanlış          26-Doğru          27-Yanlış     

 

 

6- Nesne Tabanlı Programlamada Değer Türleri 

1. ( ) Enum yapısında tutulan değişkenlerin tümüne erişmek için GetNames metodu kullanılır.

2. ( ) Enum tipinin elemanlarına verilen sıra numaraları sadece Int türünden olabilir.

3. ( ) Enum tipinde ilk olarak yazılan elemana varsayılan olarak 0 numarası verilir.

4. ( ) Bir numaralandırma, (enum) anahtar sözcüğü ve arkasından küme parantezleri içerisinde türün sahip olabileceği geçerli değerleri tanımlayan ifadeler kullanarak oluşturulur.

5. ( ) Enum tipinin elemanlarına sayısal değer aktarırken, elemanların içeriği sıralı bir şekilde artıyorsa tüm elemanlara değer ataması yapılması zorunludur.

6. ( ) System.Object türü bir yapıdır.

7. ( ) Yapılar birer değer türüdür.

8. ( ) Yapıların küçük boyutlu veriler için kullanılması uygundur.

9. ( ) Yapılar için varsayılan yapıcı metod (default constructor) yazamayız.

10. ( ) Yapılar sınıfları kapsar ve özellikleri daha fazladır.

11. ( ) Birçok numaralandırma değişkenine aynı değeri verebiliriz.

12. ( ) Bu_gun = (Gunler)1 ifadesi değişkene Gunler isimli numaralandırmanın 2. sıradaki değerini atar.

13. ( ) Numaralandırmalara (Enum) null değer de atanabilir.

14. ( ) Enum tiplerini tanımlarken sadece public kapsam belirteçlerini kullanabiliriz.

15. ( ) Enum tipinin elemanlarına verilen sıra numaraları char türünden olabilir.

16. ( ) Yapılar bazı özellikleri kırpılmış sınıflardır.

17. ( ) Bir yapı değişkenini diğer bir yapı değişkenine eşitleyemeyiz ya da atayamayız.

18. ( ) Oluşturulan bir yapı kurucusunun tüm alanlarına her zaman başlangıç değeri atamak zorundadır.

19. ( ) Yapılar öbek (heap) adı verilen alanda tutulurlar.

20. ( ) Zaman simdi = new Zaman (14, 30); şeklindeki bir kullanımla yapı değişkenlerine ilk değerleri aktarılabilir.

CEVAPLAR: 1-Doğru          2-Yanlış          3- Doğru          4- Doğru          5-Yanlış          6- Yanlış          7-Doğru          8- Doğru          9- Doğru          10-Yanlış           11- Doğru          12- Doğru          13- Doğru          14- Yanlış          15- Yanlış          16- Doğru          17- Yanlış          18- Doğru          19- Yanlış          20- Doğru

 

7- Nesne Tabanlı Programlamada Dizi Değişkenler Ve Koleksiyonlar

1. Dizilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sıralanmamış öğeler serisidir.
B) Bir dizideki tüm öğeler farklı veri türündedir.
C) Bir dizi tanımlamak için new anahtar sözcüğü kullanılmalıdır.
D) Bir dizi, eleman türünün adının ardından bir çift köşeli parantez ve değişken adı yazılarak tanımlanabilir.

2. Aşağıdaki hangisi bir dizi tanımlaması olamaz?
A) int[] no = new int[3]{1,2,3};
B) int[] no = new int[5]{4,5,2,1,3};
C) int no = new int[4]{4,5,2,1,3};
D) int[] no = new int[6]{12,13,3,2,17,8};

3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Foreach ifadesi döngüye ait değişkeni kullanmamıza imkân sağlar.
B) Foreach ifadesinde döngüye müdahale edebiliriz.
C) Foreach ifadesi bir dizi belirten ifadenin yapısındaki kodları çalıştıran ifadedir.
D) Döngüler, program içerisinde tekrarlanması gereken ifadeleri tekrar tekrar yazmak yerine tek bir yapıda yazarak ifadelerin tekrarlanmasını sağlar.

4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) string[] isim = new string[3];
B) string[] isim = new string[3]{“ali”,”Mehmet”,”serdar”};
C) string[] isim = new string[4]{“ayşe”,”melek”,”Selma”, “seçil”};
D) int[] isim = new string[3]{“veli”,”zeki”,”hakan”};

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir dizi kopyalamak istendiğinde, kopyalanacak dizi ile aynı türde ve aynı uzunlukta yeni bir dizi oluşturulmalıdır.
B) Dizi elemanlarına erişmek için, istediğiniz elemanın hangisi olduğunu gösteren dizinin yazılması gerekir.
C) Bir dizinin ilk elemanı 1. dizininde bulunur.
D) Bir dizi oluşturulduğunda, oluşturulan dizinin tüm öğeleri türlerine bağlı olarak varsayılan bir değerle başlatılır.

6. Aşağıdakilerden hangisi int türünde 3 elemanlı ve 10, 20, 30 değerlerini tutan kimlik dizisinin doğru tanımıdır?
A) int[] kimlik = new int[3]{10,20,30};
B) int kimlik = new int[3]{10,20,30};
C) int kimlik = int[3];
D) int[] kimlik = int[3]{10,20,30};

7. Koleksiyonlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Dizinin elemanlarını özel yollardan bir araya toplayan sınıflardır.
B) Koleksiyonlar veriyi saklamak, gruplamak için kullanılır.
C) Koleksiyonlar dizilerin geliştirilmiş versiyonudur.
D) Değişkenler bir koleksiyon sınıfıdır.

