İnternet Programcılığı Modül Soru ve Cevapları (170 adet)

1- Açık Kaynak Kodla Temel Uygulamalar

1. Aşağıdakilerden hangisi bir web sunucu programıdır?
A) Apache          B) Nero              C) Mysql             D) Excel

2. Hangisi bir web veritabanı sunucusudur?
A) PHP               B) Mysql            C) Apache           D) Phpmyadmin

3. PHP ile hazırlanmış web programlarının veya web sayfalarının çalışabilmesi için en az hangi yazılımların bulunması gerekmektedir?
A) Web sunucu ve PHP yorumlayıcı
B) Sadece PHP yorumlayıcı
C) Sadece web sunucu
D) Veri tabanı ve web sunucu

4. Hazır kurulum paketlerinden olan EasyPHP’nin içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur
A) Mysql         B) PHP          C) Dreamweaver         D) Phpmyadmin

5.  internet programcılığı modül sorusu-1

simgesi hangi programın ikonudur?
A) Phpmyadmin          B) WebGrind          C) PHP           D) Apache

6. (…) Yazılan programımızın uzantısı php olmazsa derleyici dosyayı görmez.

7. (…) Derleyici php dilinde “//” bulunduğu satırdan önceki kodları dikkate almaz.

8. (…) Php programımız sunucunun kurulu olduğu dizinlerden htdocs içine kaydedilmezse çalışmaz.

9. (…) Php kodları html etiketleri ile birlikte kullanılmaz.

10. (…) PHP ile hazırlanmış web programlarının veya web sayfalarının çalışabilmesi için web sunucu ve PHP yorumlayıcıya ihtiyaç vardır.

11. (…) Php kodları her yazı editörü ile yazılmaz.

12. Aşağıdaki değişken tanımlamalarda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) $Uzun Kenar=30               B) Yas=35
C) $Alinin_yasi=45               D) $pideğeri=3,14

13. Aşağıdaki atama operatörlerinden hangisi yanlıştır?
A) $Alan=$a2 * $a3
B) $Ad_Soyad=”Talha UZUN”
C) $Yas Farki=$yas1-$yas2
D) $memleket=”ELAZIĞ”;

14. And operatörünün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) &&             B) ||             C) ==               D) !

15. Php de ekrana” Merhaba Dünya” nasıl yazdırılır?
A) echo ” Merhaba Dünya “;
B) “Merhaba Dünya “;
C) echo Merhaba Dünya
D) Response.Write(“Merhaba Dünya”)

16. if ($yas>18) and ($cinsiyet=”erkek”) satırının anlamı nedir?
A) yaşı 18 den büyük veya cinsiyeti erkek ise
B) yaşı 18 ve cinsiyeti erkek değil ise
C) yaşı 18 den küçük ve erkek ise
D) yaşı 18 den büyük ve cinsiyeti erkek ise

17. Aşağıdaki program çalıştırıldığında ekran çıktısı nasıl olur?(15p)
<?php 
for($i=0;$i<=5;$i=$i+1) 
{echo $i ;} 
?> 
A) 5
B) 0-1-2-3-4-5
C) 1-3-5
D) 0-1-2-3-4

18. mail($alici, $ABC,$mesaj,$headers) yandaki mail fonksiyonunda $ABC neyi ifade eder?
A) Alıcı         B) İçerik          C) Konu            D) Ip Adresi

19. Aşağıdakilerden hangisi bir dosya oluşturma komutudur?
A) Fwrite       B) Touch         C) Mkdir            D) Rmdir

20. Apache web sunucusu hangi portu kullanarak çalışır?
A) 23            B) 21             C) 80              D) 127

21. Aşağıdakilerden hangisi çalışmakta olan Apache web sunucusunu yeniden başlatır?
A) Monitor Apache Servers
B) Restart
C) Start
D) Stop

22. Localhost hangi IP adresini kullanır?
A) 127.0.0.1
B) 192.168.1.1
C) 10.0.0.1
D) 85.168.5.1

23. Aşağıdakilerden hangisi PHP kodunun yazım stillerinden biri değildir?
A) <?php …?>
B) <php>…</php>
C) <script language=”php”>….</script>
D) <?…?>

24. Php’de yorum satırı eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) !         B) *           C) //              D) /

