Veritabanı Modül Soru ve Cevapları (153 Adet)

1- Veritabanı Tasarımı

1. ( ) Bir kişiye veya ürüne ait detaylı verilerin bir düzen çerçevesinde saklandığı ortamlar “Veri” olarak adlandırılır.
2. ( ) Birincil anahtar kısıtlayıcıda, bir sütuna aynı olan değerler girilebilir.
3. ( ) Default kısıtlaması, veri girişi sırasında bir alanın alabileceği varsayılan bir değer atamak için kullanılır.
4. Aşağıdakilerden hangisi bir “alan adı” değildir?
A) İl_kodu
B) Ders_adı
C) Ders_kodu
D) Ahmet

5. Bir tablodaki bir sütuna ait verilerin başka bir tablonun sütunundan getirilmesini sağlayan anahtar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birincil Anahtar
B) Yabancı Anahtar
C) Sütunlar
D) Unique kısıtlaması

6. Aşağıdakilerden hangisi “birincil anahtar” alanı için uygun değildir?
A) Doğum tarihi
B) T.C. kimlik numarası
C) Müşteri numarası
D) Bir otomatik sayı alanı

7. Veri girişlerinin belirtilen kriterlere göre yapılmasını sağlayan kısıtlayıcı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Not Null kısıtlaması
B) Default Kısıtlaması
C) Unique kısıtlaması
D) Check kısıtlaması

8. ( ) Normalleştirme, taslak veri tabanı üzerinde birtakım işlemler yapılarak taslağı son haline yaklaştırma yöntemidir.
9. ( ) Veri tabanı tablolarında bir alana birden fazla veri girişi olabilir.
10. ( ) Tablolarda bir bilginin birden fazla tekrarlanması bellekte fazla yer kaplamaz.
11. ( ) Herhangi bir tablonun tekrarlı bilgiler içerdiği duruma 2NF denir.
12. ( ) Tablodaki benzersiz değerler içeren her bir sütun ya da sütunlar grubu aday anahtar olarak adlandırılır.
13. ( ) Bir veritabanında verilerin saklanmış olduğu nesneler tablo olarak adlandırılır.
14. ( ) İlişkisel veri tabanında tablolarda birbirleri ile tamamen aynı olan iki kayıt kullanılabilir
15. ( ) Birincil anahtarlar birbiri ile aynı olan değerler içerebilir.
16. ( ) Tablolarda aynı tipte bilgiyi içerecek alanların bulunması mutlak veri fazlalığı sorunudur.
17. ( ) Birinci normal formda hazırlanmış bir tabloda ekleme, silme ve güncelleme sırasında sorunlar olabilir.
18. ( ) Birinci normal formdan ikinci normal forma geçişte kısmi bağımlılıkların ortadan kaldırılması gerekmektedir.
19. Tablolarda satır ve sütunların kesiştiği noktaya………..… adı verilir.
20. Veri tabanında depolanacak verileri kısıtlayan koşullar………………………….olarak adlandırılır.

 

CEVAPLAR: 1-Yanlış          2-Yanlış          3-Doğru          4-D          5-B          6-A          7-D          8- Doğru          9- Yanlış          10- Yanlış           11- Yanlış          12- Doğru          13- Doğru          14- Yanlış          15- Yanlış          16- Doğru          17- Doğru          18- Doğru          19-Hücre           20-Bütünlük Kısıtlamaları

 