8. Aşağıdakilerden hangisi bir koleksiyon sınıfı değildir?
A) ArrayList            B) Method           C) SortedList             D) HashTable

9. Aşağıdakilerden hangisi ArrayList sınıfında kullanılan yöntemlerden değildir?
A) RemoveAt         B) Insert               C) Exit                       D) Add

10. HashTable ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Veriler key – value (anahtar – değer) çiftleri şeklinde tutulmaktadır.
B) Key ve value değerleri herhangi bir veri türünde olabilir.
C) Key ve value çiftleri hash tablosu adı verilen bir tabloda saklanır.
D) Key değerleri değiştirilebilen bilgilerdir.

11. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) HashTable sınıfı için Push yöntemi kullanılabilir.
B) Stack sınıfı için Pop yöntemi kullanılabilir.
C) Queue sınıfı için Dequeue yöntemi kullanılabilir.
D) ArrayList sınıfı için Add yöntemi kullanılabilir.

12. Queue sınıfı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Elemanlar koleksiyona arkadan katılır.
B) Ġlk giren ilk çıkar prensibine göre çalışmalarıdır.
C) Bir eleman sıraya arkadan katılır ve sırayı önden terk eder.
D) Bir eleman sıraya arkadan katılır ve yine sırayı arkadan terk eder.

13. ( ) Parametre dizileri, parametre olarak herhangi bir sayıda farklı türlerde bağımsız değişkenler alabilen metotlar yazılmak istendiğinde kullanılabilir.

14. ( ) Params anahtar sözcüğü, bir dizi parametresi düzenleyicisi olarak kullanılabilir.

15. ( ) int türü bir parametre dizisi bir metot çağrısında sadece bir tane int bağımsız değişken kullanımına izin verir.

16. ( ) Params object türü bağımsız değişkenlerin türleri değil de sayıları değişirse değer türlerini nesnelere dönüştüren kodu üretir.

17. ( ) Public static int max(params int[ ] paramlist) bu kod satırında params anahtar sözcüğü doğru kullanılmıştır.

18. ( ) Public static min(params int[ ] param) bu kod satırında params anahtar sözcüğü doğru kullanılmıştır.

19. ( ) Bir eleman kümesini parametre olarak geçirmek istediğimizde params anahtar sözcüğünü kullanabiliriz.

20. ( ) Parametre olarak geçireceğimiz değerler farklı veri tiplerine sahipse params anahtar sözcüğünü object tipinde bir dizi ile kullanırız.

21. ( ) Params anahtar sözcüğü belirsiz sayıda parametrelerle işlem yapmamızı sağlar.

22. ( ) Public int carpım(params int[ ] deger) bu kod satırında params anahtarı bu metoda bir kere integer değer geçirebileceğimizi ifade eder.

23. Aşağıdaki dizi tanımlamalarından hangisi doğrudur?
A) int[ ] tcno = new int[5];
B) int[ ] tcno = int[5];
C) [ ]int tcno = new int[5];
D) tcno int[ ] = new int[5]

24. Dizi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir dizi tanımlanırken öğe türü, dizi içinde saklayacağınız öğe türü ile eşleşmek zorundadır.
B) Bir dizi int türünde tanımlanırsa, bu dizide double, string, struct (yapı) türündeki veriler saklanamaz.
C) Dizi elemanlarına erişmek için, istediğiniz elemanın hangisi olduğunu gösteren indeks numarasıyla çağrılması gerekir.
D) Dizi sıralanmış öğeler serisidir.

25. Numara isimli 5 elemanlı (1, 2, 3, 4, 5) bir dizi tanımlamak istiyorsak, aşağıdaki kod satırlarından hangisini yazmalıyız?
A) int[ ] numara = {1, 2, 3, 4, 5};
B) int[ ] numara = new int[5]{1, 2, 3, 4, 5};
C) int numara = new[ ]{1, 2, 3, 4, 5};
D) int[ ] numara = new int[ ]

26. ArrayList koleksiyon sınıfından removeAt yöntemi hangi amaç için kullanılır?
A) ArrayList „in sonuna bir eleman eklemek için kullanılır.
B) ArrayList „in ortasına bir eleman eklemek için kullanılır.
C) ArrayList „den bir elemanı silmek için kullanılır.
D) ArrayList‟ e bir eleman kopyalamak için kullanılır.

27. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Queue (kuyruk) sınıfının özelliği son giren ilk çıkar prensibine göre çalışmalarıdır.
B) Queue (kuyruk) koleksiyon sınıfında elemanlar koleksiyona önden katılır ve ilk giren eleman kuyruktan ilk çıkan elemandır.
C) Stack (yığın) sınıfının özelliği son giren ilk çıkar, prensibine göre çalışmalarıdır.
D) Stack (yığın) sınıfında bir eleman yığına yandan katılır ve yığını üstten terk eder.

28. Hashtable koleksiyon sınıfı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hashtable (karışık masa) koleksiyon sınıfında veriler key – value (anahtar – değer) çiftleri şeklinde tutulmaktadır.
B) Key değerleri çifttir ve değiştirilebilir.
C) Hashtable koleksiyon sınıfı verilere hızlı bir biçimde ulaşmamızı sağlayan kod yapısına sahiptir.
D) Hashtable sınıfı arama maliyetlerini düşürdüğü için tercih edilmektedir.

29. Aşağıdaki yazımlardan hangisi yanlıştır?
A) Hashtable deneme = new hashtable(){{“sema”, 12}, {“serkan”, 27}};
B) SortedList deneme = new sortedList();
C) ArrayList deneme = new arrayList(){1, 2, 3, 4, 5};
D) Stack deneme = Stack (4);

30. Aşağıdakilerden hangisi bir koleksiyon sınıfı değildir?
A) Hashtable             B) SortedList             C) Params             D) Queue

31. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Parametre dizileri farklı türlerde bağımsız değişkenler alabilen metotlar yazılmak istendiğinde kullanılabilir.
B) Params anahtar sözcüğü bir dizi parametresi düzenleyicisi olarak kullanılabilir.
C) Params nesnesi bağımsız değişkenlerin türleri değişirse, değer türlerini nesnelere dönüştüren kodu üretir.
D) Parametre dizilerinde herhangi bir türde bağımsız değişken kullanımı sınırlıdır.

