Veri tabanı Organizasyonu Modül Soru ve Cevapları (87 adet)

1- Veritabanı Tasarımı ve 2- Veritabanı Hazırlama

1. ( ) Bir kişiye veya ürüne ait detaylı verilerin bir düzen çerçevesinde saklandığı ortamlar “Veri” olarak adlandırılır.

2. ( ) Birincil anahtar kısıtlayıcıda, bir sütuna aynı olan değerler girilebilir.

3. ( ) Default kısıtlaması, veri girişi sırasında bir alanın alabileceği varsayılan bir değer atamak için kullanılır.

4. Aşağıdakilerden hangisi bir “alan adı” değildir?
A) İl_kodu        B) Ders_adı     C) Ders_kodu     D) Ahmet

5. Bir tablodaki bir sütuna ait verilerin başka bir tablonun sütunundan getirilmesini sağlayan anahtar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birincil Anahtar             B) Yabancı Anahtar            C) Sütunlar      D) Unique kısıtlaması

6. Aşağıdakilerden hangisi “birincil anahtar” alanı için uygun değildir?
A) Doğum tarihi      B) T.C. kimlik numarası       C) Müşteri numarası          D) Bir otomatik sayı alanı

7. Veri girişlerinin belirtilen kriterlere göre yapılmasını sağlayan kısıtlayıcı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Not Null kısıtlaması           B) Default Kısıtlaması      C) Unique kısıtlaması   D) Check kısıtlaması

8. ( ) Normalleştirme, taslak veri tabanı üzerinde birtakım işlemler yapılarak taslağı son haline yaklaştırma yöntemidir.

9. ( ) Veri tabanı tablolarında bir alana birden fazla veri girişi olabilir.

10. ( ) Tablolarda bir bilginin birden fazla tekrarlanması bellekte fazla yer kaplamaz.

11. ( ) Herhangi bir tablonun tekrarlı bilgiler içerdiği duruma 2NF denir.

12. ( ) Tablodaki benzersiz değerler içeren her bir sütun ya da sütunlar grubu aday anahtar olarak adlandırılır.

13. ( ) Bir veritabanında verilerin saklanmış olduğu nesneler tablo olarak adlandırılır.

14. ( ) İlişkisel veri tabanında tablolarda birbirleri ile tamamen aynı olan iki kayıt kullanılabilir

15. ( ) Birincil anahtarlar birbiri ile aynı olan değerler içerebilir.

16. ( ) Tablolarda aynı tipte bilgiyi içerecek alanların bulunması mutlak veri fazlalığı sorunudur.

17. ( ) Birinci normal formda hazırlanmış bir tabloda ekleme, silme ve güncelleme sırasında sorunlar olabilir.

18. ( ) Birinci normal formdan ikinci normal forma geçişte kısmi bağımlılıkların ortadan kaldırılması gerekmektedir.

19. Tablolarda satır ve sütunların kesiştiği noktaya………..… adı verilir.

20. Veri tabanında depolanacak verileri kısıtlayan koşullar………………………….olarak adlandırılır.

21. ( ) Veri Tabanı yazılımı bir işletim sistemidir.

22. ( ) Veritabanında bulunan verileri dış ortamlara aktarabiliriz.

23. ( ) Veritabanı nesneleri birbirleri ile bağımsızdır.

24. ( ) Her veri tabanı en az bir tablodan oluşmak zorundadır.

25. ( ) Formlar, verilerin ekranda, farklı programlarda veya kağıt üzerinde tablolar hâlinde sunulmasını sağlayan araçlardır .

26. ( ) Herhangi bir tabloya yeni sütunlar ekleyebilir veya istenilmeyen bir sütun silinebilir.

27. ( ) Tablo tasarım görünümünde iken bir alanı silmek için Dış Veri sekmesindeki Araçlar grubunda yer alan Satır Sil düğmesine tıklanır.

28. ( ) Tablolardaki alan adları en fazla 32 karakter olabilir.

29. ( ) Tablolardaki alan adlarında boşluk bırakılabilir.

30. ( ) otomatik sayı veri türü, ardışık veya rastgele olup benzersizdir.

31. ( ) Metin veri türünde alan boyutu belirlenirken özellikler penceresinde yer alan varsayılan değer 60’dır.

32. ( ) Geçerlilik metni, yanlış veri girişlerinde karşınıza çıkmasını istediğiniz bir uyarı metni oluşturmak için kullanılır.