2- Veritabanı Hazırlama

1. ( ) Veri Tabanı yazılımı bir işletim sistemidir.
2. ( ) Veritabanında bulunan verileri dış ortamlara aktarabiliriz.
3. ( ) Veritabanı nesneleri birbirleri ile bağımsızdır.
4. ( ) Her veri tabanı en az bir tablodan oluşmak zorundadır.
5. ( ) Formlar, verilerin ekranda, farklı programlarda veya kağıt üzerinde tablolar hâlinde sunulmasını sağlayan araçlardır
6. ( ) Herhangi bir tabloya yeni sütunlar ekleyebilir veya istenilmeyen bir sütun silinebilir.
7. ( ) Tablo tasarım görünümünde iken bir alanı silmek için Dış Veri sekmesindeki Araçlar grubunda yer alan Satır Sil düğmesine tıklanır.
8. ( ) Tablolardaki alan adları en fazla 32 karakter olabilir.
9. ( ) Tablolardaki alan adlarında boşluk bırakılabilir.
10. ( ) otomatik sayı veri türü, ardışık veya rastgele olup benzersizdir.
11. ( ) Metin veri türünde alan boyutu belirlenirken özellikler penceresinde yer alan varsayılan değer 60’dır.
12. ( ) Geçerlilik metni, yanlış veri girişlerinde karşınıza çıkmasını istediğiniz bir uyarı metni oluşturmak için kullanılır.
13. ( ) Birincil anahtarlar hiçbir zaman NULL veya birbiri ile ayni olan değerleri içermezler.

14. Veri tabanının temelini oluşturan ve bilgilerin tutulduğu nesne aşağıdakilerden hangisidir?
A) Formlar              B) Tablolar                   C) Sorgular                     D) Raporlar

15. Aşağıdakilerden hangisi tablolarda kullanılan veri türlerinden değildir?
A) Metin                 B) Sayı                          C) Ek                               D) Biçim

16. Üzerinde aritmetik işlemler yapılabilen ve içinde parasal bilgi bulunmayan veri türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sayı                    B) Otomatik Sayı         C) Para Birimi                 D) Not

17. Bir alana nasıl veri girileceğinin denetlenmesi gerektiği durumlarda kullanılan veri tipi alan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biçim                  B) Giriş Maskesi          C) Resim Yazısı             D) Varsayılan Değer

18. Ardında bulun tüm karakterlerin küçük harfle görüntülenmesini sağlayan karakter aşağıdakilerden hangisidir?
A) ?            B) L            C) >               D) <

19. Bir alana veri girişini zorunlu hâle getirmek için aşağıdaki alan özelliklerinden hangisi kullanılır?
A) Gerekli                B) Geçerlilik Metni                 C) Giriş Maskesi                D) Varsayılan Değer

20. 60’dan büyük ve 60’ a eşit kayıtları gösteren ölçüt hangisidir?
A) =>60                 B) =<60               C) >=60                  D) <=60

21. Veritabanında Tablolar grubu hangi sekmede yer alır?
A) Giriş                B) Oluştur              C) Dış Veri              D) Veri Tabanı araçları

22. Not veri türünün kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İki değerli durumlardan bir tanesini seçmek için
B) 255 karakteri geçmeyen metinler eklemek için
C) Ole nesnesi eklemek için
D) Birden fazla satırdan oluşan uzun metin eklemek için

23. Tıklandığı zaman kullanıcıyı belirtilen adrese yönlendirmek için kullanılan veri türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ek                B) Köprü               C) Metin                D) Evet/Hayır

CEVAPLAR: 1-Yanlış          2-Doğru          3- Yanlış          4- Doğru          5-Yanlış           6- Doğru          7- Yanlış          8- Yanlış          9- Doğru          10- Doğru           11- Yanlış          12- Doğru          13- Doğru          14-B          15-D          16-A          17-B          18-D          19-A          20-C           21-B          22-D          23-B

 

3- Veritabanında Sorgular

1. ( ) Tabloların satırlarının herhangi bir sütuna göre sıralanmasının istendiği durumlarda SELECT deyimi ORDER BY ile birlikte kullanılır.

2. ( ) MID() fonksiyonu bir karakter fonksiyonudur ve küçük harfleri büyük harfe dönüştürmek için kullanılır.

3. ( ) COUNT() fonksiyonu bir tablodaki kayıtların sayılması amacıyla kullanılan fonksiyondur.

4. Sorgu kullanarak tablo oluşturmak için kullanılan SQL deyimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) CREATE TABLE                       B) INSERT TABLE
C) DELETE TABLE                        D) DROP TABLE

5. ADD COLUMN deyiminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tabloya satır eklemek için kullanılır.
B) Tabloya yeni bir ad vermek için kullanılır.
C) Tabloyu silmek için kullanılır.
D) Tabloya sütun eklemek için kullanılır.