25. Fiziksel adresi C:\AppServ\www\deneme\index.php olan bir dosya tarayıcıda nasıl çalıştırılır?
A) http://www.localhost.com/deneme/index.php
B) http://localhost:deneme/index.php
C) http://deneme/index.php
D) http://localhost/deneme/index.php

26. Aşağıdaki değişken tanımlamalarından hangisi yanlıştır?
A) $sayi= 10
B) $sayı= 10
C) $sayi1= 10
D) $SAYI= 10

27. Aşağıdaki operatörlerden hangisi büyük eşit karşılaştırma operatörüdür?
A) >=        B) <=          C) =>            D) =<

$a=10;
++$a;
Printf ++$a;
28. Yukarıdaki kod parçası çalıştırıldığında ekran çıktısı ne olur?
A) 9         B) 10        C) 11           D) 12

29. Aşağıdakilerden hangisi bir dosya veya klasörün var olup olmadığını kontrol eder?

A) file_exists          B) is_file            C) is_dir                D) mkdir

CEVAPLAR: 1-A         2-B        3-A        4-C        5-D         6-DOĞRU        7-YANLIŞ         8- DOĞRU        9- YANLIŞ        10- DOĞRU        11- YANLIŞ       12-C        13-C        14-A        15-A        16-D        17-B         18-C        19-C        20-C         21-B       22-A        23-B        24-C        25-D         26-B        27-A         28-D        29-A

2- Açık Kaynak Kodla Form İşlemleri Ve Oturum Yönetimi

1. ( ) POST metodunda formdaki veriler adres çubuğu üzerinden taşınır.

2. ( ) $_POST ve $_GET değişkenleri PHP’nin küresel dizi değişkenleridir.

3. ( ) Form kullanılarak resim yüklemek mümkün değildir.

4. Hangisi <form> etiketi oluşturulurken kullanılan bir özellik değildir?
A) action         B) method         C) name        D) type

5. Hangisi form kontrol elemanı değildir?
A) text            B) checkbox       C) combobox        D) select

6. Form kontrol yapılarının hangi özelliği PHP sayfasında taşıdıkları bilgiyi almayı sağlar?
A) size           B) name               C) type                D) hiçbiri

7. Formlardan gelen bilgi güvenliği için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) copy           B) is_numeric        C) is_array       D) htmlspecialchars

8. …………. web sayfalarına yeni içerikler eklenebilir, var olanlar güncellenebilir ya da silinebilir.

9. Durağan (statik) web sayfalarında veri akışı ………… yönlüdür.

10. ( ) /[^0-9a-zA-Z]$/ söz dizesinin anlamı: Metin harf yada sayılardan oluşmalı

11. ( ) /^\d{2}:d{2}$/söz dizesinin anlamı: Metin saat formatında olmalı.(Örn;12:15)

12. ( ) Metin içinde aranılan bir ifadeyi yenisi ile değiştirmek için php_replace fonksiyonu kullanılır.

13. Hangisi düzenli ifade özel karakteri değildir?
A) .          B) ;           C) ?            D) *

14. Hangisi metnin verilen ifade ile sonlandığını gösterir?
A) $          B) ^          C) +           D) \

15. Hangisi metin içinde bir karakter yada grubun tekrar sayısını belirlemek için kullanılır?
A) ()         B) []         C) {}          D) hiçbiri

16. Hangisi metin içinde grup oluşturmak için kullanılır?
A) ()         B) []         C) {}          D) hiçbiri

17. Hangisi bir aralığı ifade etmek için kullanılır?
A) ()         B) []         C) {}          D) hiçbiri

18. Metinde bir önceki karakter olmayabilir ya da 1 veya daha fazla sayıda olabilir anlamına gelen sembol ………… işaretidir.

19. Herhangi bir karakteri temsil eden sembol ………… işaretidir.

20. ( ) setcookie fonksiyonu ile çerez oluştururken sayfaya herhangi bir HTML bilgi gönderimi yapılmadan önce setcookie fonksiyonu kullanılmalıdır.

21. ( ) Çerezler kullanılarak oturum yönetimi gerçekleştirilemez.

22. ( ) E-posta ve e-ticaret sistemlerinde session oturum yönetimi kullanılır.