33. ( ) Birincil anahtarlar hiçbir zaman NULL veya birbiri ile ayni olan değerleri içermezler

34. Veri tabanının temelini oluşturan ve bilgilerin tutulduğu nesne aşağıdakilerden hangisidir?
A) Formlar           B) Tablolar            C) Sorgular              D) Raporlar

35. Aşağıdakilerden hangisi tablolarda kullanılan veri türlerinden değildir?
A) Metin             B) Sayı                  C) Ek                 D) Biçim

36. Üzerinde aritmetik işlemler yapılabilen ve içinde parasal bilgi bulunmayan veri türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sayı            B) Otomatik Sayı             C) Para Birimi               D) Not

37. Bir alana nasıl veri girileceğinin denetlenmesi gerektiği durumlarda kullanılan veri tipi alan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biçim              B) Giriş Maskesi               C) Resim Yazısı        D) Varsayılan Değer

38. Ardında bulun tüm karakterlerin küçük harfle görüntülenmesini sağlayan karakter aşağıdakilerden hangisidir?
A) ?           B) L               C) >        D) <

39. Bir alana veri girişini zorunlu hâle getirmek için aşağıdaki alan özelliklerinden hangisi kullanılır?

A) Gerekli           B) Geçerlilik Metni            C) Giriş Maskesi             D) Varsayılan Değer 38

40. 60’dan büyük ve 60’ a eşit kayıtları gösteren ölçüt hangisidir?

A) =>60         B) =<60               C) >=60              D) <=60

41. Veritabanında Tablolar grubu hangi sekmede yer alır?
A) Giriş               B) Oluştur          C) Dış Veri                  D) Veri Tabanı araçları

42. Not veri türünün kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İki değerli durumlardan bir tanesini seçmek için
B) 255 karakteri geçmeyen metinler eklemek için
C) Ole nesnesi eklemek için
D) Birden fazla satırdan oluşan uzun metin eklemek için

43. Tıklandığı zaman kullanıcıyı belirtilen adrese yönlendirmek için kullanılan veri türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ek              B) Köprü               C) Metin               D) Evet/Hayır

CEVAPLAR: 1- Yanlış    2- Yanlış         3-Doğru     4-D     5-B     6-A     7-D     8- Doğru     9- Yanlış       10- Yanlış  11- Yanlış       12-Doğru       13-Doğru          14- Yanlış       15- Yanlış       16- Doğru     17- Doğru     18- Doğru     19-Hücre      20-Bütünlük kısıtlamaları     21- Yanlış     22- Doğru     23- Yanlış   24- Doğru    25- Yanlış     26- Doğru     27- Yanlış        28- Yanlış       29- Doğru    30-Doğru     31- Yanlış     32- Doğru     33- Doğru     34-B     35-D     36-A     37-B     38-D     39-A     40- C    41-B     42- D    43-B    

 

3- Veritabanında Sorgular ve 4- Veritabanı Yönetimsel Fonksiyonları

1. ( ) Tabloların satırlarının herhangi bir sütuna göre sıralanmasının istendiği durumlarda SELECT deyimi ORDER BY ile birlikte kullanılır.

2. ( ) MID() fonksiyonu bir karakter fonksiyonudur ve küçük harfleri büyük harfe dönüştürmek için kullanılır.

3. ( ) COUNT() fonksiyonu bir tablodaki kayıtların sayılması amacıyla kullanılan fonksiyondur.

4. Sorgu kullanarak tablo oluşturmak için kullanılan SQL deyimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) CREATE TABLE B) INSERT TABLE C) DELETE TABLE D) DROP TABLE

5. ADD COLUMN deyiminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tabloya satır eklemek için kullanılır. B) Tabloya yeni bir ad vermek için kullanılır.
C) Tabloyu silmek için kullanılır. D) Tabloya sütun eklemek için kullanılır.

6. ÖĞRENCİLER tablosunda yer alan ADI ve BÖLÜMÜ alanlarını seçmek için kullanılan SQL kodu aşağıdakilerden hangisidir?
A) SELECT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİ
B) INSERT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER
C) SELECT AD, SOYAD, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER
D) SELECT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER

7. Büyük harfleri küçük harfe dönüştürmek için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) UCASE() B) LCASE C) MOD( ) D) CINT()

8. Herhangi bir sütunun içerdiği sayısal değerlerin aritmetik ortalamasını hesaplamak amacıyla kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) SUM() B) STDEV() C) AVG() D) MAX()

9. SELECT DateAdd(“yyyy”,2,#11/22/2010#); komut satırı hangi sonucu üretir?
A) 2010 yılına 2 yıl ekler. B) 11/22/2010 tarihine 2 gün ekler.
C) 11/22/2010 tarihine 2 hafta ekler. D) Hiçbiri

10. ( ) Birinci tablodaki tüm satırların ikinci tablodaki tüm satırlarla birleşmediği durumlarda eşiti olan birleştirme türü kullanılır.

11. ( ) Tablolar birleştirilirken eşiti olmayan birleştirme yapmak için INNER JOIN deyimi kullanılır.

12. ( ) Tablo birleştirme sırasında eşleşmeyen satırların da birleştirilip sonuca dahil edilmesi istenilen durumlarda “Eşiti olmayan birleştirme” kullanılır.

13. ( ) Sağ dış birleştirme oluşturmak için RIGHT JOIN kullanılır.