6. ÖĞRENCİLER tablosunda yer alan ADI ve BÖLÜMÜ alanlarını seçmek için kullanılan SQL kodu aşağıdakilerden hangisidir?
A) SELECT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİ
B) INSERT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER
C) SELECT AD, SOYAD, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER
D) SELECT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER

7. Büyük harfleri küçük harfe dönüştürmek için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) UCASE()                B) LCASE                C) MOD( )                  D) CINT()

8. Herhangi bir sütunun içerdiği sayısal değerlerin aritmetik ortalamasını hesaplamak amacıyla kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) SUM()                    B) STDEV()             C) AVG()                    D) MAX()

9. SELECT DateAdd(“yyyy”,2,#11/22/2010#); komut satırı hangi sonucu üretir? 
A) 2010 yılına 2 yıl ekler.
B) 11/22/2010 tarihine 2 gün ekler.
C) 11/22/2010 tarihine 2 hafta ekler.
D) Hiçbiri

10. ( ) Birinci tablodaki tüm satırların ikinci tablodaki tüm satırlarla birleşmediği durumlarda eşiti olan birleştirme türü kullanılır.

11. ( ) Tablolar birleştirilirken eşiti olmayan birleştirme yapmak için INNER JOIN deyimi kullanılır.

12. ( ) Tablo birleştirme sırasında eşleşmeyen satırların da birleştirilip sonuca dahil edilmesi istenilen durumlarda “Eşiti olmayan birleştirme” kullanılır.

13. ( ) Sağ dış birleştirme oluşturmak için RIGHT JOIN kullanılır.

14. ( ) Alt sorgu içerisinde ORDER BY sözcüğü kullanılamaz.

15. ( ) All işleci alt sorgudaki kayıtların değerine eşit olmayan ana sorgu kayıtlarını almak için kullanılır.

16. ( ) Alt sorgudan elde edilen sonuçta tek satırlık bir sonuç elde ediliyorsa bu işleme çoklu satır sorguları denir.

17. ( ) Bir tabloya satır eklemek için INSERT INTO deyimi kullanılır.

18. ( ) Values ifadesi ile ekleme yapılacak olan tablo ismi belirtilir.

19. ( ) Insert Into içinde fonksiyonlar kullanılamaz.

20. ( ) Tablolarda güncelleme işlemini gerçekleştirmek için Delete komutu kullanılır.

21. ( ) Update komutu ile kullanılan SET ifadesi güncellenecek alanlar ve bu alanların alacakları yeni değerleri belirlemek için kullanılır.

22. ( ) Belirtilen tablodaki alanların değerlerini belirtilen ölçütlere göre değiştirecek bir güncelleme sorgusu oluşturmak için UPDATE deyimi kullanılır.

23. ( ) Veri tabanında verilere erişebilmek için SELECT deyimi kullanılmaktadır.

24. Tabloların satırlarının herhangi bir sütuna göre sıralanmasının istendiği durumlarda SELECT deyimi ……… ile birlikte kullanılır.

25. Bir dizenin içerdiği sayısal değerleri biçimlendirilerek sayısal veri türüne dönüştürmek için …….fonksiyonu kullanılır.

26. Bilgisayardaki geçerli sistem tarih ve saatini bildirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) SELECT Now()              B) SELECT Day()
C) SELECT Tarih()             D) SELECT Zaman()

27. Sütunların içerdiği sayısal değerleri toplamak amacıyla kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) AVG()              B) STDEV()
C) SUM()              D) VARP()

28. Birden fazla sütun içinde gruplama yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) ORDER BY             B) GROUP BY
C) SELECT BY            D) FROM BY

29. Tabloların birleştirilmesi sırasında eşiti olan birleştirme yapılırken kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) INNER JOIN               B) LEFT JOIN
C) RIGHT JOIN               D) INSERT JOIN

30. Alt sorgudaki kayıtların değerine eşit olmayan ana sorgu kayıtlarını almak için kullanılan işleç aşağıdakilerden hangisidir?
A) SOME            B) ANY              C) ALL              D) IN