23. Hangisi setcookie fonksiyonunun aldığı değerlerden değildir?
A) isim       B) zaman aşımı       C) değer       D) metod

24. time()+60*60*24*30 zaman bildirimi neyi temsil eder?
A) 30 gün        B) 3 gün        C) 1 gün         D) hiçbiri

25. PHP’de session oturum açmak için hangi fonksiyon kullanılır?
A) session_destroy            B) session_start          C) setcookie             D) hiçbiri

26. Hangisi bir cookie değişkenidir?
A) $_SESSION           B) $_GET             C) $_POST            D) $_COOKIE

27. Hangisi bir session değişkenidir?
A) $_SESSION           B) $_GET             C) $_POST             D) $_COOKIE

28. …………… , kullanıcıyı ayırt etmenin en etkili yollarından biridir.

29. PHP’de session oturum değişkenlerini …………… dizi değişkenleri taşır.

30. Dinamik bir web site veri akışı nasıldır?
A) istemciden-sunucuya, sunucudan-istemciye
B) istemciden-sunucuya
C) sunucudan-istemciye
D) hiçbiri

31. <form> etiketinin üç önemli özelliği nedir?
A) name, size, method
B) name, action, method
C) id, action, method
D) hiçbiri

32. Hangisi <input> etiketinin type özelliğinin alabildiği bir değerdir?
A) textarea            B) select              C) radio            D) option

33. Hangisi doğru bir URL sorgu cümlesidir?
A) site.php&ad=ali&soyad=ay
B) site.php?ad=ali&soyad=ay
C) site.php%ad=ali&soyad=ay
D) site.php?ad-ali&soyad-ay

34. PHP, form kontrol neslerinin (form etiketlerinin) hangi özelliğini kullanarak taşıdıkları değeri elde eder?
A) id            B) value          C) size           D) name

35. Bir formdan gelen resmi elde etmek için hangi küresel değişken kullanılır?
A) $_FILES         B) $_POST         C) $_GET          D) hiçbiri

36. ‘htmlspecialchars’ fonksiyonu aşağıdaki konulardan hangisiyle en çok ilgilidir?
A) veri tipi         B) veri güvenlik          C) veri silme          D) hiçbiri

37. Regular expression ifadesinin Türkçe karşılığı nedir?
A) özel karakterler
B) metin fonksionları
C) görünmez karakterler
D) düzenli ifadeler

38. Hangisi görünmez karakterler için kullanılmaz?
A) Cx         B) \t          C) \d            D) \n

39. Hangisi geniş aralıkları içeren karakterler için kullanılmaz?
A) \b           B) \d         C) \w           D) \s

40. Hangisi sınırları yakalamak için kullanılır?
A) \W          B) \S         C) \D          D) \A

41. /(PHP)(Öğrenmeyi)(Seviyorum)/ söz dizisini ekrana Seviyorum PHP Öğrenmeyi şeklinde ekrana yazan yer değiştirme söz dizisi nasıldır?
A) \1\2\3            B) \1\3\2            C) \3\1\2             D) \2\1\3

42. /[^0-9]$/ söz dizisi hangi metin ile eşleşme sağlar?
A) Yaşım 15
B) 15 yaşındayım
C) Samsun 5 derece
D) Samsunun plaka kodu 55

43. @^[a-zA-Z0-9]+$@ söz dizisi hangi metin ile eşleşme sağlamaz?
A) ab-c           B) ab1c           C) 123-a            D) hiçbiri

44. /^php$/i söz dizisi hangi metin ile eşleşme sağlar?
A) Merhaba PHP         B) PHP        C) php çok kolay         D) p.h.p.

45. session_start fonksiyonu kaç değer(parametre) alır?
A) 0           B) 1          C) 2        D) 3

46. ( ) POST yöntemi GET yönteminden daha güvenli değildir.

47. ( ) Form kontrol neslerinin (form etiketlerinin) dizi değer taşıması için kullanılan semboller [] köşeli parantez sembolleridir.

48. ( ) Multipurpose Internet Mail Extensions (Çok amaçlı İnternet Posta Eklentileri); E-posta uygulamaları aracılığıyla gönderilecek olan iletiye çeşitli türdeki içeriği eklemek için kullanılan bir İnternet standardıdır.