32. Aşağıdaki parametre dizi tanımlamalarından hangisi doğrudur?
A) int denem = paramList[0];             C) denem int = paramList[0];
B) paramList = int denem[0];             D) int denem = param;

CEVAPLAR: 1-B          2-C          3-B          4-D          5-C          6-A          7-D          8-B          9-C          10-D           11-A          12-D          13-Doğru           14- Doğru          15-Yanlış          16-Yanlış          17- Doğru          18-Yanlış          19- Doğru          20- Doğru           21- Doğru          22-Yanlış          23-A          24-D          25-B          26-C          27-C          28-B          29-D          30-C           31-D          32-A   

8- Nesne Tabanlı Programlamada Kalıtım Ve Arayüzler  

1. Temel sınıf ile türetilmiş sınıf arasında kullanılan ayıraç aşağıdakilerden hangisidir?
A) : (iki nokta üst üste)               B) ; (noktalı virgül)
C) , (virgül)                                 D) . (nokta)

2. Bir sınıfın en fazla kaç sınıftan kalıtım yoluyla türetilebileceğinin sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4           B) 3             C) 2             D) 1

3. Aşağıdakilerden hangisi türetilmiş bir sınıfın temel sınıftan kalıtımla alamayacağı üye için kullanılan erişim türüdür?
A) Ortak (public)             B) Özel (private)              C) İç (internal)                  D) Korumalı (protected)

4. Temel sınıf kurucusunu çağırmak için kullanılan ayrılmış sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) this              B) as                C) base                D) is

5. Temel sınıfta “virtual” tanımlanmış bir metodun türemiş sınıfta yeniden yazılması için (geçersiz kılma) hangi sözcük kullanılır?
A) override        B) new            C) base                D) void

6. Bir arayüz tanımlamak için kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) enum             B) interface           C) class           D) struct

7. Bir arayüzün içerebileceği üye aşağıdakilerden hangisidir?
A) Değişken bildirimleri                B) Metot uygulamaları (deyim ve ifadeleri)
C) Sınıf tanımları                           D) Metot tanımları

8. Aşağıdakilerden hangisi bir arayüz kısıtlaması değildir?
A) Arayüz içinde alan (field) tanımlanmaz.
B) Arayüz içinde kurucu (constructor) tanımlanmaz.
C) Arayüz içinde metot (method) tanımlanmaz.
D) Arayüz içinde yıkıcı (destructor) tanımlanmaz.

9. Bir arayüzü uygularken aşağıdakilerden hangisi bir kural veya alışkanlık olarak gerekli değildir?
A) Parametre adları arayüzde ve uygulayan sınıfta aynı olmalıdır.
B) Metot adları ve dönüş türleri kesin olarak eşleşmelidir.
C) Parametreler (ref ve out anahtar sözcükleri dahil) tam olarak eşleşmelidir.
D) Metot adı arayüz adıyla başlar.

10. IInsan adında bir arayüzünüz var. Bu arayüzü Ogrenci, Mudur ve Ogretmen adında üç sınıf uyguluyor olsun. birInsan adında IInsan değişkeni, birOgrenci adında Ogrenci değişkeni, birOgretmen adında Ogretmen değişkeni, birMudur adında da Mudur değişkeni bildirildiği varsayılsın. Buna göre aşağıdaki atamalardan hangisi geçerli değildir?
A) birInsan = birMudur;
B) birInsan = birOgrenci;
C) birInsan = birOgretmen;
D) birMudur = birInsan;

11. İnsan adında bir temel sınıf olsun. Ögrenci sınıfı da Insan sınıfından türetildi. Ogrenci sınıfı kurucuda parametre olarak öğrenci adını alsın. birOgrenci adında Insan türünde bir değişken bildirip Ogrenci sınıfından bir nesneyi birOgrenci değişkenine atanmak isteniyor. Aşağıdakilerden hangisi bu işi doğru bir şekilde gerçekleştirir?
A) Ogrenci birOgrenci = new Ogrenci(“Ali UZUN”);
B) Insan birOgrenci = new Insan(“Ali UZUN”);
C) Ogrenci birOgrenci = new Insan(“Ali UZUN”);
D) Insan birOgrenci = new Ogrenci(“Ali UZUN”);

12. Temel sınıfın sahip olduğu bir metodun imzası bakımından aynısına türemiş sınıf da sahip olursa derleyici bir uyarı (warning) görüntüler. Bu uyarıyı kaldırmak için kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) protected            B) virtual              C) new              D) override

13. Temel sınıfta sanal bir metot yazarak daha sonra türemiş sınıfta da bu metodu geçersiz kılınmak isteniyor. Bu sanal metodu tanımlamak için kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) protected             B) virtual              C) new              D) override

14. Temel sınıfta sanal bir metot yazarak daha sonra türemiş sınıfta da bu metodu geçersiz kılınmak isteniyor. Bu sanal metodu türemiş sınıfta geçersiz kılmak için kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) protected             B) virtual              C) new              D) override

15. Temel sınıfın bir üyesine, sadece bu sınıftan türemiş bir sınıfın erişebilmesi isteniyor. Bu üyeyi tanımlamak için kullanılabilecek erişim belirteci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortak (public)           B) İç (internal)              C) Korumalı (protected)                D) Özel (private)

16. Bir sınıfı soyut tanımlamak için kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) abstract               B) virtual                C) static                 D) sealed

17. Bir sınıfı kendisinden kalıtım yoluyla başka bir sınıf türetilemeyecek şekilde tanımlamak için kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) virtual                B) abstract               C) static                 D) sealed

18. Arayüz adlarını “I” harfiyle başlatmanın yararı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Derleyici bunun bir arayüz olduğunu anlar.
B) Programcılar arasında uyum sağlanır.
C) Bir sınıfı bir arayüzden kesin olarak ayırır.
D) Bir yapıyı bir arayüzden kesin olarak ayırır.