14. ( ) Alt sorgu içerisinde ORDER BY sözcüğü kullanılamaz.

15. ( ) All işleci alt sorgudaki kayıtların değerine eşit olmayan ana sorgu kayıtlarını almak için kullanılır.

16. ( ) Alt sorgudan elde edilen sonuçta tek satırlık bir sonuç elde ediliyorsa bu işleme çoklu satır sorguları denir.

17. ( ) Bir tabloya satır eklemek için INSERT INTO deyimi kullanılır.

18. ( ) Values ifadesi ile ekleme yapılacak olan tablo ismi belirtilir.

19. ( ) Insert Into içinde fonksiyonlar kullanılamaz.

20. ( ) Tablolarda güncelleme işlemini gerçekleştirmek için Delete komutu kullanılır.

21. ( ) Update komutu ile kullanılan SET ifadesi güncellenecek alanlar ve bu alanların alacakları yeni değerleri belirlemek için kullanılır.

22. ( ) Belirtilen tablodaki alanların değerlerini belirtilen ölçütlere göre değiştirecek bir güncelleme sorgusu oluşturmak için UPDATE deyimi kullanılır.

23. ( ) Veri tabanında verilere erişebilmek için SELECT deyimi kullanılmaktadır.

24. Tabloların satırlarının herhangi bir sütuna göre sıralanmasının istendiği durumlarda SELECT deyimi ……… ile birlikte kullanılır.

25. Bir dizenin içerdiği sayısal değerleri biçimlendirilerek sayısal veri türüne dönüştürmek için …….fonksiyonu kullanılır.

26. Bilgisayardaki geçerli sistem tarih ve saatini bildirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) SELECT Now() B) SELECT Day() C) SELECT Tarih() D) SELECT Zaman()

27. Sütunların içerdiği sayısal değerleri toplamak amacıyla kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) AVG() B) STDEV() C) SUM() D) VARP()

28. Birden fazla sütun içinde gruplama yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) ORDER BY B) GROUP BY C) SELECT BY D) FROM BY

29. Tabloların birleştirilmesi sırasında eşiti olan birleştirme yapılırken kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) INNER JOIN B) LEFT JOIN C) RIGHT JOIN D) INSERT JOIN

30. Alt sorgudaki kayıtların değerine eşit olmayan ana sorgu kayıtlarını almak için kullanılan işleç aşağıdakilerden hangisidir?
A) SOME B) ANY C) ALL D) IN

31. Bir tabloda bulunan kayıtların istenildiği zaman silinebilmesi için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) UPDATE B) INSERT C) DELETE D) WHERE

32.( ) Veri tabanında bir veya birden fazla grup oluşturmak için CREATE GROUP deyimi kullanılır.

33.( ) Veri tabanında kullanıcı oluşturulurken tanımlanmış olan parola, daha sonra değiştirilemez.

34.( ) Kullanıcılara veya belirli bir gruba yetki vermek için ALTER deyimi kullanılır.

35.( ) Kullanıcıya verilmiş olan yetkileri iptal etmek için REVOKE deyimi kullanılır.

36.( ) Veri tabanında tanımlanmış olan bir kullanıcı istenildiği zaman silinebilir.

37.( ) Görünümler kullanılarak bir tablonun istenilen kısımlarını görüntüleyebilirsiniz.

38.( ) Bir görünüm oluşturmak için SELECT VIEW deyimi kullanılır.

39.( ) Oluşturulmuş olan bir görünüm daha sonra silinemez.

40. Veri tabanında kullanıcı oluşturmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) CREATE GROUP B) CREATE USER C) DROP USER D) ALTER USER

41. Mevcut bir gruba daha önceden tanımlanmış olan kullanıcı veya kullanıcılar eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) ADD USER B) ADD GROUP C) CREATE USER D) CREATE GROUP

42. Kullanıcılara GRANT deyimi ile verilen ayrıcalıkların istenildiği zaman geri alınabilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) CREATE B) SELECT C) DELETE D) REVOKE

43. CREATE VIEW deyimi hangi amaç için kullanılır?
A) Kullanıcı oluşturmak için B) Görüntü oluşturmak için
C) Görüntü silmek için D) Kullanıcı silmek için

44. Oluşturulan bir görünümü silmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) DELETE VIEW B) CREATE VIEW
C) DROP VIEW D) SELECT VIEW

CEVAPLAR: 1-Doğru 2-Yanlış 3-Doğru 4-A 5-D 6-D 7-B 8-C 9-A 10-Yanlış 11-Yanlış 12-Doğru 13-Doğru 14-Doğru 15-Yanlış 16-Yanlış 17-Doğru 18-Yanlış 19-Yanlış 20-Yanlış 21-Doğru 22-Doğru 23-Doğru 24-Ordey By 25-Cint 26-A 27-C 28-B 29-A 30-D 31-C 32-D 33-Y 34-Y 35-D 36-D 37-D 38-Y 39-Y 40-B 41-A 42-D 43-B 44-C