49. ( ) PHP’ de tip denetim yapısı katı değildir. Bu durum PHP’nin daha güvenli olmasını sağlar.

50. ( ) Oturum sonlandırmak için session_start fonksiyonu kullanılır.

51. ( ) setcookie fonksiyonu ile bir İnternet sayfada birden çok değer oluşturulamaz.

52. ( ) setcookie fonksiyonu belli bir alt dizin (subdomain) için kullanılabilir.

53. ( ) Oturum Yönetimi kavramının gelişmesi, İnternet sitelerinin ziyaretçilerine daha iyi, hızlı ve özgün hizmet verebilmeleri ile ilgilidir.

54. ( ) Sitenize gelen her ziyaretçiye eşsiz bir kimlik atanır, buna oturum kimliği (session_id) denir.

CEVAPLAR:  1-Yanlış        2-Doğru        3-Yanlış        4-D        5-C        6-B        7-A        8-Dinamik        9-Tek        10- Yanlış        11- Doğru        12- Doğru        13-B        14-B        15-C        16-A        17-B        18-*        19-.        20- Doğru        21-Yanlış        22- Doğru        23-D        24-A        25-B        26-D        27-A        28-Cookie        29-$_SESSION        30-A        31-B        32-C        33-B        34-D        35-A        36-B        37-D        38-C        39-A        40-D        41-C        42-D        43-A        44-B        45-A        46- Yanlış        47- Doğru        48- Doğru        49- Yanlış        50- Yanlış        51- Yanlış       52- Doğru        53- Doğru        54- Doğru

 

3- Açık Kaynak Kodla Grafik İşlemleri Ve Nesne Yönelimli Programlama

1. PHP de grafik işlemleri gerçekleştirmek için hangi kütüphane kullanılır?
A) GD      B) GP      C) DG      D) GL

2. Hangisi grafik dosyası değildir?
A) jpeg      B) png      C) ttf      D) bmp

3. Hangisi grafik kütüphanesini aktif yapmak için kullanılan dosyadır?
A) php.cgi        B) php.ini        C) xampp        D) apache.ini

4. imagecreatetruecolor ile oluşturulan resmin arka plan rengi hangisidir?
A) Beyaz        B) Kırmızı         C) Siyah         D) Hiçbiri

5. Hangisi yeni oluşturulan grafiği dosya olarak kaydetmek için kullanılmaz?
A) imagedestroy          B) imagepng          C) imagejpeg          D) imagegif

6. Tarayıcı ……………. bakarak başlık bilgilerine göre sayfa içeriğini işler.

7. Grafikleri renklendirmek için ……… olarak nitelendirilen 3 temel rengin değerleri kullanılır.

8. ( ) imagestring grafikler üzerine çizgi çizmek için kullanılır.

9. ( ) imagepng komutu ile jpeg grafik oluşturulabilir.

10. ( ) imagecreate komutu ile oluşturulacak grafiğin boyutu ayarlanabilir.

11. Bir nesnenin tüm özelliklerini ve eylemlerini tanımlayan şablona ne ad verilir?
A) Sınıf          B) Metot           C) Function           D) Obje

12. Bir sınıf içerisinde değişken tanımlamak için hangisi kullanılır?
A) rar          B) var          C) dim          D) int

13. Aşağıdaki hangi erişim belirleyici bize o nesneye her yerden ulaşmamızı sağlar?
A) private          B) extends           C) protect           D) public

14. Bir php dosyasını çağırmak için hangisi kullanılır?
A) require           B) download            C) install           D) add

15. Sınıf oluşturmak için hangi keyword (anahtar kelime) kullanılır?
A) Close           B) New           C) Class           D) Create

16. Metot oluşturmak için ……………………………. deyimi kullanılır.

17. …………………….. anahtar sözcüğü sınıf içerisindeki bütün nesnelere sınıf içerisinden (metot, değişken) ulaşmak için kullanılır.

18. Eylem gerçekleştiren nesnelere …………………….denir.

19. ( ) Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü canlı, cansız varlığa nesne denir.

20. ( ) Her nesne bir sınıfa aittir.