31. Bir tabloda bulunan kayıtların istenildiği zaman silinebilmesi için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) UPDATE              B) INSERT             C) DELETE             D) WHERE

CEVAPLAR: 1-Doğru          2-Yanlış          3-Doğru          4-A          5-D          6-D          7-B          8-C          9-A          10-Yanlış           11-Yanlış          12-Doğru          13-Doğru          14-Doğru          15-Yanlış          16-Yanlış          17- Doğru          18- Yanlış          19- Yanlış          20- Yanlış           21- Doğru          22- Doğru          23- Doğru          24-Order By          25-Cint          26-A          27-C          28-B          29-A          30-D           31-C      

 

4- Veritabanı Yönetimsel Fonksiyonları

1.( ) Veri tabanında bir veya birden fazla grup oluşturmak için CREATE GROUP deyimi kullanılır.

2.( ) Veri tabanında kullanıcı oluşturulurken tanımlanmış olan parola, daha sonra değiştirilemez.

3.( ) Kullanıcılara veya belirli bir gruba yetki vermek için ALTER deyimi kullanılır.

4.( ) Kullanıcıya verilmiş olan yetkileri iptal etmek için REVOKE deyimi kullanılır.

5.( ) Veri tabanında tanımlanmış olan bir kullanıcı istenildiği zaman silinebilir.

6.( ) Görünümler kullanılarak bir tablonun istenilen kısımlarını görüntüleyebilirsiniz.

7.( ) Bir görünüm oluşturmak için SELECT VIEW deyimi kullanılır.

8.( ) Oluşturulmuş olan bir görünüm daha sonra silinemez.

9. Veri tabanında kullanıcı oluşturmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) CREATE GROUP              B) CREATE USER
C) DROP USER                      D) ALTER USER

10. Mevcut bir gruba daha önceden tanımlanmış olan kullanıcı veya kullanıcılar eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) ADD USER                          B) ADD GROUP
C) CREATE USER                   D) CREATE GROUP

11. Kullanıcılara GRANT deyimi ile verilen ayrıcalıkların istenildiği zaman geri alınabilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) CREATE               B) SELECT
C) DELETE                D) REVOKE

12. CREATE VIEW deyimi hangi amaç için kullanılır?
A) Kullanıcı oluşturmak için
B) Görüntü oluşturmak için
C) Görüntü silmek için
D) Kullanıcı silmek için

13. Oluşturulan bir görünümü silmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) DELETE VIEW             B) CREATE VIEW
C) DROP VIEW                 D) SELECT VIEW

CEVAPLAR: 1-Doğru          2-Yanlış          3- Yanlış          4- Doğru          5- Doğru          6- Doğru          7- Yanlış          8- Yanlış          9-B          10-A           11-D          12-B          13-C     

 

5- Ağ Veritabanı Kurulumu

1. …………..……… verilerin düzenli bir şekilde saklanmış halidir.

2. Aynı verinin değişik yerlerde birkaç kopyasının bulunması, bir yerde değiştirilen verinin diğer yerde aynı kalması ……………………………… neden olur.

3. Bilgisayarınızın veri tabanı sunucusu olarak faaliyet göstermesini, kendisine gelen istekleri, sorguları alıp cevaplamasını sağlayan servise …………………………………. denir.

4. Kimlik doğrulamasının Windowsa bırakıldığı yönteme ………………………………… denir.
 
5. Ağ veri tabanı yazılımı kurulumuna başlamak için gerekli olan döküman ve araçlar hangi sekmede bulunur?
A) Planning             B) Installation           C) Maintenance              D) Tolls

6. Bağlı bulunan ağ veri tabanı yazılımı üzerinde bulunan tüm nesnelerin görüntülendiği pencere aşağıdakilerden hangisidir?
A) Objectx Explorer Details             B) Template Explorer
C) Object Explorer                            D) Properties

7. Veri tabanına bağlanıp üzerinde işlemler yapmamızı sağlayan link aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deployment Wizard               B) Management Studio
C) Configuration Manager            D) Data Profile Viewer
8. Yeni bir veri tabanı oluşturulurken veri tabanı üzerinde yetkili olacak kullanıcı hangi bölümde belirlenir?
A) Database name                   B) Owner
C) Database files                     D) Filegroups