19. Arayüzde tanımlanan metotlarda erişim belirteci belirtilmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Bir arayüzdeki tüm metotlar dolaylı olarak ortaktır.
B) Bir arayüzdeki tüm metotlar dolaylı olarak özeldir.
C) Bir arayüzdeki tüm metotlar dolaylı olarak korumalıdır.
D) Bir arayüzdeki tüm metotlar tam sayı değer döndürür.

20. Bir arayüzün içerebileceği tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sınıf             B) Yapı             C) Numaralandırma           D) Yukarıdakilerin hiçbiri

21. Bütün üyeleri soyut olarak işaretlenmiş bir soyut sınıf aşağıdakilerden hangisine benzer?
A) Protected olarak işaretlenmiş üyelere
B) Tüm üyeleri virtual sözcüğü ile işaretlenmiş temel sınıflara
C) Arayüzler
D) Yukarıdakilerin hiçbiri

CEVAPLAR: 1-A          2-D          3-B          4-C          5-A          6-B          7-D          8-C          9-A          10-D           11-D          12-C          13-B          14-D          15-C          16-A          17-D          18-B          19-A          20-D           21-C

 

 

9- Nesne Tabanlı Programlamada Bileşenler Oluşturma

1. Kapsülleme kavramını aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlamaktadır?
A) Alanları özel yapmak
B) Yapı veya sınıfa alan değiştirme metodu eklemek
C) Yapı veya sınıfa alan okuma metodu eklemek
D) Yapı veya sınıftaki alanları özel yapıp değiştirme ve okumayı denetleme için metotlar kullanmak

2. Sadece okunabilir özellik eklemek için aşağıdakilerden hangi erişimci kullanılır?
A) get               B) set               C) private              D) public

3. Sadece yazılabilir özellik eklemek için aşağıdakilerden hangi erişimci kullanılır?
A) get               B) set               C) private              D) public

4. Bir özellik okuma ve değiştirme kullanımı bakımından aşağıdakilerden hangisine benzer?
A) alan             B) metot           C) yapı                  D) sınıf

5. Bir arayüzde özelliğin set ve get erişimcisinin gövdesi yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi konur?
A) :                  B) .                   C) ;                        D) ,

6. Özellikler ile nesneleri başlatırken özellikleri aşağıdaki hangi işaret içine yazmak gerekir?
A) Köşeli parantezler                      B) Tırnak işaretleri
C) Normal parantezler                    D) Küme parantezleri

7. Bir kısmı programcı tarafından yazılınca derleyici tarafından otomatik olarak tamamlanan öğe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arayüz                 B) Sınıf                C) Otomatik özellik                  D) Yapı

8. ( ) Özellikler bir sınıf ve/veya yapıdaki alanları gizlemek için kullanılır.

9. ( ) Alanları gizlemeye “kapsülleme” denir.

10. ( ) Ortak (public) veri kullanmanın dezavantajı, derleyicinin buna izin vermemesidir.

11. ( ) Özelliklerin kullanımı metotların kullanımına çok benzemektedir.

12. ( ) Sadece okuma amaçlı bir özellik oluşturulabilinir.

13. ( ) Sadece yazma amaçlı bir özellik isteniyorsa özelliğin tanımında set erişimcisi kullanılmalıdır.

14. ( ) Arayüzler özellik tanımı içeremez.

15. ( ) Özellikler uygulamada aynen bir değişken gibi kullanılır.

16. ( ) Özellik ayrıntılarının derleyici tarafından yazılmasına “otomatik özellik” denir.

17. ( ) Gerekirse özellikler kullanılarak nesneler başlatılabilinir.

CEVAPLAR: 1-D          2-A          3-B          4-A          5-C          6-D          7-C          8-Doğru           9- Doğru          10-Yanlış           11-Yanlış          12- Doğru          13- Doğru          14-Yanlış          15- Doğru          16- Doğru          17- Doğru  

 

10- Nesne Tabanlı Programlamada Temsilciler Ve Olaylar

1. Temsilciler ………………………… referansını gösteren türlerdir.

2. Referans bilgisi nesnenin bellekteki ……………………. değişkenidir.

3. Temsilcileri kullanmadan yapılan metot çağrımları………… zamanında gerçekleşir.

4. Temsilciler kullanılarak yapılan metot çağrımları …………. zamanında gerçekleşir.

5. Bir temsilci ………………… anahtar kelimesi ile tanımlanır.

6. ( ) Olaylar tanımlandığı sınıflar üzerinden tetiklenir.

7. ( ) Bir tek olay metodunu yalnızca bir tek olaya bildirebilirsiniz.

8. ( ) Bir tek olaya dilediğiniz kadar olay metodu bağlanabilir.

9. …….. sınıfın içinde bir durumun meydana geldiğini bildiren otomatik bildirgelerdir.