21. GD kütüphanesinin görevi nedir?
A) Grafik işlemlerini gerçekleştirmek
B) Nesne oluşturmak
C) Nesneye yönelik programlama yapmak
D) Hiçbiri

22. Sayısal kameralardan bilgi okumak için hangi eklenti kullanılır?
A) GD            B) exif            C) Class            D) read

23. Aşağıdakilerden hangisi gd eklentisinin çalıştığını test etmeye yarar?
A) php             B) info             C) phpinfo            D) php.ini

24. Aşağıdakilerden hangisi php.ini dosyasında açıklama satırı oluşturur?
A) //             B) ;             C) :             D) 

25. Aşağıdakilerden hangisi resmi hafızadan siler?
A) image             B) imagepng            C) deleteimage             D) imagedestroy

26. Aşağıdakilerden hangisi grafik oluşturmak için kullanılır?
A) imagecreate            B) imagebuilt             C) image             D) create

27. Aşağıdakilerden hangisi imagecreatetruecolor komutu ile oluşturulan resmi renklendirir?
A) imagecolorallocate             B) imagefill             C) imagedestroy             D) Hiçbiri

28. Aşağıdakilerden hangisi daire oluşturmak için kullanılır?
A) imagecolorallocate
B) imagefilledrectangle
C) imagecreate
D) imageellipse

29. Aşağıdakilerden hangisi yay çizmek için kullanılır?
A) imagefill
B) imagepng
C) imagefilledarc
D) imagefillrectangle

30. Aşağıdakilerden hangisi grafik üzerinde pasta dilimi oluşturmak için kullanılan bir parametredir?
A) IMG_ARC_PIE
B) IMG_ARC_EDGED
C) IMG_ARC_CHORD
D) IMG_ARC_NOFILL

31. Grafik üzerinde açılı yazı yazmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) imagestring
B) imagecreate
C) imagewrite
D) imagettftext

32. Grafik üzerinde çizgi çizmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) imagepaint
B) imageelips
C) imageline
D) imasetline

33. $a=rand(3,15) komutu çalıştığında “a”nın değeri hangisi olamaz?
A) 3             B) 13            C) 15            D) 18

34. Aşağıdakilerden hangisi erişim belirleyicisi değildir?
A) var             B) public             C) private             D) extends

35. Bir metodun farklı nesnelerde farklı sonuçlar üretmesine ne denir?
A) Kalıtım             B) Çok Biçimlilik            C) Metot             D) Yapıcı

36. ( ) Kalıtım yoluyla bir sınıf oluşturmak için extends erişim belirleyici kullanılır.

37. ( ) Bir nesne elemanı olduğu sınıfın bütün elemanlarına dışarıdan ulaşabilir.

38. ( ) Bir php sayfasını bir başka sayfaya yüklemek için install komutu kullanılır.

39. ( ) Function deyimi sınıf oluşturmak için kullanılır.

40. ( ) -> işareti sınıf nesnelerine ulaşmak için kullanılır.

CEVAPLAR:  1-A            2-C            3-B            4-C            5-A            6-header            7-RGB            8-Yanlış            9-Yanlış            10-Doğru            11-A            12-B            13-D            14-A            15-C            16-function            17-this            18-metot            19-Doğru            20-Doğru            21-A            22-B            23-C            24-B            25-D            26-A            27-B            28-D            29-C            30-A            31-D            32-C            33-D            34-A            35-B            36-Doğru            37-Yanlış            38-Yanlış            39-Yanlış            40-Doğru

4- Açık Kaynak Kodla Veri Tabanı İşlemleri

1. Sql komut sisteminde kullanılan show databases; komutunun görevi nedir?
A) Sunucu adını gösterir.        B) Veri tabanlarını gösterir.
C) Tabloları gösterir.              D) Veri tabanı biçimlerini gösterir.

2. Sql komut sisteminde kullanılan Create database; komutu hangi işlevi yerine getirir?
A) Veri tabanı oluşturur.       B) Tablo oluşturur.       C) Veri oluşturur.         D) Hiçbiri

3. Sql komut sisteminde kullanılan create table yazarlar; komutunun görevi nedir?
A) Yazarlar adında veri tabanı oluşturur.         B) Yazarlar adında tablo oluşturur.
C) Yazarlar adında alan oluşturur.                    D) Yazarlar adında bilgi girişi yapar.