9. Veri tabanı üzerinde tüm yapılandırma ve bakım işlemlerini gerçekleştirme rolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) db_owner                                    B) db_accessadmin
C) db_securityadmin                        D) db_datareader

10. Sunudu üzerinde veri tabanı oluşturma rolü aşağıdakilerden hangisidir?
A) bulkadmin            B) diskadmin              C) setupadmin                D) dbcreator

11. ………………….., dosyaların büyüme oranlarının ve en çok hangi boyuta kadar büyüyebileceklerinin belirlendiği bölümdür.

12. Sunucu üzerinde tanımlı kullanıcılar ……………. sekmesi altındaki …………. bölümünde listelenmektedir.

13. Verilerin fiziksel hafızadaki durumları, birbirleri ile olan ilişikileri, kullanıcıların bu verilere erişim yetkileri gibi birçok detayın yönetildiği yazılımlara ……………………………………….. denir.

14. Hem windows doğrulama hem de ağ veri tabanı yazılımı doğrulama yöntemlerinin birlikte çalıştığı moda …………………… denir.

15. Veri tabanı dosyamız bizim belirttiğimiz boyuta kadar dolduysa ve kendini otomatik olarak genişletmesini istiyorsak ……………….. kutucuğunu işaretlemeliyiz.

16. …………….. rolü, veri tabanında bulunan kullanıcı tabloları üzerinde veri ekleme, silme veya güncelleme işlemlerini gerçekleştirebilir.

17. Bir tabloda değişiklik yapılan verinin ilişkili olduğu diğer tablo veya tablolarda da aynı işlemin yapılması işlemine ne denir?
A) Veri Tutarlılığı                    B) Veri Bütünlüğü
C) Veri Güvenliği                     D) Veri Bağımsızlığı

18. Aşağıdakilerden hangisi bir VTYS değildir?
A) MySQL             B) MSSQL             C) Oracle                D) XML

19. Farklı senaryolara göre ağ veri tabanı yazılımı kurulumu ile ilgili seçeneklerin bulunduğu sekme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Planning               B) Tools             C) Installation             D) Resources

20. Ağ veri tabanı yazılımı içerisinde gelen ve bazı işlemleri basit bir şekilde yapmamızı sağlayan sorgu şablonlarının bulunduğu pencere hangisidir?
A) Template Explorer                     B) Object Explorer
C) Object Explorer Details              D) Template Utility

21. Veri tabanı üzerinde yetkili kullanıcılar tanımlayabilen veya tanımlı kullanıcıları silebien rol aşağıdakilerden hangisidir?
A) db_securityadmin                 B) db_accessadmin
C) db_ddladmin                         D) db_datawriter

22. Sunucu üzerinde en yüksek yetkiye sahip rol aşağıdakilerden hangisidir?
A) processadmin            B) serveradmin             C) sysadmin               D) setupadmin

CEVAPLAR: 1-Veri tabanı          2-Veri tutarsızlığı          3-Database engine          4-Windows Authentication          5-A          6-C          7-B          8-B          9-A          10-D           11-Autogrowth          12-Security-Logins          13-Veritabanı yönetim sistemi          14-Mixed Mode          15-Enable  Autogrowth         16-db_datawriter          17-B          18-D          19-C          20-A           21-B          22-C

 

6- Ağ Veritabanında Tablo İşlemleri

1. Sütuna veri girişini zorlamak için sütunun hangi özelliği kullanılır?
A) Column Name             B) Data Type              C) Allow Nulls               D) Enabled

2. Bir tablo oluşturmak için kullanılan Sql komutu hangisidir?
A)CREATE TABLE                   B)ALTER TABLE
C)USER TABLE                         D)NEW TABLE

3. Aşağıdakilerden hangisi yaklaşık sayısal veri tiplerindendir?
A) bit                   B) int                     C) decimal                  D) float

4. 0-255 arasında bir değer tutabilen kesin sayısal veri tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) bit                   B) tinyint               C) smallint                  D) int