10. Abone etme işlemi …………….….. operatörü ile yapılmaktadır.

11. Abonelik iptali ……………… operatörü ile yapılmaktadır.

12. Olay çağrımı yapılmadan önce ………..… değer ile karşılaştırılır.

13. Temsilcilere metot bildirimi yapmak için ……….…. operatörü kullanılır.

14. Temsilcinin metot zincirine ekleme yapmak için ……operatörü kullanılır.

15. Temsilcinin metot zincirinden metot çıkarmak için ….operatörü kullanılır.

16. Temsilcinin referans listesini boşaltmak için …… anahtar kelimesi kullanılır.

17. Olay tanımı …………………… ile birlikte yapılır.

18. Olayı dinleyen ve olay metoduna sahip olan sınıflara …………….. sınıflar denilmektedir.

CEVAPLAR: 1-metod          2-adres          3-derleme zamanı          4-çalışma zamanı          5-delegate          6-Doğru          7-Yanlış          8-Doğru          9-Olaylar          10- +=           11- -=          12-null          13-=        14-+=          15- -=          16-null          17-temsilci          18-abone   

 

11- Nesne Tabanlı Programlamada Windows Uygulamaları

1. Aşağıdakilerden hangisi XAML dili yazım kurallarından değildir?
A) Bildirime dayalı bir dildir.
B) Her bir nesne bir bildirim etiketi ile başlar.
C) Açılan her etiket kapatılmalıdır.
D) İsim alanları “xml” ile bildirilir.

2. Nesnelere isim vermenizi sağlayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Content               B) Name                C) Text                D) Header

3. Aşağıdakilerden hangisi düzen bileşenleri arasında yer almaz?
A) Rectangle           B) Grid                   C) StackPanel             D) Canvas

4. Aşağıdakilerden hangisi nesnelerin “Visibility” özelliğinin alabileceği değerler arasında değildir?
A) Collapsed           B) True                  C) Visibility             D) Hidden

5. Aşağıdakilerden hangisi denetim üzerinde bir seçim değişikliği meydana geldiğinde gerçekleşen olaydır?
A) SelectionChanged             B) SourceUpdated             C) ValueChanged              D) SizeChanged

6. …………….., kullanıcıya geri besleme sağlamak veya kullanıcıdan giriş almak için kullanılan özelleştirilmiş pencerelerdir.

7. Kısayol menüleri denetimin ………………. özelliği ile bildirilir.

8. Menü seçenekleri …………….. etiketi ile tanımlanır.

9. Menü başlıkları ……………….. özelliği ile bildirilir.

10. Ġletişim kutuları …………………. metodu ile ekrana getirilir.

11. Menü öğesinin seçimi sonucu ……………. olayı tetiklenir.

12. “OpenFileDialog” sınıfı ………………….. iletişim kutusudur.

13. “SaveFileDialog sınıfı ………………….. iletişim kutusudur.

14. Aşağıdaki arayüzlerden hangisi veri doğrulama için kullanılır?
A) INotifyPropertyChanged
B) IDataErrorInfo
C) IValidationInfo
D) IComparer

15. Veri bağlı bir denetim için tanımlanan “Path” parametresinin görevi nedir?
A) Doğrulamanın yapılacağı bilgisini verir.
B) Veri kaynağını işaret eder.
C) Verinin varlık sınıfın bir özelliğinden geldiğini gösterir.
D) Denetimin doğrulamayı ne zaman yapacağını gösterir.

16. Doğrulama işleminde hata bilgisinin gösterimini sağlayan tetikleme özelliği hangisidir?
A) ValidationUpdate
B) ValidationTrigger
C) UpdateSourcetrigger
D) Validation.HasError

17. Aşağıdaki arayüzlerden hangisi varlık nesnelerinin WPF denetimlerine bağlanması için bildirimi zorunludur?
A) INotifyPropertyChanged
B) IDataErrorInfo
C) IValidationInfo
D) IComparer

18.Application nesnesinin görevi nedir?
A) işletim sistemi için uygulamanın yönetilebilir olmasını sağlamak
B) Uygulamanız içindeki pencere yönetimini sağlamak
C) Referans dosyalarının uygulama içindeki yerini belirlemek
D) Tasarım hakkında bilgi vermek

19. Aşağıdakilerden hangisi bir denetimi, kapsayan bileşenin sınırlarına olan uzaklığını belirtmek için kullanılan özelliğidir?
A) Left            B) Top            C) Margin             D) Width

20. Aşağıdakilerden hangisi denetimlere ait “Opacity” özelliğini tanımlar?
A) Zemin rengini belirler
B) Şeffaflığı belirler
C) Yazı rengini belirler
D) Şeklini belirler

21. Aşağıdakilerden hangisi ortak iletişim kutularından değildir?
A) FontDialog
B) SaveFileDialog
C) OpenFileDialog
D) PrintDialog

22. Aşağıdaki özelliklerden hangisi “Canvas” bileşeni içindeki nesnenin görünürlük olarak önde olmasını sağlar?
A) Canvas.Top
B) Canvas.Bottom
C) Panel.ZIndex
D) Panel.BringToFront

CEVAPLAR: 1-D          2-B          3-A          4-B          5-A          6-İletişim kutuları          7-ContextMenu          8-MenuItem          9-Header          10-ShowDialog           11-Click          12-Dosya aç          13-Dosya Kaydet          14-C          15-B          16-D          17-A          18-A          19-C          20-B           21-A          22-C

 

12- Nesne Tabanlı Programlamada Veri Yönetimi 

1. Aşağıdakilerden hangisi veri erişim teknolojilerinden birisi değildir?
A) ADO               B) OLE DB                C) RDO                D) DAC

2. Aşağıdakilerden hangisi Northwind için doğrudur?
A) Sanal bir şirkete ait verileri barındıran bir veri tabanıdır
B) Veri erişim türüdür
C) Veri tabanı bağlantı nesnesidir
D) Hiçbiri