4. Delete From Musteri Where no=2; komutu Sql dilindeki karşılığı nedir?
A) Musteri tablosundan kayıt gösterir.
B) Musteri tablosundaki kayıtları siler.
C) Musteri tablosundaki 2 numaralı kayıdı siler.
D) Musteri tablosunun no alanına 2 değerini atar.

5. “Auto increment primary key” Sql dilinde hangi manaya gelir?
A) Otomatik artan farkı değer               B) Sıralı ikili dizisi
C) Değiştirilemeyen alan                      D) Apache

6. Sql komut sisteminde kullanılan Select isim, email FROM uyeler”; komutunun görevi nedir?
A) Uyeler tablosuna isim ve email alanı açar.
B) Uyeler tablosundan isim ve email alanını çıkarır.
C) Uyeler tablosundaki isim ve email bilgileri haricîndekileri listeler.
D) Uyeler tablosundaki isim ve email bilgilerini listeler.

7. Aşağıdakilerden hangisi PhpMyAdmin için yanlıştır?
A) Görsel bir veri tabanı erişim arayüzüdür.
B) Php ile uyumlu çalışır.
C) Tüm veri tabanı programlarında kullanılabilir.
D) MySQL veri tabanları için hazırlanmış bir uygulamadır.

8. Mysql_connect (ABC, kullanici_adi, sifre) komut satırında ABC yerine yazılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Veri tabanı adı
B) Alan adı
C) Tablo adı
D) Sunucu adı

9. @mysql_select_db(ABC,$baglanti) komut satırında ABC yerine yazılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Veri tabanı adı
B) Alan adı
C) Tablo adı
D) Sunucu adı

10. Ayar.php dosyası oluşturmanın mantığı nedir?
A) Her sayfa için ayrı ayrı bağlantı dosyası oluşturmaktan kurtarması
B) Sadece çağrıldığı dosyaları etkilemesi
C) Genelde include “ayar.php” şeklinde kullanılması
D) Hepsi

11. 
Yukarıda görülen komut satırının görevi nedir?
A) Ogrenci tablosundan bilgi seçmek
B) Ogrenci tablosundaki bilgileri silmek
C) Kayıt sayısını sorgulamak
D) Ogrenci tablosundaki bilgiler adedince döngü oluşturup dizide kullanmak
12. MySql yazılımı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Veri tabanı yazılımıdır.
B) Script (Betik) dilidir.
C) İşletim sistemidir.
D) Programlama dilidir.

13. Aşağıdakilerden hangisi veri tabanı ismi olabilir?
A) Okul Bilgileri
B) Okul_Bilgileri
C) $Okul Bilgileri
D) Hiçbiri

14. Aşağıdakilerden hangisi veri tabanı oluşturmak için kullanılan SQL komutudur?
A) Create Table
B) Alter Table
C) Delete Database
D) Create Database

15. Aşağıdakilerden hangisi tablo oluşturmak için kullanılan SQL komutudur?
A) Alter Table
B) Delete Table
C) Create Table
D) Create Database

16. Aşağıdakilerden hangisi tablo içerisindeki bilgileri sorgulamak için kullanılan SQL komutudur?
A) SELECT
B) DELETE
C) INSERT
D) UPDATE

17. Select Count(*) From tablo komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüm kayıtları listeler.
B) Tüm kayıtları siler.
C) Toplam kayıt sayısını verir.
D) Kayıtları A’dan Z’ye sıralar.

18. ALTER TABLE mevcut_tablo_adi RENAME TO yeni_tablo_adi; komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mevcut tablonun adını değiştirmeye yarar.
B) Mevcut veri tabanının adını değiştirmeye yarar.
C) Mevcut veri tabanının yapısını değiştirmeye yarar.
D) Mevcut tablonun yapısını değiştirmeye yarar.

19. ALTER TABLE tablo_adi DROP COLUMN sütun_adi; komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mevcut tabloyu siler.
B) Mevcut alanı siler.
C) Yeni alan ekler.
D) Mevcut kaydı siler.

20. DISTINCT fonksiyonunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tabloda sütun içlerindeki benzer olan verilerden sadece bir tanesini sorguya ekler.
B) Tabloda sütun içlerindeki verilerin toplamını verir.
C) Tabloda sütun içlerindeki verilerden en büyüğünü bulur.
D) Tabloda sütun içlerindeki verilerden en küçüğünü bulur.