5. Dünya ülkeleri arasındaki saat farkını da tutabilen tarih ve zaman veri tipi hangisidir?
A) datetime2       B) time                   C) date                        D) datetimeoffset

6. A tablosundaki bir kaydın B tablosundan birden fazla kayda karşılık geldiği ilişiki türü hangisidir?
A) Bire Bir           B) Bire Çok           C) Çoğa Çok               D) Hiçbiri

7. Bir sütunun otomatik sayı gibi davranması için ………………… özelliği true yapılmalıdır.

8. …………………….. bir ilişki yapısında birincil anahtarla eşleşen sütun veya sütun gruplarına verilen addır.

9. Yazdığımız sql cümlesinde hata olup olmadığını denemek için ………………. butonuna basmalıyız.

10. Veritabanının tüm bileşenleriyle birlikte yedeğinin almak için Backup type bölümünde hangi seçenek seçilmelidir?
A) Differential                B) Transaction Log                 C) Full                   D) Select All

11. Yedeği alınmış bir veri tabanını geri yükleme işlemine ne ad verilir?
A) Restore                       B) Backup                         C) Recovery                D) Generate

12. Bir görev oluşturmak için aşağıdaki yollardan hangisi izlenmelidir?
A) Script>Script Action to New Query Window
B) Script>Script Action to File
C) Script>Script Action to Clipboard
D) Script>Script Action to Job

13. Bir görevin belirttiğimiz aralıklarda tekrar etmesi için Schedule type seçeneklerinden hangisini seçmeliyiz?
A) Start automatically when SQL Server Agent starts
B) Starts whenever the CPUs become idle
C) Recurring
D) One time

14. Veritabanının sunucuyla ilişiğini kesme işlemnine ne ad verilir?
A) Attach              B) Detach               C) Backup                D) Restore

15. ………………, sütunun hangi tipde veri tutacağının belirlendiği bölümdür.

16. …………….olarak belirtilmiş alanda veri tekrarı olmamalıdır.

17. ……………veri tipi date ve time veri tiplerinin birleşmesinden oluşan bir veri tipidir.

18. Daha çok evet-hayır, doğru-yanlış gibi verileri tutmak için hangi veri türü kullanılmalıdır?
A) Evet/Hayır                 B) Boolean                   C) Bit                       D) Int

19. decimal(5,2) şeklinde tanımlanmış bir sütunun tutacağı değer nasıl olmalıdır?
A) 5,2                     B) 34262,23                      C) 34,26223                    D) 342,62

20. time(2) şeklinde tanımlanmış veri tipi bellekte ne kadar yer kaplar?
A) 2 byte                B) 3 byte                C) 4 byte                   D) 5 byte

21. Aşağıdakilerden hangisi unicode karakter veri tiplerindendir?
A) nchar                 B) float                   C) char                      D) binary

22. A tablosundaki bir kaydın B tablosunda tek bir kayda karşılık gelen ilişki türü hangisidir?
A) Bire Bir             B) Bire Çok            C) Çoğa Çok               D) Hiçbiri

23. Veritabanı yedeği almak için hangi yol izlenmelidir?
A) Tasks>Restore B) Tasks>Back Up
C) Tasks>Script D) Tasks>Database

24. Yedek alma işleminden sonra Sql sorgusu oluşturulmasını istiyorsak hangi yok izlenmelidir?
A) Script>Script Action to Job
B) Script>Script Action to Clipboard
C) Script>Script Action to File
D) Script>Script Action to New Query Window

CEVAPLAR: 1-C          2-A          3-D          4-B          5-D          6-B          7-Identity Specification          8-Yabancıl Anahtar          9-Parse          10-C           11-A          12-D          13-C          14-B          15-Data Type          16-Birincil Anahtar          17-datetime2          18-C          19-D          20-B           21-C          22-A          23-A          24-D  

 

7- Ağ Veritabanı Yönetimi 

1. Aşağıdakilerden hangisi SELECT ifadesi ile tanımlanmış sanal tablolardır?
A) Trigger                 B) Table                  C) Defaults                D) View