3. Access ile oluşturulmuş bir veri tabanına bağlantı kurabilmek için aşağıdaki sınıflardan hangisini kullanmamız gerekir?
A) System.Odbc
B) System.Data.SqlClient
C) System.Data.OleDb
D) System.Data.Oracle

4. Aşağıdakilerden hangisi bağlantı bilgisinde kullanılan parametrelerden birisi değildir?
A) ConnectionTimeOut
B) Properties
C) Provider
D) UserId

5. Aşağıdakilerden hangisi sorgu sonucu kayıt kümesi bekleniyorsa yürütülmesi gereken metoddur?
A) ExecuteScalar()
B) ExecuteNonQuery()
C) ExecuteReader()
D) ExecuteXMLReader()

6. Aşağıdakilerden hangisi ORM aracı değildir?
A) EntityFramework
B) DLINQ
C) Server Explorer
D) PA

7. Aşağıdakilerden hangisinde DLINQ için söylenemez?
A) Program yazarının iş yükünü hafifletir.
B) .NET kodunu SQL deyimlerine dönüştürür.
C) En performanslı veri erişim tekniğidir.
D) ORM aracıdır.

8. Aşağıdakilerden hangisi LINQ sorgusuna ait deyim değildir?
A) for
B) from
C) where
D) select

9. Aşağıdakilerden hangisi güncelleme metodudur?
A) DeleteOnSubmit()
B) SaveChanges()
C) InsertOnSubmit()
D) SubmitChanges()

10. Aşağıdakilerden hangisi “DataGrid” bileşeninin veri kaynağı bildirilen özelliğidir?
A) DisplayMemberPath
B) ItemSource
C) DataSource
D) DataBinding

11. Aşağıdaki DLINQ sorgularından hangisi yanlıştır?
A) From o in context.Product where o.ProductID==1 select;
B) From Customer Where Customer.CustomerID==1 Select;
C) from s in context.Suppliers join p in context.Products on s.SupplierID equals p.SupplierID selectp;
D) from c in q.ToSequence() select new MyType { Name = DoNameProcessing(c.ContactName), Phone = DoPhoneProcessing(c.Phone) };

12. Aşağıdakilerden hangisi uygulamaya ait ayarların XML formatında saklandığı dosya adıdır?
A) app.config
B) app.xml
C) web.config
D) web.xml

13. Aşağıdaki DLINQ sorgularından hangisi yanlış yazılmıştır?
A) from c in db.Customers where c.City == “London” select new MyType(c.ContactName, c.Phone) into x orderby x.Name select x;
B) from c in db.Customers where c.City == “London” select { c.ContactName, c.Phone };
C) from context in db.Customers, o in db.Orders where c.CustomerId == o.CustomerID && c.City == “London” select o;
D) db.Customers.First(c => c.CustomerID == id);

14. Aşağıdakilerden hangisi dönüştürme işlemi metot arayüzlerini yapısında tutar?
A) IValueConverter
B) INotifyPropertChanged
C) IComparer
D) IDataReader

15. Aşağıdaki metotlardan hangisi varlık sınıflarını yineler?
A) SubmitChanges()
B) LoadContext()
C) SaveChanges()
D) Refresh()

16. Aşağıdakilerden hangisi varlık anlamındadır?
A) Atribute
B) Interface
C) Entity
D) DataContext

CEVAPLAR: 1-D          2-A          3-C          4-B          5-C          6-C          7-C          8-A          9-D          10-B           11-B          12-A          13-B          14-A          15-D          16-C   

 

13- Nesne Tabanlı Programlamada Web Uygulamaları 

1. Oluşturulan bir temanın bütün web sitesinde kullanılabilir duruma gelmesi için bu temanın projenizdeki bir dosyada belirtilmesi gerekmektedir. Bu dosya aşağıdakilerden hangisidir?
A) Web.config                   B) Default.aspx
C) Default.aspx.cs             D) Default.master

2. Web sitesinde oluşturulan temalar hangi klasör altında oluşturulur?
A) Themes                B) App_Themes                  C) App_Data                  D) Temalar

3. Yeni bir web uygulaması oluşturulduğunda proje penceresinde (solution explorer) hangisi oluşmaz?
A) App_Data                   B) Default.aspx
C) Web.config                D) App_Themes

4. ASP.NET web siteleri için güvenlik, önbellek yönetimi, derleme gibi işlemler için kullanılan yapılandırma dosyası hangisidir?
A) Web.config                 B) Default.aspx
C) Default.aspx.cs           D) App_Data

5. ASP.NET web sitelerinde kullanılan tema dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) aspx          B)  cs          C) skin          D) config

6. ASP.NET web sitesinde oluşturulan bir stilin TextBox kontrolüne uygulanabilmesi için bu kontrolün hangi özelliğine stil adı yazılır?
A) CssClass          B) Style          C) Class            D) Css

7. ASP.NET ‘ in, kullanıcı girişlerini istemci tarafında doğrulamak için programcılara sunmuş olduğu kontroller araç kutusundaki (ToolBox) ilgili sekmede yer almaktadır. Bu sekmenin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Validation            B) Standart                C) Veri                D) Login

8. Aşağıdakilerden hangileri, kullanıcı girişlerini sunucu tarafında doğrulamanın dezavantajlarındandır?
I. Sunucuyu gereksiz yere yorar.
II. Zaman kaybına yol açar.
III. Ağ trafiğini meşgul eder.
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

9. Kullanıcı girişleri esnasında yapılan istemci doğrulamasında, kullanıcının metin kutusuna girdiği sayının 500 ile 800 arasında olması için hangi doğrulama kontrolü kullanılmalıdır?
A) RangeValidator
B) RequiredFieldValidator
C) ValidationSummary
D) CompareValidator

10. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
I. Bir sayfada birden fazla RequiredFieldValidator kontrolü kullanılabilir.
II. Bir sayfada birden fazla RangeValidator kontrolü kullanılabilir.
III. Doğrulama kontrollerinin görüntülenmesi için CompareValidator kullanılır.
A) Yalnız I              B) Yalnız II                  C) Yalnız III                 D) I ve II

11. ASP.NET ile form tabanlı güvenlik ayarlamaları yapmak için kullanılan görsel ara yüz yazılımının adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) ASP.NET Web Sitesi Yönetim Aracı
B) ASP.NET Web Konfigürasyon Aracı
C) ASP.NET Form Tabanlı Güvenlik Aracı
D) ASP.NET Web Yetkilendirmesi Aracı

12. ASP.NET ile form tabanlı güvenlik ayarlamaları yapmak için kullanılan görsel arayüz yazılımını açmak için aşağıdaki menü seçeneklerinden hangisi kullanılır?
A) Build > ASP.NET Configuration
B) View > ASP.NET Configuration
C) Web Site > ASP.NET Configuration
D) Tools > ASP.NET Configuration

13. Verileri, HTML tablo yapısı şeklinde görüntülemek için kullanılan Data kontrollünün adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) FormView
B) GridView
C) Login
D) DataList

14. GridView kontrolüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I. Verileri düzenlemek için kullanılır.
II. Yeni bir kayıt eklemek için kullanılır.
III. Verileri sayfalara bölmek için kullanılır.
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

15. ASP.NET ile web tabanlı güvenlik sistemi için yapılan ayarlamalar …………………………. veri tabanı dosyasında tutulur.

16. ASP.NET web tabanlı güvenlik uygulamasında kullanıcı girişleri için oluşturulan sayfada ……………………………… kontrolü kullanılmaktadır.

17. WCF (Windows Communication Foundation) web servis oluşturabilmek için minimum kullanılması gereken Net Framework versiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Net Framawork 1.1
B) Net Framawork 2.0
C) Net Framawork 3.0
D) Net Framawork 3.5

18. Bir Windows projesine web servis referansı vermek için aşağıdaki menü seçeneklerinden hangisi kullanılır?
A) Project > Add Service Reference
B) Building > Add Service Reference
C) Format > Add Service Reference
D) Tools > Add Service Reference

19. Web servislerle ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
I. Web üzerinden çalışan program kodlamasıdır.
II. Bütün kodlamalar tamamlandıktan sonra derlenerek oluşturulur.
III. XML tabanlı veri biçimini kullanan yapılardır.
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

20. ( ) Bir Windows projesine, web servis referans verildiğinde bu projeye Service Reference klasörü eklenir.

21. ( ) Bir WCF web servis oluşturulduğunda, bu web serviste kullanılacak fonksiyonların listesini barındıran dosya, projedeki App_Code klasörüne eklenir.

22. İstemci bilgisayardan talep edilen ASP.NET destekli bir internet sayfasını, sunucu bilgisayardaki istemciye hangi yazılım tarafından gönderir?
A) ASP.NET Yorumlayıcı
B) NET Framework
C) Web Sunucu (IIS)
D) Nesne Tabanlı Programlama Yazılımı

23. ASP.NET web formu geliştirmek için kullanılan yazılım araçlarında proje geliştirme ekranında yer alan Solution Explorer penceresinde, aşağıdaki işlemlerden hangileri gerçekleştirilemez?
I. Yeni bir ASP.NET dosyası oluşturma
II. Web form dosyasını tarayıcıda ön izleme
III. ASP.NET sayfasına web servis referansı verme
IV. Projedeki bir dosyası başka bir klasöre taşıma
A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) I ve III

24. Bir ASP.NET sayfasını web tarayıcıya göndermek için aşağıdakilerden hangileri yapılır?
I. Build > Build Solution menü seçenekleri kullanılır.
II. File > View in Browser menü seçenekleri kullanılır.
III. Debug > Start Debugging menü seçenekleri kullanılır.
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

25. Bir ASP.NET sayfasına tablo eklemek için kullanılan Insert Table (Table > Insert Table menü seçenekleri) penceresinden aşağıdaki hangi ayarlama yapılamaz?
A) Tablonun kenarlık rengi ayarlaması
B) Tablonun genişlik ayarlaması
C) Tablodaki verilerin hizalanması
D) Tablodaki metin rengi

26. DropDownList kontrolünden seçilen ögeyi bulmak için kullanılan kodlama aşağıdakilerden hangisidir?
A) DropDownList1.SelectedIndex
B) DropDownList1.SelectedMember
C) DropDownList1.SelectedDisplay
D) DropDownList1.SelectedText
27. Bir ASP.NET sayfasına css stilleri eklemek için hangi menü seçeneği kullanılır?
A) Style > New Style
B) Format > New Style
C) Edit > CSS > New Style
D) View > Add > New CSS

28. Bir ASP.NET sayfasındaki “TextBox5.Focus();” ifadesi ile yapılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) TextBox5 kontrolü veri yazmaya kapatılmıştır.
B) TextBox5 kontrolündeki veri silinir.
C) TextBox5 kontrolünü gizleyen bir satırdır.
D) İmleci TexBox5 kontrolüne konumlandırır.

29. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri RequiredFieldValidator ile RangeValidator kontrollerinin ortak özelliklerindendir?
I. MaximumValue
II. ControlToValidate
III. ErrorMessage
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

30. ASP.NET Web Sitesi Yönetim Aracı sisteminden aşağıdakilerden hangileri yapılabilir?
I. Sistemde “kalderon” isimli yeni bir kullanıcı oluşturulabilir.
II. Sistemdeki “GizliBelgeler” isimli klasöre “demli” isimli kullanıcı yasaklanabilir.
III. III.”demli” isimli kullanıcı, başka kullanıcılarla aynı gruba alınabilir.
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

31. Veriyi ASP.NET sayfasında görüntülemek için kullanılan GridView kontrolü ToolBox’da hangi bölümde yer almaktadır?
A) Validation              B) Standart                C) Data                D) Navigation

32. GridView kontrolündeki görüntülenecek alan bir veriyi sağa hizalamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
A) EditColumns            B) ConfigColumns           C) WebConfig             D) Properties

33. Kullanıcıların web servislerine istekler göndermek ve onlardan gelen talepleri yanıtlamak için aşağıdaki yöntemlerden hangi kullanılır?
A) HTTP                B) SOAP              C) WCF              D) Reference

CEVAPLAR: 1-A          2-B          3-D          4-A          5-C          6-A          7-A          8-D          9-A          10-C           11-A          12-C          13-B          14-C          15-ASPNETDB.MDF          16-Login          17-C          18-A          19-D          20-D           21-D          22-C          23-B          24-C          25-D          26-A          27-B          28-D          29-B          30-D           31-C          32-A          33-B

 

14- Nesne Tabanlı Programlamada Raporlama Ve Setup Projesi 

1. Aşağıdakilerden hangisi CrystalReports’a erişim yöntemlerinden birisidir?
A) Pop B) Pull C) Print D) Pass

2. Aşağıdakilerden hangisi raporlama aracıdır?
A) JasperReports B) Ireport C) ZReport D) Hepsi

3. CrystalRepors hangisi tarafından geliştirilmektedir?
A) PAS B) SAP C) MEB D) BM

4. Hangi raporlama modeli dinamik yapıya sahiptir?
A) Pull B) Crsystal C) Push D) Ado

5. Hangi raporlama modelinde kullanıcı recordseti kendisi oluşturur?
A) Push B) Pull C) Shoot D) RDO

6. Access veri tabanında veri kaynağı olarak ………………. kullanılır.

7. Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider…………..………………sürümü için kullanılır.

8. ( )Raporlamada filtrelemeler zorunlu değildir.

9. ( )Rapor görüntülemek için CrystalReportWindows nesnesi kullanılır.

10. ( )Raporda alan isimlerini değiştirmek için kullanılır.

11. Setup projesi için hangi yol kullanılır?
A) New Item                                B) New Setup
C) New Db                                  D) New Project
 
12. Setup and Deployment hangi seçenek altında yer alır?
A) Visual C#                                 B) Other Project
C) Visual Basic                             D) Database

13. Projeler hangi pencerede görülür?
A) Application Explorer                  B) Studio Explorer
C) Internet Explorer                         D) Solution Explorer

14. Programın çalışması için gerekli bütün dosyalar bu klasörde saklanır?
A) Application Folder                    B) StudioFolder
C) User’s Desktop                         D) Solution Folder

15. Kurulum projesine veri tabanı eklemek için…………………………….yolu kullanılır.

16. Setup dosyasına …………………………..klasöründen ulaşılır.

17. ( ) Sihirbaz ile setup projesi tam olarak hazırlanabilir.

18. Hangisi recordsettir?
A) Data              B) Data set              C) TableView               D) ListView
19. Hangisi statik rapor modelidir?
A) push              B) full             C) pull              D) flush

20. Hangi raporlama modelinde programcıya daha çok iş düşer?
A) full               B) push            C) pull              D) flush

21. simgesinin görevi nedir?
A) Rapor Görüntüler                B) Yeni Nesne Ekler
C) Yeni Proje ekler                  D) Rapor Ekler

22. Aşağıdakilerden hangisi CrystalReports galerisinde yer alan seçeneklerden birisi değildir?
A) Rapor adımı                      B) Mevcut bir rapordan
C) Boş rapor olarak               D) Rapor sihirbazı kullanılıyor

23. Access Veri tabanı için hangi veri kaynağı kullanılır?
A) ODBC                               B) OLEDB
C) ADO.NET                         D) DAO

24. Microsoft Office 12.0 Access Database Engine hangi dosya uzantısı için kullanılır?
A) mdb             B) mdbcc             C) mdbx               D) accdb

25. Crystal Report dosyasının uzantısı nedir?
A) rpr                B) crp                  C) adb                   D) rpt

26. Bir raporu görüntülemek için CrystalReportViewer’in hangi özelliği kullanılır?
A) ReportView              B) ViewReport                C) ReportSource                 D) Hiçbiri

27. Bir rapora özel alan eklemek için hangisi kullanılır?
A) Add                  B) Report                    C) Remove                D) Special Field 35

28. Hangisi File System on Target Machine alanında standart olarak yer almaz?
A) Application Folder                            B) User’s Desktop
C) User’s Programs Menu                     D) Programs Add/Remove

29. Author özelliği neyi belirler?
A)Program üreticisini                             B) Program yazarını
C) İşlemci Mimarisini                            D) Versiyonu

30. Programı paket haline getirmek için hangisi kullanılır?
A) Install                                          B) Reinstall
C) Create                                          D) Build

31. Kurulum rehberi ayarları hangi menüde yer alır?
A) User                                           B) Project
C) View                                          D) Edit

 

CEVAPLAR: 1-B          2-D          3-B          4-C          5-A          6-OLEDB          7-Access 2000-2003          8-Doğru          9-Yanlış          10-Doğru           11-D          12-B          13-D          14-A          15-Add->File          16-Debug          17-Yanlış          18-B          19-C          20-B           21-D          22-A          23-B          24-D          25-D          26-C          27-D          28-D          29-B          30-C           31-D