21. Aşağıdakilerden hangisi bir veri tabanı türüdür?
A) MySQL
B) PHP
C) Apache
D) phpMyAdmin

22. phpMyAdmin ne tür bir yazılımdır?
A) Bir çeşit veri tabanıdır.
B) Script dilidir.
C) Mysql veri tabanına kolay erişim için hazırlanmış bir yazılımdır.
D) Web sunucusunu yapılandırmak için hazırlanmış bir yazılımdır.

23. mysql_connect() fonksiyonun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tabloları ilişkilendirmek için kullanılır
B) Veri tabanı sunucusuna bağlanmak için kullanılır.
C) Veri tabanı oluşturmak için kullanılır.
D) Veri tabanı sunucusuyla bağlantıyı kesmek için kullanılır.

 

CEVAPLAR:  1-B          2-A          3-B          4-C          5-A          6-D          7-C          8-D          9-A          10-D          11-D          12-A          13-B          14-D          15-C          16-A          17-C          18-D          19-B          20-A          21-A          22-C          23-B   

 

5- Açık Kaynak Kodlu Hazır Web Sistemleri

1. ( ) Mail fonksiyonu ile binlerce mail tek seferde gönderilebilir.

2. ( ) SMTP protokolü ile Mail( ) fonksiyonuna göre daha kolay mail gönderilebilir.

3. ( ) SMTP protokolü ile Mail( ) fonksiyonuna göre daha güvenli mail gönderilebilir.

4. ( ) PhpMailer yabancı kod kütüphanesidir.

5. ( ) SMTP gelen, POP3 ve IMAP giden mailleri kontrol eder.

6. ( ) POP3 mailler internet sayfası üzerinden okunamaz.

7. ( ) Kara listeye giren sunucunun gönderdiği tüm mailler, spam (gereksiz/istenmeyen) olarak işaretlenir.
8. ( ) İçerik Yönetim Sistemi (CMS) kurmak için veri tabanı desteği gereklidir.

9. ( ) Php-fusion kurmak için php programlama dilini çok iyi bilmek gereklidir.

10. ( ) Php-fusion içerisinde forum sistemi barındırır.

11. ( ) Site görünümü değiştirmek için yönetici olmalısınız.

12. ( ) Eklediğimiz haberleri üye olmayan ziyaretçilerden gizleyebiliriz.

13. ( ) Dosyalara tüm erişim izinlerini vermek için 644 kodu verilmelidir.

14. ( ) Site bloklarını dört farklı yere yerleştirebiliriz.

15. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi ile mail gönderilebilir?
A) Mail( ) B) SendMail( ) C) Mailsend( ) D) speedMail( )

16. Postaya gelişmiş özellikler ekleyebileceğimiz parametre aşağıdakilerden hangisidir?
A) $case B) $to C) $headers D) $const

17. Posta sunucusuna bağlanıp sunucu üzerinden posta göndermeye yarayan protokol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mail( ) B) SMTP C) POP3 D) SendMail

18. Birden fazla kişiye aynı maili gönderme işlemi aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
A) MailBomber B) Maillist C) Spam Mail D) Mailler

19. SMTP sunucu ile kurulan bağlantıyı aşağıdakilerden hangisi sonlandırır?
A) Exit( ) B) Imap_exit C) Close( ) D) Imap_close( )

20. ( ) Php-fusion içerik yönetim sistemi bedava kullanılabilir.

21. ( ) Php-fusion içerik yönetim sistemini kendi bilgisayarımızda çalıştırıp deneyemeyiz.

22. ( ) Ftp programı sunucu ile kolay dosya transferi yapmamızı sağlar.

23. ( ) Haberler menüsü içerik yönetiminin içerisindedir.

24. ( ) Forum ayarları sistem yönetiminin altındadır.

CEVAPLAR: 1-Doğru         2-Yanlış          3- Doğru         4- Doğru          5-Yanlış          6-Yanlış         7- Doğru          8- Doğru         9-Yanlış          10- Doğru       11- Doğru         12- Doğru          13-Yanlış         14- Doğru          15-A       16-C         17-B          18-C         19-D          20- Doğru       21-Yanlış          22- Doğru          23- Doğru         24-Yanlış