2. Görünümleri düzenlemek için sağ tuş menüsünden hangisi seçilmelidir?
A) Design                  B) Edit                    C) Modify                 D) Repair

3. Bir tabloda ekleme işlemi yapıldığında diğer bir tablonun etkilenmesi istendiği durumlarda kullanılan tetikleyici türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) DELETE TRIGGER              B) UPDATE TRIGGER
C) INSERT TRIGGER               D) ALTER TRIGGER

4. Yeni bir kayıt eklenirken ağ veritabanı yazılımı tarafından otomatik oluşturulan tablo aşağıdakilerden hangisidir?
A) deleted                 B) inserted                 C) insert                 D) edited

5. Önceden tanımlanmış bir tetikleyiciyi silmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılmalıdır?
A) DELETE TRIGGER               B) DROP TRIGGER
C) ALTER TRIGGER                 D) SIL TRIGGER

6. Veri üzerindeki mantıksal sınırlamalara ………………. adı verilir.

7. “……………………” saklı yordamını kullanarak istenilen nesnenin kısıtlama bilgileri elde edilebilir.

8. …………………………., belirtilen formata göre verilerin girilmesini sağlayan kısıtlayıcıdır.

9. Aşağıdakilerden hangisi kısıtlayıcı türlerinden değildir?
A) Primary Key Constraint            B) View Constraint
C) Unique Constraint                     D) Default Constraint

10. Default nesnesinin sütunla ilişkinlendirmek için hangi store procedure kullanılır?
A) sp_bindefault                  B) sp_insertdefault
C) sp_addefult                     D) sp_storedefault

11. Yeni bir görünüm oluşturmak için hangi SQL komutu kullanılır?
A) ALTER VIEW                 B) DROP VIEW
C) CREATE VIEW               D) INSERT VIEW

12. Sorgu penceresine yazdığımız SQL kod bloğunu çalıştırmak için hangi komut butonu kullanılmalıdır?
A) Execute             B) Debug                 C) Parse                 D) Build

13. Daha önceden tanımlanmış bir tetikleyiciyi güncellemek için hangi SQL komutu kullanılır?
A) EDIT TRIGGER                       B) ALTER TRIGGER
C) UPDATE TRIGGER                D) DROP TRIGGER

14. Daha önceden tanımlanmış bir store procedure’yi çağırmak için hangi SQL komutu kullanılır?
A) Run                B) Debug                 C) Build               D) Exec

15. Bir tablodaki bir sütuna ait verilerin başka bir tablonun belirli bir sütunundan gelmesini denetleyen kısıtlayıcı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Unique Constraint
B) Default Constraint
C) Foreign Key Constraint
D) Check Constraint

16. Aşağıdakilerden hangisi store procedure’ün özelliklerinden değildir?
A) Parametre alabilirler.
B) Başka prosedürleri çağıramazlar.
C) Önceden derlendiklerinden performansları yüksektir.
D) Hata nedenini bir durum değeri olarak döndürebilirler.

17. Bir kayıt silindiğinde ağ veritabanı yazılımı tarafından otomatik oluşturulan tablo aşağıdakilerden hangisidir?
A) deleted             B) inserted                 C) delete                 D) edited

18. ……………………., bir tabloda güncelleme işlemi gerçekleştirildiğinde diğer tablonun etkilenmesi istendiği durumlarda kullanılan tetikleyici türüdür.

19. Birincil anahtar olan ve tablodaki diğer alanlar içinde aynı içeriğe sahip verilerin olmaması için ……………………………….. tanımlanır.

20. Rule oluşturduktan sonra …………………………. isimli sistem saklı yordamıyla ilişkilendirilmesi gerekir.

 

CEVAPLAR: 1-D          2-A          3-C          4-B          5-B          6-Kısıt           7- sp_helpconstraint
8- Kontrol Kısıtlayıcı / Check Constraint          9-B          10-A           11-C          12-A          13-B          14-D          15-C          16-B          17-A          18-Güncelleme Tetikleyicisi / Update Trigger           19-Tekil alan Kısıtlayıcı / Unique  Constraint        20-Sp bindrule